Zarządzenie Nr 4.2016

Zarządzenie Nr 4.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2016   690.803 KB

Zarządzenie Nr 240.2014

Zarządzenie Nr 240.2014 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 240.2014   215.571 KB

Zarządzenie Nr 79/12

 

Zarządzenie  Nr 79/12 Wójta  Gminy  w Imielnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

 

Na podstawie  art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w  Imielnie  stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 63/12 Wójta  Gminy  w Imielnie z dnia 1 lutego 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.   W § 7 w ust.1 dodaje się następujące zdania:  „Sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę i podległe jednostki organizacyjne.

Sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”.

2.   W § 32 dodaje się ust. 44 w następującym brzmieniu:  „44. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie Nr 63/12

Załączniki
Struktura organizacyjna   69.000 KB
Regulamin organizacyjny   219.000 KB

Zarządzenie Nr 154/09

 

Zarządzenie Nr 154 /09
Wójta Gminy Imielno
z dnia 23 listopada 2009 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
 § 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 68/07 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2007r. zmienionym zarządzeniem nr 123/09 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 lutego 2009r.   wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. w § 4 pkt IV otrzymuje brzmienie:
    „IV Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji drogowych i ochrony     środowiska”.
  2. w § 4 pkt VII otrzymuje brzmienie:
  „ VII Samodzielne stanowisko ds. powszechnego obowiązku obrony i spraw
 przeciw pożarowych ”.
   3. w § 4 pkt X otrzymuje brzmienie:
  „ X Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i inwestycji komunalnych ”.
   4. § 4 pkt X „ Radca prawny oznacza się jako pkt XI”.
 5. w § 4 pkt XI oznacza się jako pkt XII i otrzymuje brzmienie:
  „XII W urzędzie zatrudnia się także pracowników na stanowiskach pomocniczych
  i obsługi:
1. Pomoce administracyjne
2. Kierowca
3. Sprzątaczka
4. Palacze c.o.
5. Konserwatorzy”.
  6.§ 26 otrzymuje brzmienie :
  „IV Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw inwestycji drogowych i ochrony   środowiska należą sprawy :
 
1. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii drogi gminnej , ustalenie przebiegu dróg gminnych oraz pozbawienie drogi jej kategorii do podjęcia przez Radę Gminy.
2. Przygotowanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych.
3. Przygotowanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych.
4. Orzekanie i przywrócenie drogi do stanu poprzedniego.
5. Wykonywanie obowiązków należących do zarządcy dróg tj.:
 
- opracowanie projektów planu rozwoju sieci dróg,
- opracowanie projektów planu finansowania budowy , utrzymania 
i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- nadzór nad utrzymaniem nawierzchni , chodników , obiektów inżynierskich urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych , oraz wykonywanie ich zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg na przejazdy po drogach publicznych pojazdów   z ładunkiem lub bez ładunku o masie przekraczającej wielkości określone w odrębnych przepisach .
6. Nadzór i kontrola nad przygotowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem
 inwestycji prowadzonych przez Gminę .
 7. Bieżąca analiza i czuwanie nad wydatkami inwestycyjnymi w   roku
  bieżącym i całością zadania inwestycyjnego we współpracy ze Skarbnikiem
  Gminy.
 8. Sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy projektów umów
związanych z realizacją inwestycji i przyszłym jej   funkcjonowaniem  
 9. Sporządzanie wniosków o dotację lub kredyty na gminne inwestycje drogowe.
10. Uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach inwestycji gminnych .
11. Przekazywanie zakończonych inwestycji użytkownikom .
12.Wydawanie opinii w postępowaniach w sprawach udzielanych zezwoleń
na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym .
13. Wykonywanie obowiązków należących do zarządcy dróg takich jak :
  - prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu,
  oraz wyznaczanie objazdów gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
  - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 - sadzenie , utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów, oraz pielęgnacja   zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi .
  - ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
-  
  - w szczególnie w uzasadnionych przypadkach wyrażania zgody na
 usytuowanie obiektów budowlanych w odległościach mniejszych niż
 wyszczególnienie w przepisach w stosunku do dróg gminnych . 
14. Przygotowanie projektów uchwał określających zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy dotyczące :
- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości ,
- rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
  z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu ochronę
  przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
  przeznaczonych do wspólnego użytku,
- zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
- wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terenów ich wykonania,
- zapewnienia budowy , utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych   z innymi
  gminami stanowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania i
 unieszkodliwiania tych odpadów,
- zapobieganie zanieczyszczeniu ulic , placów i terenów otwartych przez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu , budowa i utrzymanie szaletów publicznych , organizowanie odbioru odpadów komunalnych ,
- określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
- ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości   za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia ,
- wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu , wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
- cofanie zezwoleń po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia warunków
 określonych w udzielonym pozwoleniu.
15.Wydawanie opinii w przedmiocie wydawania zezwoleń przez właściwy organ
  na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne w ilości
 powyżej 1 tys. ton rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych.
16. Wydawanie opinii na usuwanie , transport , wykorzystywanie 
lub unieszkodliwianie odpadów.
17. Uzgadnianie składowania odpadów niebezpiecznych.
18. Przyjmowanie informacji od zobowiązanego o rodzaju i ilości umieszczonych
 na   składowiskach odpadów.
19. Wydawanie rozstrzygnięć w zgodności z wymogami ochrony środowiska.
20. Podejmowanie działań zapewniających ochronę środowiska.
21. Opracowanie programów zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska.
22. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska.
23. Współdziałanie z innymi organami zgodnie z treścią rozporządzenia
 Rady Ministrów.
  24. Obowiązkowe wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
ochrony nadzwyczajnie zagrożonego środowiska.
25. Opracowanie projektu planu przychodów i rozchodów gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawienie projektu
do zatwierdzenia Radzie Gminy.
26. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie  
odpowiednich działań , jeżeli powstaje podejrzenie co do naruszenia przez
kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska.
27. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
28. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
29. Możliwość wprowadzania odpowiednich form ochrony przyrody.
30. Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do
  stanu poprzedniego.
31.Możliwość zobowiązania mieszkańców zagrożonych powodzią
  do   wykonywania prac zabezpieczających , ochotniczych drużyn ratowniczych  
zarządzenia ograniczenia poboru wody .
32. Realizacja programów pomocowych z Unii Europejskiej w zakresie  
pozyskiwania środków na ochronę środowiska
33.Udział w przygotowywaniu dokumentacji o finansowe wsparcie 
  z odpowiednich funduszy Unii Europejskiej.
  34. Wdrażanie przepisów prawa unijnego w zakresie prowadzonych spraw.
  35. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych 
  uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji .
  36. Uzgodnienie inwestycji i przedsięwzięć na podstawie ustawy prawo górnicze
  i geologiczne .
37. Uzgodnienie inwestycji i przedsięwzięć na podstawie ustawy o ochronie
 gruntów rolnych i leśnych .
38. Realizacja zadań z zakresu obronności i OC”.
7. § 29 otrzymuje brzmienie:
 „ VII Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw powszechnego obowiązku obrony i spraw przeciw pożarowych należą sprawy :
 1. Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony prowadzenie spraw
związanych z kierowaniem i koordynacją przedsięwzięć na rzecz
obrony cywilnej .
- przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny ,
- sporządzanie i aktualizacja planów OC,
- organizowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania budowli ochronnych
 i urządzeń specjalistycznych,
  - zaopatrzenie ludności cywilnej w sprzęt i środki ochrony
 indywidualnej
  - organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
  - organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej ,
  - zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej   i ważnej
 dokumentacji
   - przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie .
-  
 2. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego
obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi
 w administrowaniu rezerwami wojskowymi.
3. Wydawanie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów decyzji
  w sprawie przygotowania do samoobrony .
4. Wydawanie decyzji w sprawie wykonywania świadczeń osobistych
  i rzeczowych.
5. Wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony .
     6.Organizowanie doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
   prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do
cywilnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
  7. Prowadzenie kancelarii tajnej.
  8. Wykonuje zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju .
  9. Wzywa do rejestracji poborowych .
 10. Współdziała z Wojewodą przy przeprowadzaniu poboru.
  11. Wydaje decyzje uznające poborowego za jedynego żywiciela rodziny.
  12. Przyznaje i wypłaca zasiłki na utrzymanie rodzin żołnierzy.
  13. Tworzy formację obrony cywilnej.
  14. Organizuje służbę zastępczą poborowych.
  15. Prowadzi magazyn OC.
 16. Z ustawy o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
   kierowanie i koordynacja zorganizowaną akcją społeczną w razie
  wystąpienia klęski żywiołowej.
 17. Wprowadzenie w razie potrzeby obowiązku świadczeń osobistych
i rzeczowych .
  18. Zwracanie się w razie potrzeby do organizacji społecznych o współudział
   w akcji zwalczania klęski żywiołowej .
  19. Powoływanie do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych.
 20. Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej koordynowanie funkcjonowania
krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze gminy w
zakresie ustalonym przez wojewodę .  
21. Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochotniczych straży
   pożarnych, wyposażenia ,utrzymania wyszkolenia, zapewnienie
 gotowości bojowej.
22. Prowadzenie dokumentacji ochotniczych straży pożarnych, rejestracja
  OSP w Sądzie Wojewódzkim .
23. Prowadzenie rozliczenia paliwa dla motopomp i samochodów.
24. Z ustawy prawa o zgromadzeniach przyjmowanie zamówień
   o organizowanych zgromadzeniach na otwartej przestrzeni .
25. Z ustawy o zbiórkach publicznych wydawanie zezwolenia na
   przeprowadzenie zbiórki pieniężnej .
26. Zabezpieczenie techniczno- organizacyjne realizacji zadań wynikających
 z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej”.
8. § 30 otrzymuje brzmienie:
„X Do zadań działania samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa i inwestycji     komunalnych należą sprawy:
 
Z zakresu rolnictwa z ustawy o ochronie roślin uprawnych:
 
1. Przyjmowanie ogłoszeń o występowaniu organizmów szkodliwych
2. Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wystąpieniu organizmów szkodliwych.
3. Informowanie wojewódzkiego inspektora o wydaniu polecenia w sprawie usunięcia zagrożenia .
4. Wydawanie poleceń organowi inspekcji w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożeń .
 
5. Wydawanie opinii Wojewodzie w sprawie zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych.
6. Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych .
7. Nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.
8. Wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych.
9. Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nadzór nad znakowaniem zwierząt.
10.Żądanie informacji właściwego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego .
11.Wydawanie właściwemu powiatowemu lekarzowi polecenia podjęcia działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego .
12.Z ustawy o ochronie zwierząt czuwanie lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia , które jest okrutnie traktowane lub zaniedbane .
13.Rozporządzanie zwierzęciem odebranym z powodu rażącego zaniedbanego lub okrutnego traktowania po jego przyjściu na własność Gminy.
14.Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną .
15.Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie .
16.Rozstrzyganie o dalszym postępowaniu ze zwierzętami wyłapywanymi .
17.Nadzór nad działalnością punktu składowania padliny .
18.Aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem tych spisów .
19.Współdziałanie z samorządem rolniczym i prowadzenie spraw dotyczących wyboru do Izby Rolniczej .
20.Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia .
21.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
22.Nadzór nad zadrzewieniami terenów gminnych i pielęgnacja zieleni .
23.Realizacja programów pomocowych z Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa, oraz innych programów pomocowych.
24.Edukacja, szkolenie i przygotowanie rolników i mieszkańców gminy
do umiejętności efektywnego pozyskiwania środków pomocowych ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz funduszy wspólnoty.
25.Zapoznanie rolników i mieszkańców z metodologią przygotowania wniosków o przygotowanie dotacji w ramach funduszy strukturalnych .
 
 
Z zakresu spraw inwestycji komunalnych :
 
26.Przygotowanie projektów uchwał określających zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 
 
 
27.Przygotowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia stawek czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali .
28.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi .
29.Tworzenie zasobów mieszkaniowych Gminy i gospodarowanie nimi.
30.Ustalanie stawek czynszu za odbiór nieczystości.
31.Rozliczanie energii elektrycznej , ciepła wody oraz innych świadczeń .
32.Zawieranie umów najmu .
33.Sporządzanie wniosków o dotację lub kredyty na gminne inwestycje komunalne,
34.Zarządzania nieruchomościami wspólnymi .
35.Realizowanie prawa związanego z własnością lokali .
36.Realizacja zadań z zakresu obronności i OC.
 
9. dotychczasowe § §30,31,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
50,51 oznacza się kolejno jako 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
49,50,51,52.
 
  § 2
 
     Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego    Urzędu Gminy w Imielnie zastępuje się schematem organizacyjnym do Regulaminu    Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie określony załącznikiem do niniejszego
5.  zarządzenia.
 
   
  § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Zarządzenie Nr 68/07

Z a r z ą d z e n i e   Nr 68/07

W ó j t a   G m i n y w   I m i e l n i e

z d n i a  30.11.2007 r o k u

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie.

 

 

Na podstawie  art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    

o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.),

zarządzam co następuje.

 

 

§ 1.

 

Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w  Imielnie  stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Imielnie przyjęty  Zarządzeniem z dnia 17 lutego 2004 r. Nr 56/04

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Wójta Gminy w Imielnie

  z dnia 30.11.2007 r.

 

Regulamin  Organizacyjny  Urzędu  Gminy  w  Imielnie

 

 

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

w Imielnie.

2. Urząd Gminy w Imielnie zwany dalej „Urzędem „ stanowi jednostkę

organizacyjną Gminy Imielno przy pomocy której Wójt wykonuje swoje

zadania.

3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

5. Urząd realizuje zadania :

1) własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw,

2) zlecone gminie przez organy administracji rządowej,

3) wynikające z porozumień zawartych między gminą , a organami administracji rządowej,

4) wynikające z umowy zlecenia zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział terenowy w Rzeszowie.

 

6. Siedzibą urzędu jest miejscowość Imielno, ul. Cmentarna 7.

7. W urzędzie zatrudnia się pracowników samorządowych na podstawie :

- wyboru,

- powołania ,

- umowy o pracę.

8. Wielkość zatrudnienia w urzędzie w ramach przyznanych środków na

  wynagrodzenie określa Wójt.

9. W urzędzie może być świadczona praca na podstawie umowy o pracę ,

  umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 10. Do zadań urzędu należy w szczególności :

1) przygotowanie materiałów , decyzji , postanowień i innych aktów   z zakresu administracji publicznej,

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w  zakres zadań gminy,  

3) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

4) prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów  prawa miejscowego,

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał rady gminy.

 

10. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania   administracyjnego , chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

11. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami  instrukcji

kancelaryjnej oraz zarządzeniami wewnętrznymi.

 

 

R o z d z i a ł   II

Organizacja urzędu

 

 

§ 2.

 

Urząd  funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa  , służbowego podporządkowania  , podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.

 

§ 3.

1. Wójt kieruje pracą urzędu i wykonuje zadania przy pomocy zastępcy wójta , sekretarza gminy i skarbnika gminy. Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

2. W przypadku nieobecności wójta zastępca wójta pełni zastępstwo , którego   zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wójta.

3. Wójt realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku   do pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych   samorządowych jednostek organizacyjnych.

4. Osoby wymienione w ust.1 wykonują zadania wyznaczone przez wójta , zapewniając w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie   problemów wynikających z zadań urzędu.

5. Wykonując wyznaczone przez wójta zadania sekretarz gminy zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy. Kontroluje wykonanie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników. Ponadto sekretarz gminy w zakresie ustalonym przez wójta  zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu i warunki jego działania , a   także organizuje pracę urzędu. Jest pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych .  

6. W uzasadnionych przypadkach wójt może zatrudnić doradców  do realizacji określonych zadań.

7. Skarbnik Gminy sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowego .   Kontroluje realizację zadań wykonywanych przez pracowników Referatu.

 

 

§ 4.

 

W skład urzędu wchodzą:

 

  I.   Referat finansowy- symbol FN w skład , którego wchodzą następujące

stanowiska pracy;

a)  skarbnik gminy,

b) ds. księgowości budżetowej,

c) ds. płac i rozliczeń ubezpieczeniowych,

d) ds. ewidencji opłat za wodę i czynszów dzierżawnych

e)   ds. księgowości podatkowej,

f) ds. wymiaru podatków i opłat,

g) ds. obsługi kasy , wymiaru podatków i opłat.

 

II.   Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC,

III.   Samodzielne stanowisko ds. inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej

  i BHP - symbol BGP,

IV. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji komunalnych , drogowych   i ochrony środowiska – symbol DOŚ,

V.  Samodzielne stanowisko ds. obrotu  ziemią i ewidencji działalności gospodarczej – symbol  OZD ,

VI.  Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i komisji - symbol   ORG,

VII. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej , wojskowych i rolnictwa –

-symbol  OCW,

VIII. Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności  spraw

  administracyjnych  i kadr– symbol ELA,

 

IX. Samodzielne stanowisko ds. wykorzystywania funduszy strukturalnych

z Unii Europejskiej,  rozwoju lokalnego ,  promocji gminy , –

  symbol PKZ,

X.  Radca prawny  - symbol RP.

 

§ 5.

 

Strukturę organizacyjną urzędu określa schemat graficzny regulaminu organizacyjnego stanowiący załącznik nr 1.

 

 

 

 

§ 6.

W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a) Wójt,

b)   Zastępca wójta,

c) Sekretarz gminy,

d)   Skarbnik Gminy,

e) Kierownik USC.

 

§ 7.

 

Podziału zadań w referacie finansowym dokonuje skarbnik gminy a między samodzielnymi stanowiskami  Sekretarz gminy.

 

 

 

R o z d z i a ł   III

Zasady funkcjonowania i tryb pracy urzędu

 

§ 8.

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

- praworządność,

- służebność wobec społeczności lokalnej,

- racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,

- jednoosobowego kierownictwa,

- kontroli wewnętrznej,

- podziału zadań między kierownictwo urzędu , poszczególne referaty

 i komórki organizacyjne,

 

§ 9.

 

1. Interesanci przyjmowani i obsługiwani są w godzinach pracy urzędu.

  Jeżeli okoliczności  tego wymagają także w innym czasie.

2. Pracownicy zobowiązani są do właściwego , zgodnego z prawem i zasadami

współżycia społecznego załatwiania spraw. Udzielenia pełnej informacji

  o trybie załatwienia sprawy oraz o obowiązujących w tym zakresie

przepisach prawnych.

3. Informacje ,  zaświadczenia itp. , które wymagają kontaktu z innymi

  referatami , komórkami organizacyjnymi , pracownik prowadzący daną

  sprawę obowiązany jest sam skompletować , chyba że tryb taki wyłączają 

  przepisy prawa.

 

 

§ 10.

Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań urzędu , działają na podstawie prawa i w jego granicach , wobec czego są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 11.

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa  z dnia   22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami ).

 

§ 12.

Odpowiedzialność za dyscyplinę pracy , właściwe funkcjonowanie całego urzędu ponosi Wójt i Sekretarz Gminy oraz kierownicy referatów w stosownym zakresie.

 

§ 13.

1. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w racjonalny , celowy

i oszczędny sposób z uwzględnieniem szczególnej staranności

w zarządzaniu mieniem gminnym.

 

2. Zakupy , usługi , remonty i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami

dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

R o z d z i a ł IV

Podstawowe zasady organizacji pracy

 

§ 14.

 

1. Referat i samodzielne stanowiska prowadzą sprawy i przygotowują projekty

rozstrzygnięć w ramach kompetencji rady i wójta.

2. Do zadań referatu i sam. stanowisk należy w szczególności :

- zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań urzędu wynikających

z przepisów prawa , uchwał rady , decyzji i zarządzeń wójta , rozstrzygnięć

    organów nadzoru,

- opracowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania

  w zakresie realizowanych zadań ,

- rozpatrywanie skarg , wniosków i postulatów – zgodnie z właściwością

  rzeczową.

3. Zakresy działania referatu i sam. stanowisk  określa rozdział VI niniejszego

regulaminu.

 

 

 

§ 15.

1. Zadania poszczególnych pracowników urzędu określają imienne zakresy

czynności , za wyjątkiem zadań wójta , zastępcy wójta , sekretarza

i skarbnika gminy, których zakres czynności wynika z niniejszego

regulaminu.

2. W celu wykonania w pełni zadań urzędu wójt lub sekretarz w uzgodnieniu

z kierownikiem referatu mogą polecać pracownikowi realizację pilnego

zadania , nie objętego zakresem  czynności.

 

§ 16.

1. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne

z prawem , pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia ,

w razie potwierdzenia polecenia powinien je wykonać , zawiadamiając

  jednocześnie wójta o zastrzeżeniach.

2. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń , których wykonanie , według

jego przekonania , stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby

niepowetowanymi stratami.

3. Sposób postępowania skarbnika w przypadku odmowy kontrasygnaty

reguluje ustawa o finansach publicznych.

 

 

§ 17.

Czas pracy , sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Imielnie.

 

 

 

R o z d z i a ł   V

Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu.

 

§ 18.

 

 

Do zadań wójta należy w szczególności:

 

1)  kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2)  reprezentowanie gminy na zewnątrz , prowadzenie negocjacji w sprawach

dotyczących gminy,

3)  przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,

4)  nadzorowanie wykonania budżetu,

5)  realizowanie polityki płacowej ,

6)  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  z zakresu

administracji publicznej,

7)  podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych

  z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

8) udzielanie pełnomocnictw procesowych,

9)  podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu

  mieniem gminy ,

 10) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu  ,

podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,

 11) realizacja zadań  pracodawcy  w rozumieniu prawa pracy,

12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku

do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych,

13) sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek

organizacyjnych gminy , określanie kierunków ich działania oraz

udzielanie stosownych wskazówek i wytycznych odnoszących się

do realizacji przypisanych zadań,

14) podejmowanie decyzji w sprawach przeciw – działań w związku

  ze zwalczaniem zagrożeń , klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem sytuacji

  kryzysowych,

15) sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy ,

16) sprawowanie funkcji kierownika urzędu stanu cywilnego ,

 17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

18) nadzorowanie realizacji zadań gminy ,

19 wykonywanie uchwał Rady Gminy.

 

§ 19.

 

Do zadań zastępcy wójta należy w szczególności:

 

1) Zastępowanie wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia

przez niego obowiązków.

 

§ 20.

 

Do zadań sekretarza gminy należy w szczególności :

 

1)  prowadzenie spraw gminy powierzonych przez wójta ,

2)  nadzór nad przygotowaniem materiałów pod obrady sesji rady gminy ,

3)  nadzór nad sporządzeniem i kompletowaniem dokumentacji z prac rady

  gminy,

4)  bezpośrednie kierowanie pracą urzędu przez :

- bieżącą kontrolę wykonywania zadań urzędu,

- nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny,

- wnioskowanie w sprawach awansowania , nagradzania oraz udzielania kar

pracownikom urzędu,

- nadzór nad kosztami funkcjonowania urzędu,

- opracowywanie zakresów czynności pracowników urzędu.

 

5)  wydawanie decyzji administracyjnych  w sprawach określonych imiennym

  upoważnieniem wójta,

6)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

7)  przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożności

  doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

8)  opracowywanie projektów;

- uchwał dotyczących statutu gminy,

- zarządzeń dotyczących regulaminu organizacyjnego urzędu,

9)  zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania urzędu,

10) prowadzenie książki kontroli urzędu,

11) kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych kontroli 

  zewnętrznych prowadzonych w urzędzie,

12) organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli ,

13) kontrola terminowego przygotowania odpowiedzi na interpelacje

i wnioski radnych  oraz wnioski komisji rady gminy,

14) kontrola terminowego przygotowania materiałów pod obrady sesji

i komisji ,

15) współdziałanie i organizacja działań dotyczących realizacji zadań wójta,

16) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem

   i przeprowadzeniem wyborów i referendów,

17) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy , przestrzeganiem

  wewnętrznego porządku pracy , prawidłowym wykonywaniem czynności

  kancelaryjnych i obiegiem informacji ,

18) nadzorowanie przestrzegania prawa  przy załatwianiu spraw

indywidualnych w postępowaniu administracyjnym,

19) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych, 

  przez pracowników urzędu,

20) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie  informacji niejawnych ,

  a zwłaszcza:

- prowadzenie postępowań sprawdzających ,

- kontrola w zakresie przetwarzania informacji niejawnych,

- ustalenie kręgu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych.

 

 

 

 

 

 

 

§ 21.

 

Do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:

 

1)  czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu pod względem

  finansowo - księgowym,

2)  pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,

3)  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie

  zobowiązań pieniężnych,

4)  informowanie rady oraz regionalnej izby obrachunkowej o odmowie

  złożenia kontrasygnaty,

5)  opracowywanie danych do projektu budżetu gminy,

6)  przekazywanie do referatów i na samodzielne stanowiska pracy oraz

  gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania

  niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu,

7)  dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie wójta o jego

realizacji ,

8)  opracowywanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków

i opłat lokalnych,

9) dokonywanie kontroli finansowej urzędu i jednostek budżetowych,

10)  prowadzenie rachunkowości budżetu gminy i urzędu,

11) organizowanie obiegu dokumentacji finansowej w urzędzie,

12) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań,

13) nadzorowanie wykonywania obowiązków przez głównych księgowych

jednostek organizacyjnych gminy,

14) realizowanie zadań wynikających z ustaw w zakresie finansów

  i dochodów gmin , opłaty skarbowej oraz ustaw podatkowych,

15) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym

upoważnieniem wójta ,

16) kierowanie referatem finansowym,

17) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi

  przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na :

  1) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania

  i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

-  właściwy przebieg operacji gospodarczych,

-  ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

-  sporządzanie analiz kosztów wykonywanych zadań oraz

  sprawozdawczości finansowej,

2)bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:

-  terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-  ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe

  dokonywanie rozliczeń finansowych ,

18) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi

zasadami polegającymi zwłaszcza na :

- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu , gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki ,

- zapewnieniu pod względem finansowym umów zawieranych przez

jednostkę ,

- przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony  wartości

pieniężnych.

19) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków

pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki.

20)  Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wykonywanych przez

kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości ,

a w szczególności ; zakładowego planu kont, obiegu dokumentów

  finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji .

21) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania

budżetu jednostki oraz jego zmian.

22) Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu

  i ich analiz.

Rozdział  VI

 

Podział zadań pomiędzy Referatem Finansowym i sam. stanowiskami

 

§ 22.

Do zadań wspólnych realizowanych przez pracowników  urzędu należy :

 

1. Udzielanie niezbędnych informacji radnym w sprawach  związanych

z wykonywaniem przez nich mandatu , a przynależnych w zakresie

właściwości rzeczowej referatu lub danego stanowiska , oraz

przygotowywanie odpowiedzi na wnioski komisji rady  i interpelacje

radnych .

2. Opracowywanie projektów rozwoju gminy w zakresie zadań realizowanych

  przez referat i stanowiska.

3.  Uczestniczenie z polecenia wójta w posiedzeniach rady i komisji.

4.  Współpraca z innymi samodzielnymi stanowiskami pracy i kierownikami

  jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw.

5.  Realizacja zadań wynikających z zarządzeń wójta.

6.  Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym

  upoważnieniem wójta.

7.  Realizowanie zadań gminy  związanych z zamówieniami publicznymi.

8.  Przygotowanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu

sprawozdawczości .

9.  Przygotowywanie ocen , analiz , informacji na użytek kierownictwa urzędu

i organów  gminy.

10.Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego , organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych

kompetencji.

11.Przygotowywanie projektów uchwał , materiałów , sprawozdań i analiz pod

obrady Rady Gminy i dla potrzeb wójta.

12. Realizacja zadań wynikających z uchwał rady gminy i zarządzeń wójta.

13. Współpraca z komisjami rady gminy w zakresie swoich kompetencji .

 14. Wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw szczególnych

 15. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz samorządem

mieszkańców wsi.

 16. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Statystycznego i innych

jednostek.

.

§ 23.

 

I. Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowego  i sam. stanowisk należą  w szczególności sprawy:

 

 

1. Opracowanie projektu budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia

  komunalnego.

2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek

  podatków i opłat lokalnych.

3. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

4.Uruchomienie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów

  budżetu Gminy.

5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków

  z zakresu sprawozdawczości.

6.Sprawowanie kontroli i nadzoru gosp. finansowej , zapewnienie

dyscypliny budżetowej jednostek organizacyjnych.

7.Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

8.Sprawdzanie wykorzystania uchwalonych w budżecie gminy dotacji dla

jednostek budżetowych gminy.

9.Dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu gminy , oraz

opracowanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy 

i Komisji Rady.

10.Prowadzenie kontroli w jednostkach administracyjnych podległych

Radzie Gminy.

11.Rozliczanie inwestycji.

 12.Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy ( rejestr dochodów )

  rachunkowości budżetowej jednostek.

13.Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku

finansowego.

14.Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości nieruchomości

i prawnych .

15.Prowadzenie kompletnej dokumentacji , która jest podstawą do wypłaty

świadczeń :

  - Sporządzanie list płac,

  - Sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowej,

- Sporządzanie raportów imiennych dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne , o wypłacanych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,

- Naliczanie i rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych , składek na fundusz pracy jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników, sporządzanie w obowiązujących terminach deklaracji

 

16.Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.

17.Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej naliczania i rozliczania

podatku dochodowego od osób fizycznych

18.Współdziałanie z Urzędem Statystycznym , Ministerstwem Finansów na

odcinku planowania prowadzenia i wykonywania rozliczeń należności

budżetowych w zakresie dochodów realizowanych  przez te instytucje na

rzecz budżetu gminy.

19.Prowadzenie zbiorczych ksiąg inwentarzowych składników

majątkowych Gminy.

20.Kompletowanie i aktualizacja dokumentów wymiarowych z zakresu

podatków i opłat lokalnych w tym kart gospodarstw i kart   nieruchomości

w systemie komputerowym.

21.Zapewnienie powszechności opodatkowania z tytułu łącznego

zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.

22.Terminowe i powszechne dokonywanie wymiaru podatków i opłat

  lokalnych od osób prawnych , od osób fizycznych i jednostek

  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

23. Przygotowanie decyzji oraz całości dokumentacji w zakresie stosowania

  ulg , odroczeń , umorzeń , rozkładania na raty z tytułu podatków

  i opłat lokalnych.

24.Terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg

  wniosków , podań , oraz przyjmowanie interesantów w sprawach

  podatków i opłat lokalnych.

25. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

26. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze

stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych.

 

27.Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych w systemie

komputerowym.

28.Podejmowanie działań zapewniających pełną realizację wpływów na

poczet bieżących należności budżetowych z tytułu podatków i opłat

lokalnych , oraz likwidację zaległości podatkowych poprzez wystawianie

upomnień i tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminu

płatności.

29.Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przypisów i odpisów łącznego

zobowiązania.

30.Przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

31.Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

32.Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej podatku od towarów   i usług

( Vat ) .

33.Nadzór i administrowanie należnościami z tytułu opłaty skarbowej

w Gminie.

34.Prowadzenie i aktualizacja w systemie komputerowym wynagrodzeń

pracowników Urzędu Gminy , dokumentacji finansowo-księgowej ,

rozliczeniowej z ZUS , sprawozdawczości budżetowej , rozliczenia

  za pobór wody.

35.Prowadzenie rejestru umów na usługi , dostawy , na sprzedaż , na roboty

inwestycyjne , budowlane , na najem w imieniu Wójta.

36.Nadzór nad przestrzeganiem zasad udzielania zamówień   publicznych.

37.Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji .

38.Sprawowanie obsługi kasowej w Urzędzie Gminy.

39.Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i wynagrodzeniach

pracowniczych.

40.Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Świętokrzyskim Urzędem

Wojewódzkim, Izbami i Urzędem Skarbowym oraz   Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych.

41.Rozliczenie należności opłat za wodę i czynszów dzierżawnych.

42.Prowadzenie pełnej dokumentacji podatkowej od środków  transportowych.

43.Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń ( OC, AC, NW ) pojazdów

gminnych oraz mienia od ognia, kradzieży itp.

44.Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej.

45.Realizacja zadań z zakresu obronności i OC.

46.Zabezpieczenie techniczno-organizacyjne realizacji zadań 

wynikających z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

 

 

 

 

  § 24.

 

 

II. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy

  wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

i wydawania dowodów osobistych , w szczególności ;

 

1. Przyjmowanie oświadczeń o :

 

·   Wstąpieniu w związek małżeński,

·   Braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń 

  na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

·   Stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności

  lub niemożności zawarcia małżeństwa,

·   Wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

·   Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa ,

·   Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem

  małżeństwa,

·   Uznanie dziecka,

·   Uznanie dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,

·   Nadanie dziecku nazwiska męża , matki,

·   Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.

 

2. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzin i zgonów .

3.  Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

4.  Orzekanie o zmianie imion i nazwisk oraz dostosowanie pisowni polskiej

  zgodnie z fonetycznym brzmieniem , a także ustalenie brzmienia oraz

  pisowni imion i nazwisk. 

5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających

zawarcie małżeństwa.

6. Wydawane odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu  cywilnego

7. Prowadzenie korespondencji z innymi placówkami , urzędami oraz

Urzędami Stanu Cywilnego.

8. Wydawanie decyzji na wpisywanie aktów zagranicznych i innych decyzji

w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego.

9. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

za granicą.

 10. Przyjmowanie i kompletowanie wniosków „Za długoletnie pożycie

małżeńskie”.

11. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i tymczasowych

dowodów osobistych.

12. Uzupełnianie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodów osobistych ,

wprowadzenie danych do systemu komputerowego , przekazanie do

Centrum Personalizacji Dokumentów.

10. Przekazywanie danych wprowadzonych do Systemu Obsługi Obywatela

  na dyskietkach do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki.

11. Wczytywanie do aplikacji Systemu Obsługi Obywatela otrzymanych

dyskietek z ośrodka informatyki. 

12. Odbiór dokumentów tożsamości pocztą specjalną .

13. Wydawanie dokumentów Obywatelom i prowadzenie rejestru wydanych

dokumentów  tożsamości.

14. Prowadzenie korespondencji w sprawie kopert osobowych mieszkańców

(występowanie o koperty osobowe mieszkańców oraz przekazywanie

kopert innym urzędom).

15. Współpraca z organami policji w zakresie wydanych dowodów osobistych.

16. Prowadzenie archiwum kopert osobowych mieszkańców .

17. Zabezpieczenie techniczno – organizacyjne realizacji zadań wynikających

z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

18. Realizacja zadań z zakresu obronności i OC.

 

§ 25.

III . Do zakresu działania  samodzielnego stanowiska ds.

inwestycyjnych, zagospodarowanie przestrzennego i BHP należą

sprawy:

 

 

1. Współdziałanie  z organami nadzoru budowlanego tj.

  - uczestniczenie w inspekcjach i kontrolach oraz udostępnienie wszelkich

 dokumentów,

  - uzgodnienie w marę potrzeb planów kontroli i prowadzenia wspólnych

działań kontrolnych,

- przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli.

2.  Sporządzenie meldunków i sprawozdań do organów administracji

architektoniczno – budowlanej , nadzoru budowlanego .  GUS-u.

3.  Prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności w  zamówieniach

publicznych..

4.  Obsługa działalności komisji przetargowej .

5.  Przestrzeganie zasad udzielania zamówień  publicznych.

6.  Udział w sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego uwzględniając ustalenia strategii

rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania województwa.  

7.  Powołanie komisji urbanistyczno – architektonicznej jako organu

doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego ustalając ich

    regulamin organizację oraz zasady działania.

8.  Prowadzenie procedury  przy sporządzaniu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9.  Przedkładanie studium do zaopiniowania właściwym organom o których

mowa  w art. 18 ust. 2.ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

  10.Prowadzenie procedury do wydawania decyzji w sprawie warunków

zabudowy, zagospodarowania terenu i celu publicznego.

  11.Przygotowanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy

  i zagospodarowania terenu.

12.Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy

  i zagospodarowania terenu .

13.Zabezpieczenie techniczno  - organizacyjne realizacji zadań wynikających

  z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

14.Nadzór nad pracą kserokopiarki .

15.Nadzór nad pracą palaczy centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy.

16.Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.

17.Nadzór nad pracą zatrudnionych pracowników  interwencyjnych

i publicznych z Biura Pracy.

18.Organizowanie i sprawowanie  opieki nad grobami i cmentarzami

  wojennymi.

19.Prowadzenie spraw z zakresu wodociągów , kanalizacji i telefonizacji

Gminy .

20.Dokonywanie analizy potrzeb inwestycyjnych Gminy.

21.Prognozowanie inwestycji.

22.Współpraca z jednostkami, projektowymi sporządzającymi dokumentację

projektową na zlecenie Gminy.

 23.Nadzór i kontrola nad przygotowaniem , prowadzeniem  i rozliczaniem

  inwestycji prowadzonych przez Gminę .

24.Bieżąca analiza i czuwanie nad wydatkami inwestycyjnymi w roku

  bieżącym i całością zadania  inwestycyjnego we współpracy ze

  Skarbnikiem Gminy.

25.Sporządzenie w uzgodnieniem ze Skarbnikiem Gminy projektów umów

  związanych z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem.

26.Współpraca przy sporządzaniu wniosków o dotację lub kredyty na gminne

  inwestycje komunalne.

27.Uczestniczenie w odbiorach inwestycji gminnych.

28.Przekazywanie zakończonych inwestycji użytkownikom.

29.Koordynowanie robót związanych z przebiegiem inwestycji.

30.Realizacja programów pomocowych z Unii Europejskiej w zakresie

pozyskiwania środków na rozbudowę infrastruktury.

31.Udział w przygotowaniu dokumentacji o finansowe wsparcie

z odpowiednich funduszy Unii Europejskiej.

32.Wdrożenie przepisów prawa unijnego w zakresie prowadzonych spraw.

33.Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

- okresowej analizy stanu BHP,

    - stwierdzenia zagrożeń zawodowych,

- prowadzenie kontroli warunków pracy,

  - zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP

- przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji

      dotyczących BHP,

- udział w dochodzeniach powypadkowych,

- współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy , ze stanowiskiem

  ds.kadr i szkoleń w zakresie kompletowania dokumentów dotyczących

  wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań

środowiska pracy.

34.Współdziałanie z państwową inspekcją pracy.

35.Nadzór nad pracami społeczno- użytecznymi prowadzonymi przez

skazanych  sądownie z tytułu kary w zamian nieściągalnej grzywny

( art.56§ 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego).

36.Realizacja zadań z zakresu obronności i OC – z zakresu  budownictwa.

 

 

§ 26.

 

IV.   Do zadań samodzielnego stanowiska  ds. inwestycji  komunalnych , drogowych  i  ochrony środowiska należą sprawy :

 

1. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii

drogi gminnej , ustalenie przebiegu dróg gminnych oraz pozbawienie drogi jej kategorii do podjęcia przez Radę Gminy.

2.  Przygotowanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych.

3.  Przygotowanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg

  powiatowych.

4.  Orzekanie i przywrócenie drogi do stanu poprzedniego.

5.  Wykonywanie obowiązków należących do zarządcy dróg tj.:

- opracowanie projektów planu rozwoju sieci  dróg,

- opracowanie projektów  planu finansowania budowy , utrzymania

  i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

- nadzór nad utrzymaniem nawierzchni , chodników , obiektów

  inżynierskich, urządzeń związanych z drogą,

- realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

  oraz wykonywanie ich zadań na rzecz obronności kraju,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

  - wydawanie zezwoleń  na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg

      na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub

bez ładunku o masie przekraczającej wielkości  określone w odrębnych

przepisach,

2. Nadzór i kontrola nad przygotowaniem , prowadzeniem i rozliczaniem

inwestycji prowadzonych przez Gminę.

3. Bieżąca analiza i czuwanie nad wydatkami inwestycyjnymi w roku

bieżącym i całością zadania inwestycyjnego we współpracy

ze Skarbnikiem Gminy.

4. Sporządzanie w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy projektów umów

związanych z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem .

5.  Sporządzanie wniosków o dotację lub kredyty na gminne inwestycje   komunalne.

6. Uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach inwestycji gminnych.

7. Przekazywanie zakończonych inwestycji użytkownikom.

8. Wydawanie opinii w postępowaniach w sprawach udzielanych zezwoleń na

wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

9.Wykonywanie obowiązków należących do zarządcy dróg takich jak:

- prowadzenie  ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych dla

  ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdzie występuje zagrożenie

  bezpieczeństwa osób lub mienia,

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego ,

- sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów

 oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami

  zabudowanymi,

- ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon

  przeciwśnieżnych ,

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrażanie zgody

 na usytuowanie obiektów budowlanych w odległościach mniejszych niż

 wyszczególnione w przepisach w stosunku do dróg gminnych.

10.  Przygotowywanie projektów uchwał określających  zasady

 gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz czuwanie nad

   ich przestrzeganiem.

11. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia stawek

 czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali .

  12. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi .

  13. Tworzenie zasobów mieszkaniowych Gminy i gospodarowanie nimi.

 14. Ustalanie stawek czynszu za odbiór nieczystości,

 15. Rozliczanie energii elektrycznej, ciepła wody oraz innych świadczeń.

  16.Zawieranie umów najmu.

 17.Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

 18.Realizowanie prawa związanego z własnością lokali .

 19.Przygotowywanie projektów uchwał określających zasady utrzymania

  czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące :

- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie

nieruchomości ,

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów

  komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych

do użytku publicznego ,

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu

ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed

  zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

- wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji

  i terenów  ich wykonania,

-  zapewnienia budowy , utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych

  z innymi gminami stanowisk odpadów komunalnych i obiektów

  wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpadów,

-  zapobieganie zanieczyszczeniu ulic , placów i terenów otwartych przez

likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie

przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu , budowa

i utrzymanie szaletów publicznych , organizowanie odbioru odpadów

komunalnych ,

-  określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta w zakresie

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

-  ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

  za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające

  zezwolenia ,

-  wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne

zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu ,

wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

-  cofanie zezwoleń po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia

warunków określonych w udzielonym pozwoleniu.

20. Wydawanie opinii w przedmiocie wydawania zezwoleń przez właściwy

  organ na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne

  w ilości powyżej 1 tys. ton rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych.

21. Wydawanie opinii na usuwanie , transport  , wykorzystywanie lub

  unieszkodliwianie odpadów.

22.Uzgadnianie składowania odpadów niebezpiecznych.

23.Przyjmowanie informacji od zobowiązanego o rodzaju i ilości

umieszczonych na składowiskach odpadów.

24.Wydawanie rozstrzygnięć w zgodności z wymogami ochrony środowiska.

25.Podejmowanie działań zapewniających ochronę środowiska.

26.Opracowywanie programów zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska.

27. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska.

28.Współdziałanie z innymi organami zgodnie z treścią rozporządzenia Rady

  Ministrów.

29.Obowiązkowe wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych

na rzecz  ochrony nadzwyczajnie zagrożonego środowiska.

30.Opracowanie projektu planu przychodów i rozchodów gminnego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawienie projektu do

zatwierdzenia Radzie Gminy.

31.Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

o podjęcie odpowiednich działań , jeżeli powstaje podejrzenie co

do naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie

środowiska.

32.Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu

nieruchomości.

33.Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

34.Wprowadzanie możliwości odpowiednich form ochrony przyrody.

35.Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do

stanu poprzedniego.

36.Wprowadzanie możliwości zobowiązania mieszkańców zagrożonych powodzią do

wykonywania prac zabezpieczających , ochotniczych drużyn

ratowniczych, zarządzania ograniczenia poboru wody.

37.Realizacja programów pomocowych z Unii Europejskiej w zakresie

pozyskiwania środków na ochronę środowiska .

38.Udział w przygotowaniu dokumentacji o finansowe wsparcie

 z odpowiednich funduszy Unii Europejskiej.

39.Współdziałanie ze spółką wodną na terenie Gminy.

40.Podejmowanie działań ochronnych , oraz uwzględnienie zadań ochrony

zabytków w wydawanych przepisach.

41. Proponowanie zabytków nie wpisanych do wpisania.

42. Opracowanie projektów założeń zaopatrzenia w ciepło i energię

elektryczną dla obszaru Gminy .

43. Wdrażanie przepisów prawa unijnego w zakresie prowadzonych spraw.

44. Realizacja zadań z zakresu obronności i OC.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27.

 

V.Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrotu ziemią

 i ewidencji działalności gospodarczej  należą sprawy :

 

1. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

2. Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.

3. Prowadzenie ewidencji  mienia gminy.

4. Składanie informacji o stanie mienia komunalnego.

5. Tworzenie zasobów gruntów  pod budownictwo mieszkaniowe

i przemysłowe.

6. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości.

7. Przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowania

o rozgraniczenie  nieruchomości .

8. Przygotowanie upoważnień dla geodety do wykonywania

ustalenia przebiegu granic.

9. Przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.  

  10. Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic

nieruchomości przez geodetę , oraz zgodności sporządzonych

dokumentów z przepisami , zwrot geodecie dokumentacji do

uzupełnienia .

11. Przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej gdy dojdzie do

zawarcia ugody lub  nie ma podstaw do wydania decyzji

  o rozgraniczeniu nieruchomości.

  12. Umorzenie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy 

  z urzędu do rozpatrzenia sądowi .

 13. Rozstrzyganie sporów związanych z ustaleniem przebiegu granic

  nieruchomości na obszarach objętych scaleniem.

  14. Przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do

  Sądu – Wydziału Ksiąg Wieczystych i do Starosty.

  15. Bieżące prowadzenie i nanoszenie zmian w programie komputerowym

  ewidencji gruntów i budynków .

 16. Wydawanie zaświadczeń  o stanie majątkowym.

 17. Wydawanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów.

18. Współdziałanie w opracowaniu programu wyłączeń gruntów na cele

nierolnicze.

19. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży.

20. Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu w zakresie

  gospodarki mieniem gminy .

  21. Prowadzenie spraw uwłaszczenia na rzecz gminy .

  22. Zlecanie biegłym  szacunku nieruchomości .

  23. Prowadzenie ewidencji użytków wieczystych .

  24. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania

  wieczystego  w prawo własności .

  25. Naliczanie należności z tytułu wieczystego użytkowania .

  26. Prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości .

  27.Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją

  28. Organizowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i oddanie w

użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, najem wolnych

lokali użytkowych i wydzierżawienie gruntów.

 29. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie liczby punktów sprzedaży

napojów alkoholowych oraz określenie zasad użytkowania punktów

  sprzedaży.

30. Wydawanie zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych.

31. Przyjmowanie i rozliczania obrotów osiąganych przez podmioty

  gospodarcze.

32. Przygotowanie projektów postanowień  w sprawie wyrażania opinii

  w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

33. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej poprzez wpisywanie do

  rejestru przedsiębiorców.

34. Wspieranie działalności gospodarczej przez jej promowanie na terenie

  gminy. Prowadzenie w tym zakresie działalności  informatycznej

  i oświatowej .

35. Prowadzenie czynności kontrolnych działalności gospodarczej.

36.  Zabezpieczenie techniczno – organizacyjne realizacji zadań wynikających

 z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

37.  Wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania  bonów

  paliwowych przez płatnika podatku  gruntowego.

38.  Ustalenie czasu pracy placówek handlowych , usługowych

  i gastronomicznych na terenie gminy .

39.  Z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wydawanie zaświadczeń,

  poświadczeń  i oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

40.  Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości.

41.  Bezpłatne udzielanie informacji w zakresie ewidencji gruntów i budynków

42.  Wydawanie zezwoleń  na jednorazową sprzedaż  napojów alkoholowych.

43.  Wydawanie druków RG-1 i NIP dla przedsiębiorców.

44.  Prowadzenie archiwum zakładowego

45.  Zamawianie dzienników urzędowych , czasopism.

46.  Realizacji zadań z zakresu obronności i OC.

 

 

 

 

 

 

§ 28.

 

VI.Do zakresu działań samodzielnego stanowiska ds. obsługi  rady gminy   i komisji należą sprawy :

 

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczno-biurową Rady

  Gminy,  komisji stałych i doraźnych. 

  - przygotowanie projektów uchwał we współpracy z właściwymi

 merytorycznie Referatami, czy Samodzielnymi Stanowiskami,

- prowadzenie rejestru uchwał,

- kierowanie uchwał do dalszego wdrażania w życie przez odpowiednie

stanowiska pracy /po uzgodnieniu z Wójtem Gminy/.

2. Wykonywanie czynności związanych ze zwołaniem sesji Rady Gminy

- przygotowanie materiałów i przesłanie ich radnym w terminach

określonych w Statucie Gminy,

  - zawiadomienie mieszkańców gminy o terminie i tematyce obrad sesji,

  - protokołowanie posiedzeń Rady Gminy,

  - przekazywanie uchwał z Sesji Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta

  w terminach ustawowych Wojewodzie i Regionalnej Izbie

  Obrachunkowej,

  - organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę konsultacji

  społecznych-referendum.

3. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń uchwał podjętych przez Radę Gminy.

4. Współdziałanie z przewodniczącym Rady Gminy, przewodniczącymi

  komisji oraz  jednostkami organizacyjnymi gminy i stanowiskami pracy

  Urzędu Gminy.

5. Organizacja zebrań wiejskich gromadzenie dokumentacji rad sołeckich,

  nadawanie obiegu uchwałom i wnioskom podjętym przez te organy.

6. Organizowanie spotkań z sołtysami w celu przekazywania informacji

  dotyczących działalności sołtysów.

7. Wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta, Sejmu i Senatu,

  organów samorządowych, zarządzonych referendów.

8. Przyjmowanie i przesyłanie korespondencji i przesyłek.

9. Prowadzenie ewidencji korespondencji, przesyłek specjalnych

  i wartościowych.

10. Prowadzenie ewidencji wyjść i wyjazdów służbowych pracowników

  urzędu, dyrektorów  i kierowników jednostek organizacyjnych.

11. Sprawowanie obsługi biurowej w sekretariacie Wójta Gminy.

 12. Obsługa narad zwoływanych przez Wójta.

13. Prowadzenie magazynu i zaopatrzenia pracowników w materiały biurowe

  i kancelaryjne.

 14. Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem

lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

15. Prowadzenie  w internecie Biuletynu Informacji Publicznych.

16. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.

17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzorowanie i

 koordynowanie ich załatwienia

18. Zabezpieczenie techniczno – organizacyjne realizacji zadań wynikających

z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

19. Realizacja zadań związanych z wyborami ławników sądów powszechnych.

20. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do związków

  komunalnych , stowarzyszeń , fundacji i spółek.

21. Realizacja zadań z zakresu obronności i OC.

 

§ 29.

 

 VII. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej, wojskowych i rolnictwa należą sprawy:

 

 

1. Z ustawy o powszechnym obowiązku obrony prowadzenie spraw

związanych z kierowaniem  i koordynacją przedsięwzięć na rzecz

obrony cywilnej.

- przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

- sporządzanie i aktualizacja planów  OC,

- organizowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej,

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń

specjalistycznych,

- zaopatrzenie ludności cywilnej w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

-  organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,

- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla ludności

poszkodowanej,

- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej

dokumentacji,

- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

 

2. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego 

  obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi  

  w administrowaniu rezerwami wojskowymi.

3.  Wydawanie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów decyzji

  w sprawie  przygotowania do samoobrony.

4.  Wydawanie decyzji w sprawie wykonywania świadczeń osobistych

i rzeczowych.

5.  Wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

6.  Organizowanie doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

  prowadzonych  w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do cywilnej

  służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7.  Prowadzenie kancelarii tajnej.

8.  Wykonuje zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

  9. Wzywa do rejestracji poborowych..

 10. Współdziała z Wojewodą przy przeprowadzaniu poboru.

 11. Wydaje decyzje uznające poborowego za jedynego żywiciela rodziny.

  12. Przyznaje i wypłaca zasiłki na utrzymanie rodzin żołnierzy.

  13. Tworzy formację obrony cywilnej.

 14. Organizuje służbę zastępczą poborowych.

  15. Prowadzi magazyn OC.

  16. Z ustawy o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych

  kierowanie  i koordynacja zorganizowaną akcją społeczną w razie

  wystąpienia klęski żywiołowej.  

17. Wprowadzenie w razie potrzeby obowiązku świadczeń osobistych

  i rzeczowych.

18. Zwracanie się w razie potrzeby do organizacji społecznych o współudział

  w akcji zwalczania klęski żywiołowej.

19. Powoływanie do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych.

20. Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej koordynowanie funkcjonowania

  krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy w zakresie

  ustalonym przez wojewodę.

21.Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochotniczych straży

pożarnych , wyposażenia, utrzymania wyszkolenia , zapewnienie gotowości

bojowej.

22. Prowadzenie dokumentacji ochotniczych straży pożarnych , rejestracja OSP

  w Sadzie Wojewódzkim.

23. Prowadzenie rozliczenia z paliwa dla motopomp i samochodów.

 24. Z ustawy prawa o zgromadzeniach przyjmowanie zawiadomień

o organizowanych zgromadzeniach na otwartej przestrzeni.

25. Z ustawy o zbiórkach publicznych wydawanie zezwolenia na

  przeprowadzenie zbiórki pieniężnej.

26. Z zakresu rolnictwa  z ustawy o ochronie roślin uprawnych przyjmowanie ogłoszeń

o  występowaniu organizmów szkodliwych.

27. Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wystąpieniu

  organizmów szkodliwych.

28. Informowanie wojewódzkiego inspektora o wydaniu polecenia w sprawie

  usunięcia zagrożenia .  

29. Wydawanie poleceń organowi inspekcji w celu podjęcia działań

  zmierzających do usunięcia zagrożeń.

30. Wydawanie opinii Wojewodzie w sprawie zakazu uprawiania niektórych

  roślin uprawnych.

 31. Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wydawanie zezwoleń na uprawę

  maku i konopi włóknistych.

 

 32. Nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.

 33. Wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopi

   włóknistych.

 34. Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  nadzór nad

znakowaniem  zwierząt .

  35.  Żądanie informacji właściwego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa

sanitarno- weterynaryjnego .

 36.  Wydawanie właściwemu powiatowemu lekarzowi polecenia podjęcia

działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-

weterynaryjnego.

 37. Z  ustawy o ochronie zwierząt czuwanie lub stałe odebranie właścicielowi

  zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbane.

 38. Rozporządzanie zwierzęciem odebranym  z powodu rażącego zaniedbania

  go lub okrutnego  traktowania po jego przejściu na własność  Gminy .

 39 . Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

 40.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

 41.  Rozstrzyganie o dalszym postępowaniu ze zwierzętami wyłapywanymi.

 42.  Nadzór nad działalnością  punktu składowania padliny .

 43.  Aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenie spraw

związanych z przygotowaniem tych spisów.

 44. Współdziałanie z samorządem rolniczym i prowadzenie spraw  dotyczących

wyborów do Izby Rolniczej.

 45. Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu

gruntów rolnych do zalesienia.

  46. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych

i leśnych.

  47. Nadzór nad zadrzewieniami terenów gminnych i pielęgnacja zieleni .

  48. Realizacja programów  pomocowych  z Unii Europejskiej dotyczących

rolnictwa ,oraz innych programów pomocowych..

  49.  Edukacja , szkolenie i przygotowanie  rolników i mieszkańców gminy

  do umiejętności efektywnego pozyskiwania środków pomocowych  ze

  Wspólnej Polityki Rolnej oraz funduszy wspólnoty.

 50.  Zapoznawanie rolników i mieszkańców z metodologią przygotowania

   wniosków o przygotowanie dotacji w ramach funduszy strukturalnych.  

 51. Zabezpieczenie techniczno-organizacyjne realizacji zadań wynikających

  z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

VIII. Do zadań działania samodzielnego stanowiska ds. ewidencji 

   ludności  spraw administracyjnych i kadr  należą sprawy :

 

1. Z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych  rozstrzyganie

  wątpliwości dotyczących charakteru pobytu.

2. Przyjmowanie od osób zgłoszeń o ich pobycie, jeżeli pobyt będzie trwał

dłużej niż 3 dni.

3. Przyjmowanie od osoby zgłaszającej danych dotyczących jej pobytu.

4. Dokonywanie zameldowania na pobyt czasowy.

5.Przyjmowanie od osoby, która przedłuża pobyt czasowy, albo zmienia

jego charakter, zgłoszenia tego faktu następnego dnia po upływie

zadeklarowanego czasu pobytu.

6.Przyjmowanie danych dotyczących opuszczenia miejsca pobytu.

7.Wydawanie na wniosek strony lub z urzędu decyzji w sprawie

wymeldowania.

8. Przyjmowanie od osoby zameldowanej na pobyt czasowy zgłoszenia

  pobytu za granicą , jeżeli będzie on trwał dłużej niż 2 miesiące.

9. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania od właścicieli i innych osób

dysponujących lokalami mieszkalnymi.

10. Przyjmowanie zgłoszeń o pobycie od administratora budynku.

11. Przyjmowanie zgłoszeń od zakładu pracy o niedopełnieniu obowiązku

meldunkowego.

  12. Prowadzenie ewidencji ludności w systemie kartotekowym i komputerowym.

  13. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania

  lub wymeldowania.

  14. Wydawanie  zaświadczeń w sprawach zameldowania.

  15. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych prowadzonych

  w formie kartoteki KOM i systemu informatycznego.

  16. Udostępnianie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  17. Współpraca z Rządowym Centrum Informatycznym PESEL.

  18. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

  19. Sporządzanie spisów wyborców.

  20. Z ustawy – kodeks postępowania cywilnego wskazanie kandydata

  na opiekuna.

 21.  Zabezpieczenie techniczno – organizacyjne realizacji zadań wynikających

  z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej.

 22. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym

w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych osób fizycznych.

23. Przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia

  ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.

24. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń w UG, ogłoszeń o ustanowieniu

  kuratora dla strony której miejsce pobytu nie jest znane.

25. Powiadamianie Sądu Opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym

wszczęcie postępowania z urzędu.

26. Przyjmowanie pism sądowych.

27. Wywieszanie obwieszczeń sądowych i innych na terenie Urzędu

Gminy.

  28. Współpraca z Organami Policji Państwowej w sprawach przestrzegania

dyscypliny meldunkowej.

29.  Współpraca w zakresie ochrony zdrowia, utrzymywania, przekształcania

 ośrodków zdrowia .

30. Zwalczanie chorób zakaźnych.

  31. Z ustawy  o ochronie dóbr kultury zapewnienie warunków

  organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury .

32. Ochrona  dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą i innymi

    przepisami.

33. Nadzór nad działalnością bibliotek i świetlic.

34. Z ustawy o kulturze fizycznej realizowanie zadań z zakresu kultury

fizycznej.

35. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz

tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla jej

rozwoju.

  a/  popularyzacja rekreacji ruchowej,

  b/ organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,

  c/ szkolenie kadry instruktorskiej i kierowanie jej do prowadzenia zajęć

  rekreacyjnych,

d/ tworzenie,udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

36. Nadzór nad pracą sprzątaczki w UG oraz nad magazynem środków

czystości .

37. Realizacja zadań z zakresu obronności i OC.

   

Z zakresu  spraw kadrowych:

 

  38. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

  oraz akt osobowych pracowników Urzędu Gminy,Bibliotek.

  39. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.

  40. Przygotowywanie materiałów, dokumentów w sprawach pracowniczych,

  umożliwiających podejmowanie czynności  z zakresu prawa pracy.

  41. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen

kwalifikacyjnych.

 42. Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.

 43. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej na rzecz

pracowników.

 44. Przygotowanie i wydawanie świadectw miejsca pracy.  

 45. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników.

 46. Kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych

 47. Naliczanie kapitału początkowego pracowników.

 48. Kompletowanie dokumentów do zasiłków  macierzyńskich,

rodzinnych ,pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i chorobowych.

 49. Przygotowanie okresowych analiz ocen, informacji, sprawozdań GUS

w ramach prowadzonych spraw.

 50. Przygotowywanie umów o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

za powierzone mienie.

 51.Przygotowywanie dokumentów powierzenia stanowiska pracy , awansu,

przyznania wynagrodzenia.

52.Organizowanie konkursów na stanowiska pracy.

  53.  Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników.

 54. Prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy .

 55. Gospodarowanie i zaopatrzenie w odzież ochronną  i roboczą.

 56. Techniczno – organizacyjne zabezpieczenie stałych i doraźnych dyżurów

  ustalonych przez Wójta.  

 57. Przygotowywanie projektów uchwał ,materiałów, analiz pod obrady Rady,

 oraz potrzeb Wójta.  

58. Przygotowywanie projektów  odpowiedzi na pisma kierowane do Wójta.

59. Nadzór i realizacja zadań wynikających z postanowień Rady i Wójta.

60. Przygotowywanie projektów decyzji.    

61. Planowanie i koordynacja pracy Urzędu, oraz nadzorowanie realizacji.

62. Prowadzenie kompletnej dokumentacji, która jest podstawą do wypłaty

  należnych składek.

- zgłaszanie płatników składek ubezpieczeniowych,

- zgłaszanie  osób do ubezpieczenia i zgłaszanie zmian danych osób ubezpieczonych,

- wyrejestrowywanie z ubezpieczeń i zgłaszanie kontynuacji ubezpieczeń.  

  63. Kompletowanie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń dla:

- pracowników Urzędu Gminy

- pracowników kultury,

- pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych i robót publicznych.

64. Wydawanie w niezbędnych przypadkach zaświadczeń w zakresie spraw  dla

  których jest właściwe to stanowisko. Zaświadczeń o wynagrodzeniach.

65. Przygotowywanie dokumentacji wynagrodzenia ryczałtowego, prowizyjnego.

66. Przygotowywanie dokumentacji  na świadczenia związane z pracą:

  a/ nagród,nagród jubileuszowych

 b/ odpraw emerytalnych bądź rentowych

 c/ listów pochwalnych

  d/ dyplomów uznania i innych

67. Współpraca ze skarbnikiem Gminy w zakresie gospodarowania etatami

  i funduszem płac.

68. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką drukami , środkami

  rzeczowymi itp.

69. Rejestracja kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących

wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz warunków badań środowiska

pracy .

 70. Udział w dochodzeniach powypadkowych.

71. Współdziałanie  ze społeczną komisją BHP

 72. Prowadzenie rejestru badań lekarskich pracowników,

 73. Załatwienie spraw związanych  z odbywaniem staży absolwentów, praktyk

uczniów i studentów.

 74. Zabezpieczenie techniczno- organizacyjne  realizacji zadań wynikających

z ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej .

 75. Zakup i zamawianie pieczęci urzędowych , szyldów.

 76. Organizowanie obiegu informacji wewnętrznej Urzędu.

 

§ 31

 

IX. Do zadań działania samodzielnego stanowiska ds. wykorzystania

  funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, rozwoju lokalnego,

  promocji gminy , należą sprawy:

 

1.  Realizacja programów pomocowych z Unii Europejskiej w zakresie

pozyskiwania dofinansowania.

2.  Monitorowanie przy pomocy internetu stron ofertowych i

informowanie przełożonych o możliwości skorzystania z finansowego

wsparcia.

3.  Pozyskiwanie środków unijnych wspierających rynek pracy.

4.  Pozyskiwanie  funduszy strukturalnych na rozbudowę  infrastruktury ,

ochronę środowiska, rolnictwa, ochronę zdrowia , na rozwój polityki

społecznej  Gminy.

5. Wdrażanie programów pomocowych.

6.  Pisanie wniosków o dofinansowanie.

7. Współpraca z partnerami lokalnymi , reginalnymi , samorządowymi 

przy realizacji programów pomocowych.

8. Wdrażanie i bieżące stosowanie przepisów prawa unijnego.

9. Przygotowanie odpowiedniego projektu do wniosku aplikacyjnego

o środki finansowe , przygotowanie opisu przedsięwzięcia oraz jego

umotywowanie .

10. Przygotowanie dokumentacji przetargowej wg wytycznych Komisji

  Europejskiej .

11. Monitoring i realizacja złożonego wniosku o dofinansowanie.

 12. Koordynacja działań w warunkach gospodarki rynkowej w zakresie

  rozwoju Gminy w układzie sfer : społecznej, produkcyjnej ekologicznej

  oraz infrastrukturze technicznej , przy wykorzystaniu „Strategii rozwoju

  Gminy Imielno”.

13. Opracowanie programów gospodarczych w tym wykonywanie prac

studialnych i prognostycznych.

  14.Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych  i gospodarczych

  występujących  na  obszarze Gminy i gmin sąsiednich .

  15.Gromadzenie informacji o gminie w systemie informatycznym

  i przygotowanie materiałów promujących Gminę.

  16.Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami firm

  działających na terenie Gminy .

 17.Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków

  masowego przekazu.

  18.Organizowanie współpracy z zagranicą .

  19.Nadzór nad funkcjonującym w Urzędzie Gminy sprzętem

informatycznym.

  20.Prowadzenie rejestru użytkowników systemu informatycznego

  w Urzędzie ich identyfikatorów i przydzielanych haseł .

  21.Zgłaszanie zbioru danych osobowych do Rejestru Generalnemu

  Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  22.Dekorowanie Urzędu , imprez publicznych z okazji świąt lokalnych

czy  państwowych.

  23.Aktualizacja i promocja Portalu Gminy w internecie .

 

 

Rozdział VII

 

    Zasady obsługi prawnej Urzędu Gminy.

§ 32

Sprawy organizacyjne.

 

1.Obsługa prawna urzędu wykonywana jest przez radcę prawnego

zatrudnionego w wymiarze ¾ etatu.

