główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.4.47.2013.2014  Imielno 07.01.2014 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem WOO-II.4240.413.2013.PW.3 z dnia 12.12.2013 r. wystąpił do Wójta Gminy Imielno o uzupełnienie wniosku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą :
zadanie C.3.2. pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” realizowanego na terenie obrębów ewid. Bełk, Sobowice, Imielnica, Motkowice, Stawy gm. Imielno, Skowronno Górne, Skowronno Dolne gm. Pińczów oraz obrębów ewid. Kliszów, Hajdaszek, Umianowice gm.  Kije przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków o dołączenie do akt sprawy wypisu i wyrysu z miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku dla obrębu Skowronno Górne gm. Pińczów dla terenu inwestycyjnego oraz w przypadku obowiązywania na terenie inwestycyjnym miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego o przedłożenie stanowiska organu dotyczącego zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami w/w planu/planów.
 
Z aktami sprawy oraz pełną treścią pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno  w godzinach od 715 do 1515  pokój nr 11.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 2

Obwieszczenie

 

 
WÓJT GMINY IMIELNO    Imielno, 13.12.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2013 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach 303/1, 303/2 w miejscowości Jakubów, gminy Imielno.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest CDS Energy Sp. z o.o. ul. Planty 6/3; 25 – 502 Kielce.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 3

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.4.30.2013   Imielno 04.12.2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267/.
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4240.413.PW.1 z dnia 12.11.2013 r. w dniu 02.12 2013 r. został uzupełniony przez inwestora – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wyskiel reprezentującego firmę WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10; 53-015 Wrocław wniosek z dnia 11.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
zadanie C.3.2. pn. ”Renaturyzacja delty śródlądowej  rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” realizowanego na terenie obrębu ewidencyjnego wsi Motkowice, Stawy, Imielnica, Sobowice Gminy Imielno, obrębu ewidencyjnego Skowronno Dolne Gminy Pińczów i obrębu ewidencyjnego wsi Umianowice, Hajdaszek, Kliszów Gminy Kije.
 
Stronami w postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania.
 
Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływnie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że zawiadomienie zostało dokonane.
 
Z pełną treścią uzupełnienia wniosku strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Imielno ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach od 715 do 1515 pokój nr 11.
 
 
 
   WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 4

Obwieszczenie

 

 
 
Znak : DOŚ.6220.4.22.2013   Imielno 22.11.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 11.10.2013 r. uzupełniony w dniu 25.10.2013 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego; 31 – 109  Kraków działającego przez pełnomocnika Grzegorza Wyskiel reprezentującego WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10; 53- 015 Wrocław dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
zadanie nr C.3.2 pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000”
 
zawiadomieniem  znak DOŚ.6220.4.21.2013 z dnia 22.11.2013 r. Wójta Gminy Imielno został przedłużony termin wydania postanowienia, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / do dnia 15.02.2014 roku.
 
Z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godz. od 715 do 1515
 
W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia należy uznać, że zawiadomienie zostało dokonane.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński
artykuł nr 5

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.4.14.2013   Imielno 19.11.2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem WOO-II.4240.413.2013.PW.1 z dnia 12.11.2013 r. wystąpił do Wójta Gminy Imielno o uzupełnienie wniosku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą :
zadanie C.3.2. pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” realizowanego na terenie Gminy Imielno, Gminy Pińczów i Gminy Kije przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków o dołączenie do akt sprawy wypisu i wyrysuj z miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku dla całego terenu inwestycyjnego oraz w przypadku obowiązywania na terenie inwestycyjnym miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego o przedłożenie stanowiska organu dotyczącego zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami w/w planu/planów.
 
Z aktami sprawy oraz pełną treścią pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno  w godzinach od 715 do 1515  pokój nr 11.
 
 
 
 
 WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński