Uchwała Nr XIX.125.2016

UCHWAŁA NR XIX.125.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów

Załączniki
Uchwała Nr XIX.125.2016   198.993 KB

Uchwała Nr XIX.124.2016

UCHWAŁA NR XIX.124.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanych strażnicami dla
Ochotniczych Straży Pożarnych

Załączniki
Uchwała Nr XIX.124.2016   310.137 KB

Uchwała Nr XIX.123.2016

UCHWAŁA NR XIX.123.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Imielno na lata 2016-2026

Załączniki
Uchwała Nr XIX.123.2016   238.972 KB
Załącznik   1.602 MB

Uchwała Nr XIX.122.2016

UCHWAŁA Nr XIX.122.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Załączniki
Uchwała Nr XIX.122.2016   212.199 KB

Uchwała Nr XIX.121.2016

UCHWAŁA NR XIX.121.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia, warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania
rozwoju sportu w Gminie Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XIX.121.2016   678.432 KB
Załącznik Nr 1   1.319 MB
Załącznik Nr 2   487.763 KB

Uchwała Nr XIX.120.2016

UCHWAŁA NR XIX.120.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ]mielno na lata 2016- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XIX.120.2016   251.395 KB
Załącznik Nr 1   4.083 MB
Załącznik Nr 2   1.444 MB
Załącznik Nr 3   184.948 KB

Uchwała Nr XIX.119.2016

UCHWAŁA NR X1X.119.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Uchwała Nr XIX.119.2016   365.586 KB

Uchwała Nr XVIII.118.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.118.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.118.2016   1.997 MB
Załącznik   3.689 MB

Uchwała Nr XVIII.117.2016

UCHWAŁA NR  XVIII.117.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Imielnie 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.117.2016   8.059 MB

Uchwała Nr XVIII.116.2016

UCHWAŁA  Nr XVIII.116.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.116.2016   3.192 MB

Uchwała Nr XVIII.115.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.115.2016 RADY GMINY W IMIELNIE  z dnia 18  listopada 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego 

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.115.2016   549.291 KB

Uchwała Nr XVIII.114.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.114.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.114.2016   1.957 MB

Uchwała Nr XVIII.113.2016

UCHWAŁA Nr XVIII. 113.2016 Rady  Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.113.2016   5.205 MB

Uchwała Nr XVIII.112.2016

Uchwała Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.112.2016   7.016 MB

Uchwała Nr XVIII.111.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.111.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.111.2016   1.263 MB

Uchwała Nr XVIII.110.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.110.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno

 

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.110.2016   1.963 MB

Uchwała Nr XVIII.109.2016

UCHWAŁA Nr XVIII.109.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Imielnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.109.2016   2.957 MB
Załącznik   4.902 MB

Uchwała Nr XVIII.108.2016

UCHWAŁA NR XVIII.108.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie 

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.108.2016   628.488 KB
Załącznik   2.011 MB

Uchwała Nr XVIII.107.2016

U C H W A Ł A Nr XVIII.107.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2016- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.107.2016   716.798 KB
Załącznik Nr 1   110.201 KB
Załącznik Nr 2   102.192 KB
Załącznik Nr 3   201.575 KB

Uchwała Nr XVIII.106.2016

UCHWAŁA NR XVIII.106.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Uchwała Nr XVIII.106.2016   992.967 KB
Załącznik Nr 1   3.424 MB

Uchwała Nr XVII.105.2016

UCHWAŁA NR XVII.105.2016RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielno na lata 2016 - 2022"
 

Załączniki
Uchwała Nr XVII.105.2016   557.359 KB
Załącznik   2.988 MB

Uchwała Nr XVII.104.2016

U C H W A Ł A NR XVII.104.2016 RADY GMINY IMIELNO z dnia 9 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Imielno"

Załączniki
Uchwała Nr XVII.104.2016   978.102 KB
Tekst diagnozy   8.588 MB
Tekst ekofizjografii   4.367 MB
Test kierunków   2.686 MB
Zmiana studium   1.841 MB
Zmiana studium   992.369 KB
Zmiana studium   208.703 KB
Zmiana studium   972.258 KB
Zmiana studium   1.062 MB
Tekst prognozy   910.767 KB
Ekofizjografia   4.660 MB
Ekofizjografia   8.348 MB
Kierunki   8.482 MB
Kierunki   7.319 MB
Uwarunkowania rozwoju   6.792 MB
Uwarunkowania rozwoju   8.048 MB

Uchwała Nr XVII.103.2016

UCHWAŁA NR XVII.103.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 9 września 2016 r.w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XVII.103.2016   762.345 KB

Uchwała Nr XVII.102.2016

U C H W A Ł A Nr XVII.102.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 09 września 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2016- 2026

Załączniki
Uchwała Nr XVII.102.2016   705.131 KB
Załącznik Nr 1   11.672 MB
Załącznik Nr 2   4.487 MB
Załącznik Nr 3   658.953 KB

Uchwała Nr XVII.101.2016

UCHWAŁA Nr XVII.101.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Uchwała Nr XVII.101.2016   906.184 KB

Uchwała Nr XVI.100.2016

UCHWAŁA Nr XVI.100.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XVI.100.2016   1.936 MB
Załącznik Nr 1   9.156 MB

Uchwała Nr XVI.99.2016

UCHWAŁA Nr XVI.99.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
własność komunalną Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XVI.99.2016   537.590 KB

Uchwała Nr XVI.98.2016

UCHWAŁA Nr XVI.98.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki
Uchwała Nr XVI.98.2016   1.666 MB
Załącznik Nr 1   4.174 MB
Załącznik Nr 2   4.079 MB

Uchwała Nr XVI.97.2016

UCHWAŁA Nr XVI.97.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

 

Załączniki
Uchwała Nr XVI.97.2016   1.817 MB
Załącznik Nr 1   141.920 KB

Uchwała Nr XVI.96.2016

UCHWAŁA Nr XVI.96.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy

Załączniki
Uchwała Nr XVI.96.2016   1.531 MB

Uchwała Nr XVI.95.2016

UCHWAŁA Nr XVI.95.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XVI.95.2016   517.813 KB
Załącznik Nr 1 strona 1   197.104 KB
Załącznik Nr 1   611.027 KB

Uchwała Nr XVI.94.2016

UCHWAŁA Nr XVI.94.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Imielno na lata 2016 - 2026

Załączniki
Uchwała Nr XVI.94.2016   533.812 KB
Załącznik Nr 1   969.975 KB
Załącznik Nr 1 strona 1   207.361 KB

Uchwała Nr XVI.93.2016

UCHWAŁA Nr XVI.93.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki
Publicznej w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XVI.93.2016   687.330 KB
Załącznik Nr 1   2.966 MB
Załącznik Nr 2   2.345 MB
Załącznik Nr 3   3.295 MB
Załącznik Nr 4   3.528 MB

Uchwała Nr XVI.92.2016

UCHWAŁA Nr XVI.92.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

Załączniki
Uchwała Nr XVI.92.2016   706.755 KB
Załącznik Nr 1   5.014 MB
Załącznik Nr 2   2.154 MB
Załącznik Nr 3   3.884 MB
Załącznik Nr 4   5.165 MB

Uchwała Nr XVI.91.2016

UCHWAŁA Nr XVI.91.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XVI.91.2016   582.997 KB

Uchwała Nr XVI.90.2016

UCHWAŁA Nr XVI.90.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2015 rok

Załączniki
Uchwała Nr XVI.90.2016   580.212 KB

Uchwała Nr XV.89.2016

UCHWAŁA Nr XV.89.2016 Rady Gminy w Imielniez dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2016 rok

Załączniki
Uchwała Nr XV.89.2016   1.469 MB
Załącznik Nr 1   1.545 MB
Załącznik Nr 2   1.102 MB

Uchwała Nr XIV.88.2016

Uchwała Nr XIV.88.2016 Rady Gminy w Imielnie z  dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XIV.88.2016   784.848 KB

Uchwała Nr XIV.87.2016

Uchwała Nr XIV.87.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 

Załączniki
Uchwała Nr XIV.87.2016   563.113 KB

Uchwała Nr XIV.86.2016

UCHWAŁA Nr XIV.86.2016 Rady  Gminy  w  Imielnie z dnia  18 marca  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości  zabudowanej stanowiących własność komunalną Gminy Imielno

 

Załączniki
Uchwała Nr XIV.86.2016   617.456 KB

Uchwała Nr XIV.85.2016

Uchwała Nr XIV.85.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XIV.85.2016   780.563 KB

Uchwała Nr XIV.84.2016

Uchwała Nr XIV.84.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2016 roku

 

Załączniki
Uchwała Nr XIV.84.2016   689.324 KB
Załącznik   2.255 MB

Uchwała Nr XIII.83.2016

Uchwała Nr XIII.83.2016  Rady Gminy w z dnia 11 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Imielnie

 

Załączniki
Uchwała Nr XIII.83.2016   95.175 KB

Uchwała Nr XIII.82.2016

Uchwała Nr XIII.82.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

Załączniki
Uchwała Nr XIII.82.2016   82.570 KB

Uchwała Nr XII.81.2016

Uchwała XII.81.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

Załączniki
Uchwała Nr XII.81.2016   244.701 KB

Uchwała Nr XII.80.2016

Uchwala Nr XII.80.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 dla Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XII.80.2016   172.691 KB
Załącznik   2.338 MB

Uchwała Nr XII.79.2016

Uchwała Nr XII.79.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Imielno nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

Załączniki
Uchwała Nr XII.79.2016   216.354 KB

Uchwała Nr XII.78.2016

UCHWAŁA Nr XII.78.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Imielno

Załączniki
Uchwała Nr XII.78.2016   171.887 KB

Uchwała Nr XII.77.2016

Uchwała Nr XII.77.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Imielnie

obrazek
Załączniki
Uchwała Nr XII.77.2016   186.990 KB

Uchwała Nr XII.76.2016

Uchwała Nr XII.76.2016Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 rokuw sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Załączniki
Uchwała Nr XII.76.2016   213.933 KB
Załącznik Nr 1   1.894 MB
Załącznik Nr 2   680.695 KB

Uchwała Nr XII.75.2016

Uchwała Nr XII.75.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Uchwała Nr XII.75.2016   173.124 KB

Uchwała Nr XII.74.2016

U C H W A Ł A Nr XII.74.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2016 - 2026

Załączniki
Uchwała Nr XII.74.2016   372.495 KB
Załącznik Nr 1   3.582 MB
Załącznik Nr 2   1.229 MB
Załącznik Nr 3   871.965 KB

Uchwała Nr XII.73.2016

Uchwała Nr XII.73.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 20l6r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 20 I 6 rok

Załączniki
Uchwała Nr XII.73.2016   823.269 KB
Załącznik Nr 1   2.103 MB
Załącznik Nr 2   5.434 MB
Załącznik Nr 3   855.752 KB
Załącznik Nr 4   513.167 KB
Załącznik Nr 5   588.550 KB
Załącznik Nr 6   656.983 KB
Załącznik Nr 7   176.246 KB
Załącznik Nr 8   282.112 KB
Założenia do budżetu Gminy Imielno na 2016 rok   1.584 MB