Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki
Rejestr Instytucji Kultury   352.851 KB

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki
Rejestr Instytucji Kultury   348.922 KB

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki
Rejestr Instytucji Kultury   265.188 KB

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Załączniki
Rejestr Instytucji Kultury   250.159 KB

Rejestr Instytucji Kultury

 

 
 
 
 
 
 
 
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer wpisu do rejestru :1

 

Dział I –Oznaczenie instytucji kultury:

 

1
2
3
 
4
5
6
7
8
9
10
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
 Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1.
16.05.2005r
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie 
ul Główna 2
28-313 Imielno
GBP w Imielnie
 ul Główna 2
 
Filia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Mierzwinie
Mierzwin 11
28-313 Imielno
Filia GBP w Mierzwinie
Mierzwin 11
28-313 Imielno
 
Filia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Motkowicach
Filia GBP w Mierzwinie
Ul. Nadnidziańska 8
28-313 Imielno
 
 
Czytelnictwo upowszechnianie wiedzy i nauki , rozwoju kultury, zaspokojenie potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestnictwo w upowszechnieniu wiedzy i kultury.
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
ul. Główna 2
28-313 Imielno
Rada Gminy w Imielnie
 
Uchwała Rady
Gminy w Imielnie Nr XVI/137/05
z dnia 22 kwietnia 2005r.
 
REGON:
260024022
 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Imielnie
Ewa Powałka
2.
18.06.2013r
 
 
 
Uchwała Nr XXI/150/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
 
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
16.05.2005r
Uchwała Rady
Gminy w Imielnie Nr XVI/137/05
z dnia 22 kwietnia 2005r
Ewa Powałka
Latkowska
Barbara
Główny Księgowy
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
 
Ewa Powałka
2.
01.05.2013r.
 
Ewa Powałka
Katarzyna Soja
Główny Księgowy
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
 
Ewa Powałka
3.
18.06.2013r.
Uchwała
Nr XXII/150/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku
Ewa Powałka
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
 
Ewa Powałka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dział III - Mienie instytucji kultury:

 

1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1.
31.12.2012r
Złożono Sprawozdanie 30.01.2013r.
 
 
Ewa Powałka
2.
18.06.2013r.
Uchwała Nr XXII/146/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
 
 
Ewa Powałka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

 

1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacje o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu