główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości

Zapytanie ofertowe
na usługę w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomości o  numerze ewidencyjnym działki nr 193/3 z działką sąsiednią o numerze ewidencyjnym 193/6 położonymi w miejscowości Imielno, obręb 0008 Imielno, gmina Imielno
Znak sprawy: OZD.6830.1.2020
Wójt Gminy Imielno zwraca się z zapytaniem ofertowym  na usługę w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomości:
1.Zamawiający:
Gmina Imielno
Ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 3851210
e-mail: kancelaria@imielno.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 193/3 z działką sąsiednią o numerze ewidencyjnym 193/6 położonych w miejscowości Imielno, obręb 0008 Imielno, gmina Imielno.
 3. Cel wyceny:
Zebranie ofert, wybór geodety i rozgraniczenie nieruchomości na wniosek strony.
4. Wymagany termin realizacji:
Rozpoczęcie robót w okresie dwóch miesięcy od podpisania umowy
Pożądany termin zakończenia wszystkich zadań do 31.08.2021 r.
5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym
6. Kryterium wyboru oferty:
cena – 100%
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania ( za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT)
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
w  sekretariacie Urzędu Gminy.
Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie skierowane do wnioskodawcy zapytanie, czy wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego w podanej wysokości.
W przypadku wycofania wniosku o rozgraniczenie przez wnioskodawcę lub nie wyrażenie zgody na zaproponowaną cenę, zastrzegamy sobie prawo do nie zawarcia umowy na to zadanie.
Termin składania ofert wyłącznie w formie papierowej:  należy złożyć do dnia 05.03.2021 r. do godz. 15:00
Osoba do kontaktu: Elżbieta Jagusińska telefon: 413851210 wewn. 38
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
 
F O R M U L A R Z O F E R T O W Y
1. ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Imielno
  Ul. Cmentarna 7
  28-313 Imielno
  Telefon: 413851210
2. DANE OFERENTA:
1) Nazwa ………………………….
2) Adres . ..………………………
3) Tel. Fax. ………………………….
4) NIP ………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………. w sprawie wykonania
rozgraniczeń nieruchomości:
Rozgraniczenie nieruchomości odnośnie przebiegu granicy pomiędzy działką nr 193/3 z działką sąsiednią nr 193/6..
Działki położone są w miejscowości Imielno, gmina Imielno obręb 0008 Imielno
Nr sprawy: OZD.6830.1.2020 z dnia 02.12.2020 r.
zobowiązuję się wykonać przedmiotową usługę za następującą kwotę:
1. netto - ............................................... zł.
2. podatek VAT w kwocie - ................................................zł.
3. brutto - ................................................zł.
4. słownie: cena brutto …………………………………………………………..zł.
W powyższej kwocie zawarte są ceny rozgraniczenia wraz ze stabilizacją punktów granicznych:
Działki nr 193/3 z działką nr 193/6 za cenę brutto ………………… w tym podatek VAT ….
Termin realizacji zamówienia do dnia ………………………………………………..
Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne kompetencje i uprawnienia zawodowe do wykonania powyższych zadań, które zostaną dostarczone przed zawarciem umowy.
 
.................................................................... ………………………………
miejscowość i data / podpis i imienna pieczęć oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta/
 
 
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu …………………………2021 r. w Urzędzie Gminy Imielno pomiędzy:
Gminą Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, posiadającą Nr NIP 6562290408, reprezentowaną przez Wójta Gminy – ………………, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………., zwaną dalej „Zamawiającym
a
…………………………. zam. .................................................., posiadającym
uprawnienia geodezyjne: Nr ………………… Nr NIP ……………… zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa treści następującej:
§ 1.Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego.
§ 2.Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
rozgraniczenia nieruchomości ……….. wraz ze stabilizacją punktów granicznych
§ 3.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z należytą starannością, zgodnie z polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.
2.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska dokumentację oraz inne dane informacyjne do wykonania usługi
§ 4.1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania
przedmiotu umowy jest protokół końcowy, odbioru rozgraniczenia działek.
2. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia ……………………………………. r.
§ 5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§ 6.1.Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości o numerze działki ……. z działką ………strony ustalają w wysokości ………………………………………. brutto
(słownie: ................................................................................................................).
2. Podana cena jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania (za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT)
3. Zapłata wynagrodzenia za prace wymienione w § 2 nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ……………………………………. w terminie 30 dni po zakończeniu procedury rozgraniczeniowej i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
§ 7.Ustala się kary umowne w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia
od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia określonego według niewykonanego zamówienia,
2). Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego według niewykonanego zamówienia.
§ 8.Wszelkie zmiany do umowy można wprowadzić za zgodą obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 9.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
§ 10.Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie
będą mogły rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca.
 
Z A M A W I A J Ą C Y : W Y K O N A W C A: