Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

WÓJTA GMINY IMIELNO

 

Działając  na podstawie art. 38 ust.1,2 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września  2004 roku w sprawie  sposobu i tytułu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / ogłaszam:

 

publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno, oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Opatkowice Murowane  jako działka nr 256/1 o pow. 2,4015 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie prowadzona jest księga wieczysta KW 38125.  

Nieruchomość zabudowana – dwór murowany wybudowany około 1858 r. znajduje się w granicach założenia dworsko – parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 222 i jako taki jest chroniony prawem, wszelkie przedsięwzięcia  wymagają uzgodnień ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Do 2003 roku na terenie obiektu znajdowała się szkoła podstawowa.

Nieruchomość przeznaczona jest w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/167/2002 Rady Gminy Imielno jako nieruchomość usytuowana na terenach obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków – tereny usług na działkach wydzielonych / poszerzone o tereny usług na  wydzielonych działkach – sport , oświata, kultura /.

Na nieruchomości nie ciążą obciążenia . 

Decyzją nr 104 A/2004 Świętokrzyski  Wojewódzki Konserwator Zabytków   w Kielcach zezwolił na sprzedaż  nieruchomości położonej w Opatkowicach Murowanych oznaczonej jako działka 256/1 o pow. 2,4015 ha zabudowanej.   

Kandydat na nabywcę w/w nieruchomości  przystępujący do przetargu musi posiadać pozytywnie  zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach program użytkowy dla tej nieruchomości.

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę  majątkowego i wynosi :  138 141,00 zł

 Cena wywoławcza działki nr 256/1 o pow. 2.4015  wynosi  - 138 141,00 zł

przetarg ustny nieograniczony

odbędzie się dnia 22 listopada  2004 roku o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Imielno ul. Cmentarna 7

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości  10 %  ceny wywoławczej najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Wadium w wysokości podanej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy w Imielnie  - BS Jędrzejów  O/Imielno nr  8084901017-0010-0000-0143-0005.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w ustalonym terminie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym  nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustaloną cenę nieruchomości stosownie do art. 68, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/ obniża się o 50 %

Kandydat na nabywcę obowiązany będzie uiścić cenę sprzedaży jednorazowo w gotówce na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Urzędu Gminy w Imielnie BS Jędrzejów O/Imielno 8084901017-0010-0000-0143-0005.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie  o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, prawami i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.imielno.akcessnet.net

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7, pokój 10 w godz. 715 –1500   lub tel. (0-41) 38-51-210 .

 

Imielno 20.10.2004 r.

 

Wójt Gminy Imielno

Zygmunt Brzeziński

ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie

o przetargu  nieograniczonym

  o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

 

1. Zamawiający:

 

WÓJT GMINY IMIELNO

ul.Cmentarna 7, 28-313 Imielno, woj. świętokrzyskie, tel./fax. (0 prefix) 3851210, 3851225

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku SSP 

w Motkowicach polegającego na wymianie stolarki okiennej

z drewnianej na PCV.

 

2. Termin realizacji: do 31 września 2004r.

3. Wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 4.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena100%

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  formularz specyfikacji można odebrać bezpłatnie w siedzibie

  Zamawiającego (pokój nr 9).

 

7. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:

- Włodzimierz Węglowski  tel. /041/385-12-10 w godzinach urzędowania: 715 - 1500  , pokój nr 9

 

8. W przetargu mogą brać udział oferenci  spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz  spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia.

 

9. Termin składania ofert upływa dnia 2 sierpnia 2004r. o godz. 10 00

 

10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia  2 sierpnia 2004r. o godz. 1030 , sala konferencyjna  – pokój nr 4 .

 

11.Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 02.08.2004r.

 

 

 

Imielno ,dnia 19.07.2004 . WÓJT GMINY IMIELNO

            Zygmunt Brzeziński 

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO

WÓJT  GMINY  IMIENO

 

Imielno ul. Cmentarna 7,  28-313 Imielno

NIP  656-18-12-520 REGON  000531890

 

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  DO  60 000  EURO  NA

 

 

I .remont  nawierzchni drogi gminnej  nr 000920 T Jakubów –   Dalechowy odcinek przez wieś Jakubów w km 0 + 000 do 0 + 955  przy szerokości nawierzchni 4,5 mb z rozjazdami o łącznej pow. 4423 m2 .

II. remont nawierzchni drogi 0169 T Imielno – Mierzwin – Tur w km

5 + 000 do 5 + 080 przy szerokości 5mb i remont drogi w Zegartowicach 

w km  0 + 000 do 0 + 245 przy szerokości 3,5 mb wraz z rozjazdami

o pow, łącznej 1290 m2 . 

 

1.Termin realizacji  do  31.08.2004 r.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 w godzinach pracy Urzędu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w SIWZ.

5. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6. Oferty należy składać do dnia  16.07.2004 r. do godz. do godz. 1500

7. Publiczne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 19.07.2004 r. o godz. 900 .

8. Osoba do kontaktowania się z wykonawcami Chrzanowski Sławomir  pokój 10, tel. 041  3851210 w godz. pracy Urzędu Gminy.

 

Imielno, dnia  02.07.2004 r.


Dostępne podkategorie:
Ogłoszenia przetargów 2016 rok