Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.4.47.2013.2014  Imielno 07.01.2014 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem WOO-II.4240.413.2013.PW.3 z dnia 12.12.2013 r. wystąpił do Wójta Gminy Imielno o uzupełnienie wniosku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą :
zadanie C.3.2. pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” realizowanego na terenie obrębów ewid. Bełk, Sobowice, Imielnica, Motkowice, Stawy gm. Imielno, Skowronno Górne, Skowronno Dolne gm. Pińczów oraz obrębów ewid. Kliszów, Hajdaszek, Umianowice gm.  Kije przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków o dołączenie do akt sprawy wypisu i wyrysu z miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku dla obrębu Skowronno Górne gm. Pińczów dla terenu inwestycyjnego oraz w przypadku obowiązywania na terenie inwestycyjnym miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego o przedłożenie stanowiska organu dotyczącego zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami w/w planu/planów.
 
Z aktami sprawy oraz pełną treścią pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno  w godzinach od 715 do 1515  pokój nr 11.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
WÓJT GMINY IMIELNO    Imielno, 13.12.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2013 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach 303/1, 303/2 w miejscowości Jakubów, gminy Imielno.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest CDS Energy Sp. z o.o. ul. Planty 6/3; 25 – 502 Kielce.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.4.30.2013   Imielno 04.12.2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267/.
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4240.413.PW.1 z dnia 12.11.2013 r. w dniu 02.12 2013 r. został uzupełniony przez inwestora – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wyskiel reprezentującego firmę WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10; 53-015 Wrocław wniosek z dnia 11.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
zadanie C.3.2. pn. ”Renaturyzacja delty śródlądowej  rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” realizowanego na terenie obrębu ewidencyjnego wsi Motkowice, Stawy, Imielnica, Sobowice Gminy Imielno, obrębu ewidencyjnego Skowronno Dolne Gminy Pińczów i obrębu ewidencyjnego wsi Umianowice, Hajdaszek, Kliszów Gminy Kije.
 
Stronami w postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania.
 
Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływnie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że zawiadomienie zostało dokonane.
 
Z pełną treścią uzupełnienia wniosku strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Imielno ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach od 715 do 1515 pokój nr 11.
 
 
 
   WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
 
Znak : DOŚ.6220.4.22.2013   Imielno 22.11.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 11.10.2013 r. uzupełniony w dniu 25.10.2013 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego; 31 – 109  Kraków działającego przez pełnomocnika Grzegorza Wyskiel reprezentującego WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10; 53- 015 Wrocław dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
zadanie nr C.3.2 pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000”
 
zawiadomieniem  znak DOŚ.6220.4.21.2013 z dnia 22.11.2013 r. Wójta Gminy Imielno został przedłużony termin wydania postanowienia, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / do dnia 15.02.2014 roku.
 
Z treścią zawiadomienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godz. od 715 do 1515
 
W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia należy uznać, że zawiadomienie zostało dokonane.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.4.14.2013   Imielno 19.11.2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 / oraz art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem WOO-II.4240.413.2013.PW.1 z dnia 12.11.2013 r. wystąpił do Wójta Gminy Imielno o uzupełnienie wniosku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą :
zadanie C.3.2. pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” realizowanego na terenie Gminy Imielno, Gminy Pińczów i Gminy Kije przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków o dołączenie do akt sprawy wypisu i wyrysuj z miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku dla całego terenu inwestycyjnego oraz w przypadku obowiązywania na terenie inwestycyjnym miejscowego planu/planów zagospodarowania przestrzennego o przedłożenie stanowiska organu dotyczącego zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami w/w planu/planów.
 
Z aktami sprawy oraz pełną treścią pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno  w godzinach od 715 do 1515  pokój nr 11.
 
 
 
 
 WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO   Imielno 15.11.2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
   Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
Podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.11.2013 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz w gminie Imielno” zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 166/3, 168/4 położonych w miejscowości Dalechowy.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest PGB Development Sp. z o.o. ul. Gotarda 9; 02 – 683 Warszawa.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
   Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO
 
Znak : DOŚ.6220.4.5.2013   Imielno 28.10.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 / oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
zawiadamia
 
że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 11.10.2013 r. uzupełniony w dniu 25.10.2013 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków działającego przez pełnomocnika Grzegorza Wyskiel reprezentującego WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10; 53-015 Wrocław
 
dla przedsięwzięcia :
 
zadanie nr C.3.2 pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000”
 
Wójt Gminy Imielno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakres ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowościach :
- Skowronno Dolne gminy Pińczów,
- Umianowice, Hajdaszek, Kliszów gminy Kije,
- Motkowice, Stawy, Imielnica, Sobowice gminy Imielno,
 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach od 715 do 1515 i wnosić swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO
 
Znak : DOŚ.6220.4.1.2013   Imielno 28.10.2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49, art. 61 § 1, 4 oraz art. 10 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 / oraz art. 33 ust. 1 pkt. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości
 
że na wniosek z dnia 11.10.2013 r. uzupełniony w dniu 25.10.2013 r.  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31-109 Kraków działającego przez  pełnomocnika Grzegorza Wyskiel reprezentującego WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10; 53-015 Wrocław
 
zostało wszczęte postępowanie
 
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na:
 
zadanie nr C.3.2 pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy” w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000”
 
przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowościach :
- Skowronno Dolne gminy Pińczów,
- Umianowice, Hajdaszek, Kliszów gminy Kije,
- Motkowice, Stawy, Imielnica, Sobowice gminy Imielno,
 
Przedsięwzięcie polać będzie na :
- rewitalizacji Starej Nidy – doprowadzenie wody z głównego koryta Nidy, udrożnienie koryta Starej Nidy, włączenie Cieku od Hajdaszka (Strugi Chwałowickiej) do Starej Nidy,
- rewitalizacja Bagna Branki – otwarcie obwałowań i likwidacja Jazu, przepuszczenie wody z Branki (Strugi Podłęskiej) do Bagna Branki,
- rewitalizacja głównego koryta Nidy – likwidacja obwałowań/nasypu na prawym brzegu rzeki Nidy, wymuszenie meandrowania koryta głównego,
- nawodnienie starorzecza „Czerniawy”,
- renaturyzacja barier migracyjnych, budowli poprzecznych poprzez wykonanie np. przepławek dla ryb,
- stworzenie retencji powodziowej – możliwość utworzenia terenów zalewowych na obszarze około 1,1 km2
- renaturyzacja 4 barier migracyjnych (progi piętrzące) oznaczone jako bariera nr 128, 129, 130, 131.
 
Stronami postępowania są właściciele i współwłaściciele nieruchomości znajdujących się w granicach przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania nieruchomościami.
 
Organem właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Imielno.
 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach od 715 do 1515 i wnosić swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
W myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać iż doręczenie zostało dokonane.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO Imielno 21.10.2013 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2013 roku złożony został wniosek uzupełniony w dniu 18.10.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zadanie nr C.3.2 pn. ?Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy? w ramach projektu ?Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000? realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia zlokalizowanych w miejscowościach Skowronno Dolne gminy Pińczów, Umianowice, Hajdaszek i Kliszów Gminy Kije, Motkowice, Stawy, Imielnica i Sobowice Gminy Imielno.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22; 31 ? 109 Kraków.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki
Załącznik Nr 1   1.188 MB

Obwieszczenie

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO    Imielno  14.10.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.10.2013 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowana na działce 130/5 w miejscowości Jakubów obręb 9, Gmina Imielno
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest CDS Energy Sp. z o.o. ul. Planty 6/3; 25-502 Kielce
 
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO    Imielno 10.10.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.10.2013 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 990 kW i 400 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz dwoma stacjami transformatorowymi o mocy 1000kVA i 400kVA realizowanego na działce o nr ewid. 156 w miejscowości Dalechowy Gmina Imielno”.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Projekt – Solar Technik Polska Sp. z o.o. Czerniewice, ul. Południowa 11A; 97 – 216 Czerniewice.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO
 
Znak : DOŚ.6220.1.2012 Imielno 10.10.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /.
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2013 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.1.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„eksploatacja piasków ze złoża „Sobowice I” położonego na terenie wsi Sobowice ” na działkach 207, 208, 209, 210, 211 i 212 jednostka ewidencyjna Imielno obręb 19 Sobowice,  gmina Imielno
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz postanowieniem Wójta Gminy Imielno można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój nr 11 w godz. od 715 do 1515.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO  
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.07.2013 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ eksploatacja piasków ze złoża  „Sobowice I” położonego na terenie wsi Sobowice” zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 207, 208, 209, 210, 211, 212.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Pan Adam Żur.
 
 
 
 
Imielno 01.08.2013 r.    WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ.6220.5.2012/13   Imielno 12.07.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm./
 
 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że dla Inwestora Tomasza Laskowskiego  w dniu 12.07.2013 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.5.2012/13  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„budowa chlewni tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr ew. 442 obręb Jakubów, gm. Imielno w powiecie jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie”
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowieniem Wójta Gminy Imielno można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godz. 715 do 1515.
 
 
 
 
 WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

Znak: DOŚ.6220.5.2012/13 Imielno 28.05.2013 r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
  Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 267 / oraz art. 74   ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
z a w i a d a m i a
 
w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa chlewni tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr ew. 442, obręb Jakubów, gmina Imielno  w powiecie jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie prowadzonym na wniosek z dnia 14.06.20123 r. inwestora Pana Tomasza Laskowskiego, strony postępowania mogą zapoznać się przed wydaniem decyzji z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści.
 
Strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym dostępnym w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno , pokój nr 11 w godz.    715 do 1515 i złożyć wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
 
Informuje się iż w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło jego skuteczne doręczenie.
 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO   Imielno  12.04.2013 r.
DOŚ.6220.5.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa chlewni tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr ew. 442, obręb Jakubów, gmina Imielno w powiecie jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie”
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Tomasza Laskowskiego.
 
Inwestycja planowana jest na działce ewidencyjnych 442 obręb Jakubów, gmina Imielno powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku inwentarskiego  wraz z niezbędną infrastrukturą. Obsada budynku wyniesie max. 900 sztuk warchlaków i 900  sztuk tuczników tj. łącznie 189 DJP, system chowu bezściółowy.
 
Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Imielno.
 
Jednocześnie zawiadamiam o :
-  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w tym z opiniami : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uzgodnieniami i warunkami realizacji przedsięwzięcia poczynionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie, w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28- 313 Imielno I piętro pokój nr 11 w godzinach od 715  do 1515 .
- możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni tj. od dnia 29.04.2013 r. do 20.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach 715 do 1515 .
Zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrywał będzie Wójt Gminy Imielno
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński  

Obwieszczenie

 

 
 
Znak : DOŚ.6220.7.2012 Imielno 07.02.2013 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /.
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.02.2013 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„eksploatacja piasków ze złoża „Stawy I” położonego na terenie wsi Stawy” gmina Imielno
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz postanowieniem Wójta Gminy Imielno można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój nr 11.
 
 
 
 
  Wójt Gminy
   Zygmunt Brzeziński

OBWIESZCZENIE

 

Znak : DOŚ.6220.4.2012 Imielno 11.12.2012 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /.
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2012 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.4.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„budowa budynku inwentarskiego do tuczu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 285/2 i 286/2 obręb Helenówka, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój nr 11.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja o wniosku

 

 
WÓJT GMINY IMIELNO
  
 
I N F O R M A C J A  
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt  9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „eksploatacja piasków ze złoża „Stawy I” położonego na terenie wsi Stawy”.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Pan Andrzej Chrzanowski.
 
 
 
 WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński
 
Imielno 05.12.2012 r.
 
 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJT GMINY IMIELNO   Imielno  08.10.2012 r.
DOŚ.6220.4.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa budynku inwentarskiego do tuczu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 285/2 i 286/2 obręb Helenówka, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Ewy Blicharskiej zam. Helenówka 3 i Pana Michała Blicharskiego zam. Helenówka 13.
 
Inwestycja planowana jest na działkach ewidencyjnych 285/2 i 286/2, obręb Helenówka, gmina Imielno powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku inwentarskiego do hodowli brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia budynku 1732 m2 Łączna obsada budynku wyniesie max. 34155 sztuk tj. 136,62 DJP, system chowu ściółkowy.
 
Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Imielno.
 
Jednocześnie zawiadamiam o :
-  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w tym z opiniami : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uzgodnieniami i warunkami realizacji przedsięwzięcia poczynionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie, w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28- 313 Imielno I piętro pokój nr 11 w godzinach od 715  do 1515 .
- możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni tj. od dnia 24.10.2012 r. do 15.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach 715 do 1515 .
Zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrywał będzie Wójt Gminy Imielno
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

OBWIESZCZENIE

 

Znak : DOŚ.6220.2.2012  Imielno 11.09.2012 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /.
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2012 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.2.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„adaptacja garażu i dobudowa do niego obiektu parterowego z płyt warstwowych w celu uruchomienie działalności gospodarczej” tj. wędzarni dla ryb o zdolności produkcyjnej 90 Mg/rok na działkach 212 i 213 obręb Dzierszyn, gmina Imielno
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój nr 11.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

OBWIESZCZENIE

 

Znak : DOŚ.6220.5.2011 Imielno 31.08.2012 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /.
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2012 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.5.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„budowa budynku kurnika do hodowli 39 312 sztuk brojlerów tj. 157,25 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego g funkcjonowania na działkach o nr ewid. gr. 199/1 i 199/2 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój nr 11.
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO   Imielno  25.06.2012 r.
DOŚ.6220.5.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa budynku do hodowli 39 312 sztuk brojlerów, tj. 157,25 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach o nr ewid. 199/1 i 199/2 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Rafała Domagały zam. Jakubów 30.
 
Inwestycja planowana jest na działkach ewidencyjnych 199/1 i 199/2, obręb Jakubów, gmina Imielno powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku inwentarskiego do hodowli brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia budynku 2100 m2 Łączna obsada chlewni wyniesie max. 39 312 sztuk tj. 157,25 DJP, system chowu ściółkowy.
 
Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Imielno.
 
Jednocześnie zawiadamiam o :
-  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w tym z opiniami : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uzgodnieniami i warunkami realizacji przedsięwzięcia poczynionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie, w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28- 313 Imielno I piętro pokój nr 11 w godzinach od 715  do 1515 .
- możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni tj. od dnia 11.07.2012 r. do 01.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach 715 do 1515 .
Zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrywał będzie Wójt Gminy Imielno
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Informacja o wniosku

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa chlewni tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 442, obręb Jakubów, gmina Imielno w powiecie jędrzejowskim, woj. świętokrzyskie”
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Pan Tomasz Laskowski.
 
 
 
 
Imielno 18.06.2012 r.   WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja o wniosku

 

 WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. / podaję do publicznej wiadomości informację, iż wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku kurnika do hodowli 24 000 sztuk brojlerów tj. 96 DJP z częścią magazynową i niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach 199/1 i 199/2, obręb Jakubów, gmina Imielno” po zmianie złożonej przez Inwestora Pana Rafał Domagała jest przedsięwzięciem pn. „budowa budynku do hodowli 39 312 sztuk brojlerów tj. 157,25 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach o nr ewid. gr. 199/1 i 199/2, obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”.
 
 
 
 
Imielno 25.05.2012 rok.  
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

Znak : DOŚ.6220.4.2011 Imielno 22.05.2012 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. /.
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.05.2012 roku wydał decyzję znak DOŚ.6220.4.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
 
„budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z potrzebną infrastrukturą na terenie działki o nr ewidencyjnym 166, obręb Grudzyny, gmina Imielno”
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój nr 11.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

 

Informacja o środowisku

 

WÓJT GMINY IMIELNO  
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ budowa małej elektrowni wodnej Sobowice rzeka Nida, rzeka Nida, km 77 + 840, miejscowość Sobowice”.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest „Mew Koncept 2 Sp. z o.o. w organizacji” Elbląg.
 
 
 
 
Imielno 22.05.2012 r.   WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO  
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ budowa budynku inwentarskiego do tuczu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 285/2 i 286/2, obręb Helenówka, gminy Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Pani Ewa i Michał Blicharscy.
 
 
 
 
Imielno 22.05.2012 r.    WÓJT GMINY
    Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa wędzarni dla ryb o zdolności produkcyjnej 90 Mg/rok na działkach 212 i 213 obręb Dzierszyn, gmina Imielno”.
Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Pani Irena i Janusz Wysoccy.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
Imielno 07.05.2012 r.
 
 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Imielno

 

 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Imielno
 
 
 

Lp
 podmiot gospodarczy
siedziba - adres
nr zezwolenia
zakres usług
Uwagi
1
P.P.H.U „Tamax” – Tadeusz Cieślak
ul. Dworcowa 46; 28-340 Sędziszów
DOŚ – 7660/1/06
zbiórka, transport i odzysk z odpadów stałych
 
2
P.P.U.H. „EKOM” S.C.
Siedlce 25;   26-060 Chęciny
DOŚ – 7660/1/07
zbiórka, transport i odzysk z odpadów stałych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 
3
„SARMATA II” S.C.
ul. Siedlecka 11;   42-500 Będzin
DOŚ – 7660/2/07
zbiórka, transport i odzysk z odpadów stałych
 
4
P.H.U. – Piotr Wieniecki
ul. Gen. Sikorskiego 7/18; 28-400 Pińczów
DOŚ – 7660/1/09
opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 
5
MPO Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków
DOŚ – 7660/1/10
zbiórka, transport i odzysk z odpadów stałych
 
6
P.P.H.U. „SOLID”
ul. Kościuszki 7/2; 28-340 Sędziszów
DOŚ – 7660/2/10
zbiórka, transport i odzysk z odpadów stałych
 

 

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

WÓJT GMINY IMIELNO   Imielno 07.03.2012 r.
 
DOŚ.6220.4.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z potrzebną infrastrukturą na terenie działki o nr ewidencyjnym 166, obręb Grudzyny, gmina Imielno”
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Michała Kwiecień  Grudzyny 33.
 
Inwestycja planowana jest na działce ewidencyjnej 166, obręb Grudzyny, gmina Imielno powiat jędrzejowski. W Ramach przedsięwzięcia przewiduje się  budowę budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia budynku 1348 m2 Łączna obsada chlewni wyniesie max. 100,8 DJP, system chowu bezściekowy.
 
Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Imielno.
 
Jednocześnie zawiadamiam o :
-  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w tym z opiniami : Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z uzgodnieniami i warunkami realizacji przedsięwzięcia poczynionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jędrzejowie, w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28- 313 Imielno I piętro pokój nr 11 w godzinach od 715  do 1515 .
- możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni tj. od dnia 23.03.2012 r. do 12.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno w godzinach 715 do 1515 .
Zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrywał będzie Wójt Gminy Imielno
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku kurnika do hodowli 20 000 sztuk brojlerów tj. 80 DJP z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 286/2 obręb Helenówka, gmina Imielno”.   Inwestorem zamierzonego przedsięwzięcia jest Pani Ewa Blicharska i Pan Michał Blicharski.
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
Imielno 27.01.2012 r.
 
 

Informacja o wniosku

 

 
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z potrzebną infrastrukturą na terenie działki o nr ewidencyjnym 166, obręb Grudzyny gmina Imielno” realizowanego przez Pana Michała Kwiecień na działce 166 w Grudzynach.
 
 
 
 
Imielno 24.10.2011 r.
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ – 6220.1.2011 Imielno 29.09.2011 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2011 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję znak DOŚ – 6220.1.2011 z dnia 29.09.2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na :
 
„eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice – Tory”
na działkach nr 644 i 645 obrębu Motkowice
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Marcin Podolski.
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, I piętro, pokój nr 11
 
 
 
 
 
 WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński

Informacja

 

WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opatkowice Drewniane – stawy rybne” realizowanego przez Pana Zdzisława Winkler i Urszulę Będkowską na działkach 50, 187 i 271 w Opatkowicach Drewnianych.
 
 
 
 
Imielno 29.08.2011 r. WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński

Informacja o wniosku

 

WÓJT GMINY IMIELNO
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi mianami / podaje do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu na rzece Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 0158 T Mnichów – Borszowice – Motkowice – Imielno w m. Borszowice w km 12 + 284” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.
 
 
 
 
Imielno 02.06.2011 r.  
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński
 
 

Informacja o wniosku

 

 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice – Tory” położonego na terenie wsi Motkowice gminy Imielno w obrębie działek 644 i 645” realizowanego przez Pana Marcina Podolskiego.
 
 
 
 
Imielno 04.05.2011 r.  
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Informacja

 

 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację  o wydanej w dniu 03 luty 2011 r. decyzji DOŚ – 7627/2/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego / produkcyjnego /przeznaczonego do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewidencyjny 325/5 i 326 w miejscowości Stawy gminy Imielno” realizowanego przez „Foksdrob” Sp. z o.o.
 
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie , można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 715 do 1515.
 
 
 
 
 
WÓJT GMINY

  Zygmunt Brzeziński

Informacja

 

I N F O R M A C J A
 
 
 
 
  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 03 luty 2011 r. decyzji DOŚ – 7627/3/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego / produkcyjnego /przeznaczonego do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewidencyjny 325/5 i 326 w miejscowości Stawy gminy Imielno” realizowanego przez Panią Leokadię Foks
 
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie , można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 715 do 1515.
 
 
 
 
 
WÓJT GMINY

Zygmunt Brzezińs

Obwieszczenie

 

Znak : DOŚ – 7627/3/08/10   Imielno 26.08.2010 r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 46a ust. 5, ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późniejszymi zmianami / oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071  z późniejszymi zmianami /
 
 
Wójt Gminy Imielno
 
Zawiadamia, że na wniosek Gminy Imielno wydał w dniu 26.08.2010 roku decyzję DOŚ – 7627/3/08/10 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.
„przebudowa drogi gminnej nr 326005 T / 000919 T / Sobowice – Bełk   w gminie Imielno o długości 2,8 km”
 
Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach 236, 235, 206/2 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Sobowice i na działkach 622, 136/1 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Bełk gminy Imielno.
 
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenia w/w decyzji.
 
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania / np. użytkownik wieczysty, zarządca /.
 
Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 pokój nr 11 w godzinach 715 – 1515
 
Wójt Gminy Imielno
Zygmunt Brzeziński
 
 
 

Obwieszczenie

 

 
 
Znak : DOŚ – 7627/3/10 Imielno 06.08.2010 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust.    1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 23 lutego 2010 r. Pani Leokadii Foks zam. Kajetanów 110, 26 – 050 Kajetanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
„budowie budynku inwentarskiego / produkcyjnego / przeznaczonego do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewidencyjny 325/5 i 326 w miejscowości Stawy gminy Imielno”
 
oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia jako należących do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Inwestycja planowana jest na części działek 325/5 i 326 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Stawy gminy Imielno przy drodze powiatowej 0158 T Mnichów – Borszowice – Motkowice – Stawy – Imielno. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku hodowlanego o powierzchni zabudowy 2520 m2, dwu silosów magazynowych, zbiorniki na ścieki technologiczne i ścieki bytowe. Przedsięwzięcie zajmie powierzchnię 6330 m2.
 
Właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Imielno a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33.
 
Informuje się o :
 
możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; pokój nr 11 w godz. 715  do 1515
 
możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie:
od 23.08.2010 do 14.09.2010 r.
w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godz. 715 do 1515  lub ugimielno2@korelacja.com.pl
 
organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Imielno.
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
 
Znak : DOŚ – 7627/2/10 Imielno 06.08.2010 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust.    1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 23 lutego 2010 r. „Foksdrob” Sp. z o.o. Kajetanów 110, 26 – 050 Kajetanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
„budowie budynku inwentarskiego / produkcyjnego / przeznaczonego do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewidencyjny 325/5 i 326 w miejscowości Stawy gminy Imielno”
 
oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia jako należących do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Inwestycja planowana jest na części działek 325/5 i 326 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Stawy gminy Imielno przy drodze powiatowej 0158 T Mnichów – Borszowice – Motkowice – Stawy – Imielno. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku hodowlanego o powierzchni zabudowy 2520 m2, dwu silosów magazynowych, zbiorniki na ścieki technologiczne i ścieki bytowe. Przedsięwzięcie zajmie powierzchnię 6330 m2.
 
Właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Imielno a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33.
 
Informuje się o :
 
możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; pokój nr 11 w godz. 715  do 1515
 
możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie:
od 23.08.2010 do 14.09.2010 r.
w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godz. 715 do 1515  lub ugimielno2@korelacja.com.pl
 
organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Imielno.
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
 
Znak : DOŚ – 7627/4/10 Imielno 02.08.2010 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust.    1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 14 maja 2010 r. Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o. ul. Gotarda 9; 02-683 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
„budowie elektrociepłowni na biogaz na części działek o nr ewidencyjnych 166/2, 167, 168/3 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Dalechowy gminy Imielno”
 
oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia jako należących do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Inwestycja planowana jest na części działek 166/2, 167, 168/3 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Dalechowy gminy Imielno przy drodze powiatowej 0171 T Dalechowy - Karczunek – Helenówka . Szacunkowa roczna produkcja biogazu wyniesie około 4 000 000 m3 z czego wyprodukowane zostanie 8195 MWh energii elektrycznej i 31244 GJ ciepła. W procesie technologicznym powstanie masa pofermentacyjna w ilości około 24 000 ton. Budowle i budynki zajmą około 3 ha.
 
Właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Imielno a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33.
 
Informuje się o :
 
możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; pokój nr 11 w godz. 715  do 1515
 
możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie:
od 19.08.2010 do 09.09.2010 r.
w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godz. 715 do 1515  lub ugimielno2@korelacja.com.pl
 
organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Imielno.
 
 
 
WÓJT GMINY
 Zygmunt Brzeziński  

Informacja o środowisku

 

 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.  z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację  o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego    / produkcyjnego / przeznaczonego do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewidencyjnych 325/5 i 326 w miejscowości Stawy gminy Imielno realizowanego przez „Foksdrob” Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
Imielno 25.02.2010 r.   WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.  z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację  o wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego    / produkcyjnego / przeznaczonego do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewidencyjnych 325/5 i 326 w miejscowości Stawy gminy Imielno realizowanego przez Panią Leokadię Foks.
 
 
 
 
 
Imielno 25.02.2010 r.   WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.   z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację,  o wydanej w dniu 25 lutego 2010 roku  decyzji DOŚ – 7627/1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża „Sobowice” zlokalizowanego na działkach 393 i 395  w Sobowicach gminy Imielno” realizowanego przez Pana Adama Żur.
 
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz.
 od 715 do 1515 .
 
 
 
 
Imielno 25.02.2010 r.
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr DOŚ 7627/8/09 w dniu 07.12.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego do odchowu indyk o obsadzie 3500 sztuk tj. 84 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z przedmiotowym budynkiem tj. silosy na pasze, zbiornik na ścieki technologiczne, przyłącza techniczne na działkach 167 i 168 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Helenówka gminy Imielno” realizowanego przez przedsiębiorcę Panią Monikę i Marcina Ciastowskich.
 
Z treścią decyzji , dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem ze Starostą Jędrzejowskim i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 15oo .
 
 
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

 

 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.   z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr DOŚ – 7627/2/09 w dniu 09 listopada 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych o obsadzie 50 000 sztuk co stanowi 200 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 253/2 oznaczonej  w ewidencji gruntów wsi Helenówka gminy Imielno” realizowanego przez Pana Kamila Domagałę.
 
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515 .
 
 
 
 
 
 
 WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Informacja

 

I N F O R M A C J A
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U.   z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr DOŚ – 7627/6/09 w dniu 14.10.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – kurnika na odchów brojlerów kurzych   o obsadzie 21000 sztuk tj. 84 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z przedmiotowym budynkiem tj. silosy na pasze, zbiorniki na ścieki technologiczne, przyłącza techniczne na działkach 259/1 i 259/4 w Borszowicach gminy Imielno” realizowanego przez Pana Jacek Adamus.
 
Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opinią Starosty Jędrzejowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie , można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515 .
 
 
 
 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

Znak : DOŚ – 7627/2/09 Imielno 22.09.2009 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
  Działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Kamila Domagały z dnia 07 maja 2009 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
 
budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 50 000 sztuk co stanowi 200 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce 253/2 w miejscowości Helenówka gminy Imielno”
 
Oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informuje się o :
 
Możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy / w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/ od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia.
 
Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 09.10 do 30.10. 2009 roku
 
w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godzinach od 715 do 1515
 
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Imielno.
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

 

 
Znak : DOŚ – 7627/3/08/09   Imielno 08.06.2009 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
  Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami oraz art. 153 ust 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 / w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami /
 
WÓJT GMINY IMIELNO
 
Zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2009 roku zostało wydane postanowienie Nr DOŚ - 7627/3/08/09 w sprawie odstąpienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi gminnej 000919 T Sobowice – Bełk w gminie Imielno o długości 2,8 km”
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Informuje się  :
  - o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,
  - że na postanowienie stronie służy zażalenie za pośrednictwem Wójta Gminy w Imielnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 pokój nr 11 w godz. 715 – 1500 
 
 
  WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
 
Data podania obwieszczenia od publicznej wiadomości:
 
……………………………………………..

Informacja o środowisku

 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
 
 
  Wójt Gminy Imielno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w 31 marca 2009 roku została wydania decyzja Nr DOŚ – 7627/2/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „wydobywaniu piasków ze złoża „Szczery Bór 1” w obrębie działek ewidencyjnych 110/2 i 111/1 w Bełku gminy Imielno.”
 
Z treścią decyzji, dokumentacja sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 715 do 1500 .
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja o środowisku

I N F O R M A C J A
 
 
 
 
  Wójt Gminy Imielno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w 31 marca 2009 roku została wydania decyzja Nr DOŚ – 7627/1/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „wydobywaniu piasków ze złoża „Szczery Bór ” w obrębie działki ewidencyjnej 113 w Bełku gminy Imielno.”
 
Z treścią decyzji, dokumentacja sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28 – 313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 715 do 1500 .
 
 
 
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński

Informacja

 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 / podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr DOŚ 7627/1/09 w dniu 11.02.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu piasków ze złoża „Imielnica” udokumentowanego na gruntach wsi Imielnica gminy Imielno w obrębie działek 118/1, 118/3, 118/11 i 118/12 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Imielnica gminy Imielno” przez przedsiębiorcę Pana Sylwester Kowalczyk.
 
Z treścią decyzji , dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem ze Starostą Jędrzejowskim, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 15oo .
 
 
 
 
 
 
WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński

Obwieszczenie

Wójt Gminy Imielno
 
Znak : DOŚ – 7627/3/08 Imielno 04.07.2008 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
  Działając na podstawie art. 46a ust. 5, ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami / oraz art. 49 i art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami /
 
Wójt  Gminy Imielno
 
Zawiadamia, że w dniu 02 lipca 2008 roku na żądanie Gminy Imielno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej 000919 T Sobowice – Bełk w gminie Imielno o długości 2,8 km” w obrębie działek ewidencyjnych 236, 235, 206/2 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Sobowice i działek ewidencyjnych 622 i 136/1 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Bełk gminy Imielno.
 
Jednocześnie informuje strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wnoszenia uwag i wyjaśnień oraz składania żądań w ciągu 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stronami w niniejszym postępowaniu administracyjnym są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inna formą władania. Ponadto stronami mogą być właściciele lub współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
 
Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godzinach 715 do 1500 .
 
Data podania obwieszczenia WÓJT GMINY
do publicznej wiadomości:   Zygmunt Brzeziński

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Imielno
 
Znak : DOŚ - 7627/3/08   Imielno 04.07.2008 r.
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
o wszczęciu postępowania
 
  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami / Wójt Gminy Imielno
 
z a w i a d a m i a
 
że w dniu 02 lipca 2008 roku na żądanie Gminy Imielno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej 000919 T Sobowice – Bełk w gminie Imielno o długości 2,8 km” w obrębie działek ewidencyjnych 236, 235, 206/2 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Sobowice i działek ewidencyjnych 622 i 136/1 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Bełk gminy Imielno.
 
W związku z tym wyjaśniam, że zgodnie zart.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno pokój nr 11 w godzinach 715 do 1500, wnieść swoje uwagi i wyjaśnienia oraz składać żądania.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.
 
WÓJT GMINY
Zygmunt Brzeziński
Otrzymują :
1. Gmina Imielno
ul. Cmentarna 7; 28-313 Imielno
2. pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie:
a.   w miejscowości Sobowice w sposób zwyczajowo przyjęty
b. w miejscowości Bełk w sposób zwyczajowo przyjęty
c. na tablicy ogłoszeń UG Imielno
  3. a/a
 
 

Wniosek

 
Gmina Imielno
ul. Cmentarna 7
28 – 313 Imielno
 
Znak : DOŚ – 7627/3/08 Imielno 02.07.2008 r.
 
 
 
 
 
 
WÓJT GMINY
   IMIELNO
 
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 / Gmina Imielno jako podmiot podejmujący realizacje przedsięwzięcia zwraca się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia , polegającego na „Przebudowie drogi gminnej 000919 T Sobowice – Bełk w gminie Imielno o długości 2,8 km”.
W załączeniu informacja o planowanym przedsięwzięciu sporządzona stosownie do art. 49 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy prawo ochrony środowiska oraz mapa w skali 1 : 5000 z zaznaczonymi granicami wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i granicami władania terenem.
 
 
Załącznik :
1. Informacja o planowanym przedsięwzięciu
2. mapa ewidencyjna gruntów   WÓJT GMINY
  Zygmunt Brzeziński
 
 
 
wolne od opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 16.11.2006 r – o opłacie skarbowej
/Dz. U. Nr 225 poz. 1635
 
 
INFORMACJA
o planowanym przedsięwzięciu
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 000919 T Sobowice – Bełk w gminie Imielno o długości 2,8 km „
 
(na podstawie art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
/ tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 /
 
  1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 000919 T Sobowice – Bełk w gminie Imielno o długości 2,8 km „ zlokalizowane jest na działkach ewidencyjnych nr 236, 235, 206/2 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Sobowice i działkach nr 622 , 136/1 oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Bełk. Droga Sobowice – Bełk jest drogą gminną o nadanym nr 000919 T na podstawie uchwały nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego / Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 202 poz. 1855 / Aktualnie nawierzchnia drogi jest wykonana z mieszanek mineralno – asfaltowych - 1500 mb oraz z grysów utrwalonych smołą – 1300 mb. Szerokość jezdni wynosi 5,0 mb. Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na całej długości i szerokości 5,0 m z dostosowaniem jej parametrów do wymogów jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, odbudową rowów odwadniających , pasów pobocza i przebudową zjazdów. Całe przedsięwzięcie mieścić się będzie w pasie drogowym i nie wyjdzie poza teren objęty w chwili jej budowy.
 
  1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, lub obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną :
Aktualnie powierzchnia pokryta mieszanką mineralno – bitumiczną i smoła z grysami wynosi 1400 m2 i po przebudowie nie ulegnie zmianie ponieważ nie nastąpi wyjście jezdnią poza istniejące pasy ruchu. Pobocza drogi, skarpy, i pozostałe fragmenty rowów odwadniających porośnięte trawami i chwastami oraz wyrosłymi tymczasowo pojedynczymi drzewami sosny w obrębie jej przebiegu obok lasu położonego na gruntach wsi Bełk od działki 156 do 39/2. Na pozostałym obszarze droga graniczy z gruntami rolniczymi i właściciele tych gruntów dokonali częściowo zajęcia pasa drogowego pod uprawy rolnicze. Nie stwierdza się na pokrytym roślinnością poboczu i rowach udziału roślin chronionych.
 
  1. Rodzaj technologii :
Prace związane z przebudową wykonane zostaną w ogólno dostępnej i powszechnie stosowanej technologii : wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na całej długości drogi tj. 2800 mb i szerokości 5,0 mb składająca się z dwu warstw o grubości – 5 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna, wybudowanie chodnika z kostki brukowej 96 mb w Sobowicach, utwardzenie pobocza obustronnie materiałem kamiennym o grubości 6 cm i szerokości 50 cm, wykonane zostaną rowy odwadniające obustronnie na długości 5720 mb o średniej głębokości 60 cm oraz zjazdy na grunty rolne przyległe do drogi, przepusty pod drogami dojazdowymi odchodzącymi , profilowanie zakrętów.
 
 
 
  1. Ewentualne warianty przedsięwzięcia ;
Istniejący układ komunikacyjny południowej części gminy Imielno i gminy Jędrzejów wyklucza w zasadzie zastosowania innego wariantu zastępczego dla planowanego przedsięwzięcia . Prowadzenie połączenia komunikacyjnego dla tych rejonów w kierunku Pińczowa mogłoby przebiegać drogą gminną 000915 T a następnie drogą gruntową Bełk – Kwasków – Sobowice co wiązało by się ze względu, że są to drogi tłuczniowe i gruntowe ze zdecydowanie głębszą ingerencją w środowisko. Drogi te podobnie jak planowana do przebudowy w całości przebiegają w obszarze ochrony siedlisk – Ostoja Nidziańska Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Innym zastępczym rozwiązaniem byłoby skierowanie ruchu z tego obszaru w taki sposób aby odbywał się drogami powiatowymi przez Mierzwin – Imielno – Sobowice – Pińczów co oznaczałoby dwukrotne wydłużenie trasy. Istnieje małe prawdopodobieństwo aby połączenie komunikacyjne w kierunku Pińczowa drogą 000919 T akceptowane przez społeczności lokalne i użytkowane przez kilkaset lat mogło być zmienione.
 
  1. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii :
W trakcie realizacji przedsięwzięcia  nie przewiduje się wykorzystywania większej ilości wody za wyjątkiem tej , która będzie używana w walcach , z surowców użyte zostaną przewidziane w technologii ilości masy mineralno – bitumicznej, przewidziane w technologii ilości materiałów kamiennych i przewidzianych do montażu na zjazdy kręgów betonowych. Zużycie paliw w rozmiarze niezbędnych dla pracujących przy wykonywaniu prac maszyn budowlanych / koparki, walce, układarki mas / i samochodów dowożących materiały.
 
  1. Rozwiązania chroniące środowisko :
Na wykonawcę zostaną nałożone obowiązki i poddany zostanie ciągłej kontroli aby pracujące maszyny były należycie zabezpieczone  przed wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu co mogłoby spowodować jego skażenie a pośrednio także wód gruntowych i nie były pozostawione na budowie zbędne materiały. Powstałe przy odbudowie rowów nadmiary mas ziemnych zostaną częściowo zagospodarowane do profilowania skarp natomiast pozostała część zostanie zagospodarowania do umocnienia skarpy przy planowanej drodze w obrębie działki 101 stanowiącej mienie gminne w Bełku gdzie była prowadzona w przeszłości eksploatacja piasku na piaskowni ogólnodostępnej.
 
  1. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :
W czasie prowadzenia robót nie będą do środowiska wprowadzanie zanieczyszczenia poza pyłami powstałymi przy przeładunku materiałów kamiennych, przemieszczania mas ziemnych, spalanych w silnikach paliw. Wszelkie materiały będą odpowiadały określonym w Normach Polskich. Wykonawca nie będzie używał materiałów i środków innych niż powszechnie dopuszczone do wykonywania takich prac przez prawo.
 
  1. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko :
Przebudowa drogi gminnej 000919 T Sobowice – Bełk ze względu na położenie i zakres wykonywanych prac jak również na możliwości i wielkości transportu po w/w drodze nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
 
  1. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia :
Miejscowości Sobowice i Bełk , które łączy w/w droga położone są na obszarze otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, dla której utworzono obszar chronionego krajobrazu. Rejon ten znajduje się w projektowanym obszarze ochrony siedlisk – Ostoja Nidziańska PHL 260003 Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
Przebudowa drogi gminnej 000919 T Sobowice – Bełk nie zmieni generalnie istniejącego stanu na gruncie nie wpłynie na nadmierne natężenie ruchu przez co nie wpłynie negatywnie na obszar chroniony. Grunty przyległe do terenu na którym realizowane będzie przedsięwzięcie są gruntami wykorzystywanymi rolniczo. Na długości około 400 mb droga przebiega obok kompleksu leśnego lasów wsi Bełk lecz nie następuje z tytułu jej przebudowy ingerencja w wymieniony kompleks.
 
Wobec powyższego, że zamierzone przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę stanu istniejącego na gruncie, nie narusza zasobów obszarów chronionych i nie wpłynie w chwili obecnej jak i w przyszłości negatywnie na obszary chronione, odstąpienie od sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania jest uzasadnionym.