główna zawartość
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 71/12

 

Zarządzenie Nr 71/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 30 marca 2012 roku
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Imielno na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 oraz art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240z późn. zm. / oraz uchwały Nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012 roku   w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
Zmniejsza się dochody budżetowe
w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę   274.00 zł
w dziale 852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę   100.00 zł
 
Zwiększa się dochody budżetowe
w dziale 852 rozdz.85219 § 2010 o kwotę   761.00 zł
w dziale 852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę 2.200.00 zł
 
  2. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
Zmniejsza się wydatki budżetowe
w dziale 750 rozdz.75011 § 4110 o kwotę   274.00 zł  
w dziale 852 rozdz.85216 § 3110 o kwotę   100.00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 852 rozdz.85219 § 3030 o kwotę   750.00 zł
w dziale 852 rozdz.85219 § 4210 o kwotę   11.00 zł
  w dziale 852 rozdz.85295 § 3110 o kwotę 2.200.00 zł
 
  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 70/12

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 20 marca 2012 roku
   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
 
1.   Alojzy Jakóbik   - Przewodniczący
2.   Henryk Majdanik   - Sekretarz
3.   Włodzimierz Węglowski   - Członek
4.   Sławomir Chrzanowski - Członek
 
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  WÓJT GMINY IMIELNO
 
  Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 69/12

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 20 marca 2012 roku
   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
§ 1
 
  Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno
§ 2
 
  W skład Komisji wchodzą :
1.   Henryk Majdanik   - Przewodniczący
2.   Włodzimierz Węglowski   - Sekretarz
3.   Sławomir Chrzanowski - Członek
4.   Ewa Seweryn   - Członek
 
 
§ 3
 
Z prac Komisja złoży stosowny protokół czynności.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  WÓJT GMINY IMIELNO
 
  Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 68/12

 

Zarządzenie Nr 68/12
Wójta Gminy Imielno
 
z dnia 14 marca 2012 roku
 
 
w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentacją niearchiwalną z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku
 
  Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 1005 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Z dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku wydziela się dokumenty które stanowią zasób archiwalny, nie podlegają zniszczeniu i są przekazywane Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
Sporządzić spis akt zakwalifikowanych do zniszczenia z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku oraz protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia powyższych zadań powołuję Komisję w następującym składzie:
 
  1. Ewa Seweryn   - Sekretarz Gminy - przewodniczący
  2. Elżbieta Jagusińska - inspektor - członek
  3. Henryk Majdanik   - inspektor - członek
 
§ 3
 
Powołana Komisja sprawuje nadzór nad przekazaniem wyspecjalizowanej firmie dokumentacji tak przygotowanej.
 
§ 4
 
Przeglądu i spisu należy dokonać do 30 marca 2012 roku.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński  
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 67/12

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/12
Wójta Gminy Imielno
z dnia 9 marca 2012 roku
 
w sprawie najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną gminy Imielno
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 28 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ;
- lokal użytkowy o pow. 28,00 m2 znajdujący się w budynku dwukondygnacyjnym wolnostojącym położonym w Imielnie przy ul. Cmentarnej 6 zlokalizowanym na działce 488/2, którego Gmina Imielno jest właścicielem na podstawie wpisu do prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych – KW KI1J / 00041505 / 4
 
Lokal przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej – lecznica dla zwierząt z wykluczeniem innych funkcji.
 
Wysokość czynszu określa się na kwotę 204,40 zł netto / słownie : dwieście cztery 40/10, w tym zawarty jest czynsz za 28 m2 lokalu i centralne ogrzewanie / do w/w kwoty należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 
§ 2
 
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w siedzibie urzędu na okres 21 dni.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński