główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiot działania

 

Przedmiot działania komisji:
1. Kontrola warunków niezbędnych do ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości,
2. Kontrola zakazu wyprowadzania ścieków,
3. Współdziałanie z organami ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony,
4. Opiniowanie gminnych planów gospodarki odpadami,
5. Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii,
6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy,
7. Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (wodociągiem) oraz obiektów administracyjnych gminy,
8. Opiniowanie nazewnictwa ulic,
9. Współdziałanie z organami sprawiedliwości i ścigania na rzecz utrzymania porządku publicznego,
10.Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,
11.Rozwiązywanie spraw związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w tym współpraca z komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
12.Podejmowanie przedsięwzięć z zakresem ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną   w obiektach takich jak: park krajobrazowy, park zabytkowy.
 
  Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy.
W szczególności do zadań Komisji należy przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.
Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.
 
 
 
 
artykuł nr 2

Przedmiot działania

        Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/7/06

                                                                                          Rady Gminy w Imielnie z dnia

                                                                                          23 listopada 2006 roku

 

 

Przedmiot działania komisji:

1.     Kontrola warunków niezbędnych do ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości,

2.     Kontrola zakazu wyprowadzania ścieków,

3.     Współdziałanie z organami ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony,

4.     Nadzór nad budową i konserwacją,

5.     Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii,

6.     Nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,

7.     Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (wodociągiem) oraz obiektów administracyjnych gminy,

8.     Opiniowanie nazewnictwa ulic, numerów porządkowych nieruchomości,

9.     Współdziałanie z organami sprawiedliwości i ścigania na rzecz utrzymania porządku publicznego,

10. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,

11. Rozwiązywanie spraw związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w tym współpraca z komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

12. Podejmowanie przedsięwzięć z zakresem ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną w obiektach takich jak: park krajobrazowy, park zabytkowy.

 

Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy. Działanie komisji ma charakter opiniodawczy i służy do wypracowania wniosków i stanowienia dla Wójta Gminy i Rady Gminy.

Oznacza to w szczególności przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.

Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.

 

 

artykuł nr 3

Przedmiot działania

Uchwała Nr I/7/02Rady Gminy w Imielniez dnia 19 listopada 2002 rokuw sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i określenia przedmiotu działaniaNa podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1Powołuje ze swojego grona stałą Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska w następującym składzie osobowym:1. Pan Węglowski Zbigniew Mirosław-przewodniczący2. Pan Kielesiński Jan-członek3. Pan Żur Adam-członek4. Pan Sowula Jan Antoni-członek5. Pan Pak Zenon-członek6. Pan Prusicki Witold Waldemar-członek7. Pan Świetlik Józef-członek8. Pan Czarnecki Marian-członek§ 2Określa przedmiot działania komisji załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady GminyEdward Miśkiewicz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/7/02 Rady Gminy w Imielnie z dnia 19 listopada 2002 rokuPrzedmiot działania komisji:1.Kontrola warunków niezbędnych do ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości,2.Kontrola zakazu wyprowadzania ścieków,3.Współdziałanie z organami ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony,4.Nadzór nad budową i konserwacją,5.Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii,6.Nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,7.Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (wodociągiem) oraz obiektów administracyjnych gminy,8.Opiniowanie nazewnictwa ulic, numerów porządkowych nieruchomości,9.Współdziałanie z organami sprawiedliwości i ścigania na rzecz utrzymania porządku publicznego,10.Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,11.Rozwiązywanie spraw związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii w tym współpraca z komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,12.Podejmowanie przedsięwzięć z zakresem ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną w obiektach takich jak: park krajobrazowy, park zabytkowy.Zakres i tematyka działania komisji może być poszerzona w trakcie pracy. Działanie komisji ma charakter opiniodawczy i służy do wypracowania wniosków i stanowienia dla Wójta Gminy i Rady Gminy.Oznacza to w szczególności przygotowanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał i założeń.Bieżącą pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a w szczególności inicjuje opracowanie planu pracy, ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zapewnia członkom komisji dostarczenie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów, wyznacza sprawozdawców na posiedzenia i na sesję Rady.