główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVIII.169.2013

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XXVIII.169.2013 

 

Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 - 2019

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk

 

 

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVIII.171.2013

 

Uchwała Nr XXVIII.171.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII.171.2013 154 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVIII.170.2013

 

UCHWAŁA Nr XXVIII.170.2013
Rady Gminy w Imielnie
 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach
Na podstawie art. 67 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) oraz § 30 Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:
l. W § 2 Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach dodaje się pkt.9 w brzmieniu „Oksa".
§ 2
W wyniku wprowadzonej zmiany § 2 Statutu Związku określający skład Związku  i kolejność tworzących Związek gmin, przedstawia się następująco:
1.Działoszyce,
2.   Kazimierza Wielka,
3. Małogoszcz,
4. Wodzisław,
5. Łopuszno,
6. Imielno,
7. Sobków,
8. Bliżyn,
9. Oksa.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

 


 
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVIII.168.2013

 

Uchwała Nr XXVIII.168.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

artykuł nr 5

Uchwaa Nr XXVII.167.2013

 

Uchwała Nr XXVII.167.2013
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
§ 1
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
§ 2
Do udziału w konsultacjach są uprawnione działające na terenie Gminy Imielno organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę,  w której podejmowane są konsultacje. 
§ 3
 Konsultacje prowadzone są w oparciu o zasady:   1) pomocniczości,  2) suwerenności stron,   3) partnerstwa,    4) efektywności,    5) uczciwej konkurencji,   6) jawności.
§ 4
1. Konsultacje ogłasza Wójt Gminy Imielno określając: 1) przedmiot konsultacji,  2) formę konsultacji, 3) termin przeprowadzenia konsultacji,    4) sposób zbierania informacji, 5) komórkę organizacyjną/ stanowisko merytoryczne odpowiedzialne za jej przeprowadzenie.    2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się: 1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Imielno w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”, 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Imielno,   3) w innych mediach , o ile wymaga tego forma konsultacji, 3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe, o których mowa w ust. 2 nie może być krótszy niż 7 dni. 4. Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.
§ 5
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Imielno.  
§ 6
Uwagi i opinie zainteresowanych dotyczące konsultowanych aktów mogą być przedstawione w formie pisemnej lub elektronicznej i przekazane na adres odpowiednio Urząd Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno lub kancelaria@imielno.pl.  
§ 7
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
§ 8
Po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Imielno analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przedstawiane są Radzie Gminy Imielno wraz ze stosownym projektem uchwały.  
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.  
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Kukuryk