2.Godziny przebywania w biurze radcy prawnego powinny być podane

do  wiadomości wszystkim pracownikom.

3.Radca prawny podlega służbowo wyłącznie wójtowi.

4.Radca prawny jest niezależny w wydawaniu opinii i nie wolno

wydawać mu poleceń o sposobie lub treści wydania opinii.

 § 33

Zadania ogólne radcy prawnego.

 

1.Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowanie

  prawa.

 

 

  2.Udzielanie informacji o:

- zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności

  urzędu.

- uchybieniach w jego działalności  w zakresie przestrzegania prawa

i skutkach tych uchybień ,

  3.Uczestniczy w rokowaniach , których celem jest nawiązanie , zmiana

  lub rozwiązanie stosunku prawnego .

 

§ 34

Zadania szczegółowe radcy prawnego.

 

1. Wydawanie opinii w sprawach:

- projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta,

- skomplikowanych,

  - zawierania umów,

  - rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy bez

  wypowiedzenia,

- odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

- spraw związanych z postępowaniem przed organami

orzekającymi

 

 

  § 35

Opinie Prawne:

 

1. Opinie prawne wydawane są na wniosek.

2. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty

  przedstawiając je w opisie wniosku.

3.Dokumenty kompletowane są zgodnie ze wskazaniami radcy

  prawnego.

  4.Wniosek o wydanie opinii prawnej powinien zawierać

  przedmiot wątpliwości i wyraźnie sprecyzowane pytanie.

  5.Opinia prawna powinna być wydana w ciągu 7 dni.

  6.Porada prawna nie wymagająca poszukiwania źródeł udzielana

    jest niezwłocznie. Porada może  być udzielana ustnie .

7.Radca Prawny jest uprawniony do domagania się wszelkich

  wyjaśnień i dokumentów mających związek ze sprawą.

 

 

 

 

Rozdział  VIII.

 

Zasady i tryb postępowania przy opracowaniu aktów prawnych organów gminy

 

§ 37.

 

1. Projektami aktów prawnych skierowanych do rozpatrzenia przez radę są

  projekty uchwał .

 § 38.

 

1.  Projekt aktu prawnego opracowuje pracownik stosownie do kompetencji.

2.  Każdy projekt aktu prawnego winien zawierać:

 -  tytuł ,

-  podstawę prawną ,

-  sentencję ,

-  klauzulę wykonalności.

3.  Do projektu aktu prawnego należy dołączyć uzasadnienie między innymi

celowości i potrzebę wydania danego aktu , jego podstawę prawną ,

skutki dla budżetu.

4.  Projekt aktu prawnego powinien być zaopiniowany przez skarbnika ,

  kierownika referatu , radcę prawnego.

5.  Zaopiniowany w ten sposób projekt uchwały przedkłada się do

  akceptacji wójtowi , po czym przedkładany jest przewodniczącemu rady

  a następnie właściwym komisjom rady celem uzyskania opinii. 

§ 39.

 

1. Uchwałę po uchwaleniu przez radę i podpisaniu przez przewodniczącego rady

wpisuje się do rejestru uchwał , który prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych

  i obsługi organów gminy.

2. Uchwały zawierające prawo miejscowe podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim

dzienniku urzędowym.

3. Akty prawne wójta w postaci zarządzeń podlegają rejestracji w rejestrze

prowadzonym przez stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi organów gminy.

 

 

 

 

 

Rozdział  IX.

Zasady działalności kontrolnej.

 

§ 40 .

 

1. Kontrola wewnętrzna ma na celu w szczególności :

1) badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,

2) wykrywanie nieprawidłowości , niegospodarności w wykonywaniu

zadań,

3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzających nieprawidłowości oraz

osób za nie odpowiedzialnych.

4) wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie

stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

§ 41.

 

1.  Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są :

1)  komisja rewizyjna rady gminy we wszystkich sprawach dotyczących

  gminy , zleconych przez radę oraz na podstawie planu pracy,

2)  wójt w sprawach działalności kierowników podległych im jednostek

  organizacyjnych gminy ,

3)  wójt , zastępca , sekretarz , skarbnik w sprawach funkcjonowania

  urzędu,

4)  kierownicy referatów w stosunku do swoich pracowników,

 

2.  Kontrola może dotyczyć całości spraw prowadzonych przez stanowisko

  pracownicze lub referat ,  względnie  określonych spraw, a także jednej sprawy

  i może dotyczyć:

1)  sposobu prowadzenia i przechowywania akt ,

2)  sprawy bieżącej , z ostatniego kwartału , roku bieżącego lub

  poprzedniego , a jeśli to konieczne z lat ubiegłych,

3.  Z kontroli sporządza się protokół , wskazując w nim nieprawidłowości

  jak i prawidłowości .

4.  O wynikach kontroli powiadamia się niezwłocznie organ lub osobę ,

  której kontrolujący i kontrolowany podlega.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  X.

Zasady organizacji i prowadzenia narad.

 

§ 42 .

 

1. Narady zwołują i prowadzą wójt , zastępca , sekretarz , skarbnik.

2. Przedmiotem narad są :

 -   informacje o zadaniach urzędu,

 - sprawy organizacyjne ,

 - konsultacje ważniejszych projektów koncepcji,

 - informacje o realizacji zadań.

 

 

Rozdział  XI.

Zasady podpisywania pism i obiegu korespondencji.

 

  § 43.

 

Do podpisywania przez wójta zastrzeżone są pisma:

1)  do organów administracji rządowej , samorządowej i odwoławczej,

2)  do organów sprawiedliwości,

3)  odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli,

4)  zarządzenia i pisma ogólne ,

5)  odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

6)  pisma mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie ,

a dotyczące w szczególności :

- zatrudnienia , zwalniania , awansowania , nagradzania i karania pracowników

 urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

- wnioski o nadanie odznaczeń,

- podziału funduszu płac,

- udzielania urlopów bezpłatnych,

- akty związane z obronnością,

- inne indywidualne zastrzeżone.

 

§ 44 .

 

W okresie nieobecności wójta dokumenty określone w § 43 podpisuje zastępca.

 

 

 

 

§ 45.

 

1. Wójt wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych

z zakresu administracji publicznej .

2. Wójt może upoważnić innych pracowników urzędu do wydawania w jego

imieniu decyzji administracyjnych.

3. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej.

 

§ 46 .

 

1. Zastępca , sekretarz , skarbnik upoważnieni są do podpisywania :

- pism w sprawach wynikających ze sprawowanego nadzoru,

- decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

w ramach upoważnień wydanych imiennie przez wójta,

- pism w innych sprawach zleconych przez wójta

 

2. Skarbnik jako kierownik referatu podpisuje :

-  pisma związane z bieżącą działalnością referatu,

-  decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

  w ramach indywidualnego upoważnienia wójta,

-  inne pisma w sprawach zleconych przez wójta,

-  pozostali pracownicy urzędu podpisują pisma w ramach upoważnień

  zawartych w imiennych zakresach czynności.

 

§ 47 .

 

Dokumenty przedstawione do podpisu członkom kierownictwa urzędu gminy winny być uprzednio zaparafowane przez osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.

 

§ 48 .

 

1.  Korespondencja obejmująca całość wpływów do urzędu , podlega

  za ewidencjonowaniu w dzienniku wpływu.

2.  W dzienniku wpływu odnotowuje się : datę wpływu , znak pisma ,

  nazwisko i imię nadawcy oraz określenie sprawy.

3.  Korespondencja za ewidencjonowana przekazywana jest wójtowi

  i sekretarzowi.

4.  Korespondencja przejrzana i zwrócona przez kierownictwo urzędu

podlega przekazaniu zgodnie z dyspozycjami , właściwemu referatowi

lub pracownikom za osobistym pokwitowaniem , potwierdzającym ich

odbiór.

 

§ 49.

 

Szczegółowe zasady postępowania z dokumentacją określa instrukcja kancelaryjna.

 

 

 

Rozdział  XII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 50  .

 

Zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu dokonywane są w formie zarządzenia wójta.

 

 

§ 51 .

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy.

 

 

 

 

 

 

 


 

Urzędu Gminy w Imielnie.

 

 WÓJT

 

Z-ca  Wójta

 

? ?  

  _______________________________________________________________________________________________

 ? ?   ?   ?

?   ?   ?    ?     ?

 

Radca Prawny

 

Skarbnik Gminy Kier. Referatu finansowego

 

 

 

Sekretarz Gminy

 

Sam. stan. ds. obrony cywilnej   wojskowych i rolnictwa

 

 

Kierownik USC

_____________?___________   _____I_­__________

?   ?      

  ?        

 

st. ds.i księgowości budżetowej

 

Sam. stan.ds.

Inwestycji,gospodarki przestrzennej i BHP

 

Sam. stan. ds. inwestycji

komunalnych i drogowych

 

?   ?   ?      

 

st. ds. płac i rozliczeń  ubezpieczeniowych  

 

Sam. stan.Ds.obrotu ziemią i ewidencji działalności  gospodarczej

 

Sam. stan. ds. ewidencji ludności  spraw administracyjnych i kadr

 

?   ?  

 

d.s ewidencji opłat za wodę i czynszów dzierżawnych

 

Sam. stan. ds. obsługi rady gminy i komisji

 

?   ?

 

 

St. ds.księgowości podatkowej  

 

 

Sam. st. ds. wykorzystania funduszy strukturalnych z U.E , rozwoju lokaln.  Promocji gminy

 

 

 

    ?

St. ds. Wymiaru podatków i opłat

 

?

 

 

 

 

 

 

St. ds.obsługi kasy wymiaru podatków i opłat