główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/131/13

 

Uchwała Nr XX/131/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/129/13

 

Uchwała Nr XX/129/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 22 marca 2013 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały:
  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 20.225,57
  w tym:
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę - 225,57
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6280 o kwotę -  20.000,00
  Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 22.937,00
  w tym:
  w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę -  2.937,00
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6260 o kwotę -  20.000,00
2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:
  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 126.187,00
  w tym:
  w dziale 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę - 2.937,00
  w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 20.000,00
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę -  400,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę - 102.000,00
  w dziale 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę -   500,00
  w dziale 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę -   350,00
  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę   173.438,55
  w tym:
  w dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę   20.000,00
  w dziale 852 rozdz. 85219 § 3030 o kwotę -    400,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę -    225,57
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę -   6.448,61
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4227 o kwotę - 10.560,00
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę - 3.000,11
  w dziale 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę - 114.127,43
  w dziale 750 rozdz. 75023 § 4480 o kwotę -   500,00
  w dziale 754 rozdz. 75412 § 4040 o kwotę -   350,00
  w dziale 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę - 17.826,83  
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/125/13

Uchwała Nr XIX/125/13

Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku

w Sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok