Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno

Uchwała Nr XVI.100.2016

UCHWAŁA Nr XVI.100.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
 

Załączniki
Uchwała Nr XVI.100.2016   1.936 MB
Załącznik Nr 1   9.156 MB

Uchwała Nr XVI.98.2016

UCHWAŁA Nr XVI.98.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki
Załącznik Nr 1   4.174 MB
Załącznik Nr 2   4.079 MB
Uchwała Nr XVI.98.2016   1.666 MB

Uchwała Nr XVI.97.2016

UCHWAŁA Nr XVI.97.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

 

Załączniki
Uchwała Nr XVI.97.2016   1.817 MB
Załącznik Nr 1   141.920 KB

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Załączniki
OGŁOSZENIE   133.701 KB

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IMIELNO

 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
IMIELNO

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno

 

 
UCHWAŁA Nr XVII/114/12
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno w brzemieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/172/06 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kukuryk 

 

   Załącznik
do Uchwały Nr XVII/114/12
Rady Gminy w Imielnie
  z dnia 30 listopada 2012 roku
 
R E G U L A M I N
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY IMIELNO
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno.
§ 2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
  czystości i porządku w gminach / t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391/,
  2. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości 
  i porządku na terenie Gminy Imielno”,
  3. nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości zamieszkałe jak  
  i niezamieszkałe,
  4. nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do
  trwałego przebywania osób w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych,
  5. nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć obiekty i tereny
  przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową,
  6. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,
  użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
  nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania
  czystości i porządku,
  7. budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący
albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkaniowych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30 % powierzchni całkowitej budynku,
  8. zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
  jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi  
  i gospodarczymi,
  9. zabudowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się
  budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku
  jednorodzinnego,
  10. zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze
  i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych
  oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
  Państwowe,
  11. nieruchomość użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć teren lub budynek
  przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
  religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
  społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu,
  obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym,
  poczty, lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do
  wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się
  także budynek biurowy i socjalny,
  12. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 /KPGO 2014 / - należy przez to
  rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia
  2010 r. / M. P. Nr 101 poz. 1183 /,
  13. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami / WPGO / - należy przez to rozumieć
  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony Uchwałą Nr XXI/360/12
  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki
  Odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012 – 2018 i następujące w nim
  zmiany,
  14. gospodarowanie odpadami – należy przez to rozumieć zbieranie, odbieranie oraz
  odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  15. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to
 rozumieć stawki opłat ustalone Uchwałą Rady Gminy w Imielnie na podstawie
  upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy,
  16. deklaracja – należy przez to rozumieć wypełnioną przez właściciela nieruchomości
  ankietę według wzoru ustalonego Uchwałą Rady Gminy w Imielnie w celu ustalenia
  opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  17. selektywne zbieranie – należy przez to rozumieć zbieranie odpadów
 charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem,
  18. punkt selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone
  miejsca na terenie gminy, w których są odbierane odpady według poszczególnych
  frakcji,
  19. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w
  gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych
  pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
  skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
  20. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni
  odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego
  składniki ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w
typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych , do
odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów
i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg,
21. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne,
odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru  
i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpady wielkogabarytowe i budowlane,
22. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych
ulegających biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i upraw
ogrodów, parków i terenów zieleni,
23. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru
  i tektury, opakowania wielo-materiałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
  opakowania ze szkła , opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,
24. odpadach budowlano – remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to
frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba
uzyskiwać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji
budowlano – architektonicznej,
25. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcje składające się na
odpady komunalne a więc między innymi : baterie, akumulatory, świetlówki, farby
i lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, olejów mineralnych
i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach,
opakowania po aerozolach,
26. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Imielno, uwzględniając zapisy Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Imielno dotyczące minimalnej częstotliwości
odbioru odpadów w zależności od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz
wytwórcy, dostarczany przez gminę,
27. region gospodarki odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć określony 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000
mieszkańców,
28. regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – należy przez to
rozumieć zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do
   przyjmowania i przetwarzania odpadów, spełniający wymagania najlepszej dostępnej
techniki lub technologii,
29. nieczystości ciekłych – należy przez to rozmieć ścieki gromadzone  przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych,
30. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,
31. stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane
   przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych
  dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,
32. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć, że jest to zwierzę utrzymywane
lub przeznaczone do utrzymania przez człowieka w jego otoczeniu domowym, dla
ochrony lub towarzystwa,
33. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane  
w celach hodowlanych i produkcyjnych,
34. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości  
   ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką trwale pozostawały,
35. podmioty uprawnione – należy przez to rozmieć :
a/ przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
  w gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości,
  b/ przedsiębiorców posiadających wydane przez Wójta Gminy Imielno ważne
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie :
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
36. podmioty zobowiązane - należy przez to rozumieć podmioty zobowiązane do
stosowania przepisów regulaminu.
§ 3
Regulamin obowiązuje podmiotowo, w szczególności:
1/ właścicieli nieruchomości, mieszkańców gminy oraz osoby przebywające czasowo na
  terenie Gminy Imielno,
2/ zarządców nieruchomości wielolokalowych,
3/ zarządców dróg,
4/ kierowników placów budów,
5/ użytkowników terenów służących komunikacji publicznej,
6/ organizatorów imprez o charakterze publicznym,
7/ osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie,
8/ użytkowników nieruchomości będących własnością gminy,
9/ inne.
§ 4
Regulamin przedmiotowo określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno, poprzez ustalenie jak niżej :
  1/ wymagań w zakresie utrzymania czystości porządku na terenie nieruchomości w tym:
  - zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów,
  -  wypełniania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania na nich
czystości i porządku,
  - wypełniania obowiązków w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  - wypełniania obowiązków w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2 rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych,
3 częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
 publicznego,
4/ innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5/ obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
6/ wymagań odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,
7/ obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku   na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego.
§ 5
Odpady komunalne na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie.
§ 6
1. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych podlegają:
a/ odpady surowcowe /frakcja sucha/
 - papier i tektura /w tym opakowania, gazety, czasopisma itp./,
  - szkło bezbarwne i kolorowe,
  - tworzywa sztuczne,
  - metal,
  - opakowania wielomateriałowe,
  b/ odpady ulegające biodegradacji /w tym odpady opakowaniowe ulegające
  biodegradacji – frakcja mokra/,
  c/ przeterminowane leki,
  d/ chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
  e/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  f/ meble i odpady wielkogabarytowe,
  g/ odpady budowlane i rozbiórkowe,
  h/ zużyte opony.
§ 7
  1. Odpady komunalne wymienione w § 6 pkt 1 ppkt  a i b zbierane w sposób selektywny
  należy gromadzić : w workach lub pojemnikach z zachowaniem odpowiedniej
  kolorystyki dla poszczególnych frakcji :
- kolor niebieski – dla papieru i tektury,
- kolor biały – dla szkła,
- kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
- kolor zielony – dla odpadów ulegających biodegradacji,
- kolor czarny – na pozostałe odpady.
2. Wyselekcjonowane odpady wymienione w § 6 pkt 1 ppkt. a i b będą odbierane
z nieruchomości według harmonogramu, przez podmiot wybrany przez Gminę Imielno
w postępowaniu przetargowym na wykonanie usługi w tym zakresie,
3. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji
odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych poprzez ich
kompostowanie pod warunkiem :
  - że nie stworzy to uciążliwości dla otoczenia,
  - zarejestrowania kompostownia w Urzędzie Gminy w Imielnie poprzez złożenie
informacji w deklaracji,
  1. Odpady z odzysku, których zbieranie może przynieść ich posiadaczowi zysk, takie jak: odpady złomu metali, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne itp. ich posiadacze mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.
§ 8
1. Prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów wymienionych w § 6 pkt 1 ppkt.
od c do h odbywa się na terenie wszystkich nieruchomości według odrębnych zasad:
2. Wyselekcjonowane :
1) przeterminowane leki – mieszkańcy zwracają w aptekach do specjalnych pojemników,
2) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników,
3) chemikalia i akumulatory – należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby
  można było je identyfikować lub składać do oznakowanych pojemników,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach 
  tak, aby można było go identyfikować lub składać do oznaczonych pojemników,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą na
indywidualne zgłoszenie do podmiotu uprawnionego,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – składać należy do kontenera dostarczonego przez
  podmiot uprawniony i w nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia,
3. Właściciele wyselekcjonowanych odpadów określonych w § 8 pkt  2 ppkt  3 i 4
  dostarczają je na swój koszt do gminnego punktu odbioru odpadów usytuowanego
 w  Motkowicach przy ul. Parkowej. 
4. Wyselekcjonowane odpady wymienione w § 8 pkt 2 ppkt 3, 4 i 5 odbierane będą
  z nieruchomości raz w roku w termie ustalonym i podanym do publicznej wiadomości,
5. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości
  w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym w gospodarstwach rolnych
  lub działalności usługowej następuje zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującymi
  w tym zakresie przepisów prawa.
§ 9
1. Miejsca do gromadzenia odpadów przy budynkach wielorodzinnych powinny być
dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
2. Zbierane selektywnie opakowania po żywności inne, które uległy zabrudzeniu należy
przed złożeniem do worka oczyścić,
3. Odpady opakowaniowe objętościowe należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala
zmniejszyć ich objętość przed złożeniem do worka lub pojemnika,
4. Odpady niebezpieczne należy gromadzić oraz przygotować do odbioru, w taki sposób, aby
  uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do nich osób trzecich a w szczególności dzieci,
5. Meble i odpady wielkogabarytowe wystawione są do odbioru, tak jak pozostałe odpady 
selektywnie zbierane,
6. Odpady  budowlano – remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane przez
właściciela do odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady . Właściciel
nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu
uprawnionego, a ten z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin,
7. Podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano – remontowe
i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu
– Starostwa Powiatowego. Odpady niespełniające tej definicji podmiot uprawniony ma
obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy zawartej pomiędzy
właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym.
§ 10
1. Podmioty zobowiązane zapewniają odbiór z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez
zawarcie stosownej umowy z podmiotem uprawnionym:
- o odbiór nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
- o odbiór osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia
właściciela nieruchomości złożonego u podmiotu posiadającego w tym zakresie
  stosowne zezwolenie Wójta Gminy Imielno, z którym właściciel zawarł umowę  
  w zakresie takiej usługi.,
3. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni z osadów ściekowych wynika
  z instrukcji eksploatacyjnej,
4. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków winna być tak
  zlokalizowania aby mogła być zrealizowana usługa ich opróżnienia,
5. Rozliczenie za wykonaną usługę następuje pomiędzy podmiotem zobowiązanym
  a podmiotem uprawnionym na podstawie wystawionej faktury / rachunku.
§ 11
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wypełnianie obowiązków tj.:
  1 ) wyposażenie nieruchomości w dostateczna ilość pojemników / worków /
  odpowiednio dla potrzeb nieruchomości służących do zbierania odpadów
  komunalnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
  i technicznym i ich najbliższego otoczenia,
2) zlokalizować miejsce do gromadzenia odpadów z uwzględnieniem powszechnie
obowiązujących przepisów w sprawie warunków technicznych , jakim mają 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym należy zagwarantować bezkolizyjny
dojazd do wyznaczonego na nieruchomości punktu zbierania odpadów,
3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości i przekazywanie
uprawnionemu podmiotowi odbierającemu odpady,
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 
uprawnionemu podmiotowi w terminach wyznaczonych harmonogramem,
5) wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów,
napisów, rysunków itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego
przepisami prawa,
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali lub
budynków,
8) utrzymywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w stanie wolnym od
zachwaszczenia , w tym niszczenia roślin powodujących zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi,
  9) utrzymanie odłogowanych nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia,
  10) utrzymywanie rowów melioracyjnych, odwadniających przy drogach w stanie
  drożności poprzez wykoszenia,
  11) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach itp.
  12) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich
  najbliższego otoczenia,
  13) pielęgnacja i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych,
  ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością
 osób fizycznych i prawnych,
  14) usuwanie suchych drzew i krzewów oraz drzew i krzewów zagrażających życiu
  i mieniu – po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Imielno z terenów nieruchomości
  wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu utrzymania bezpiecznego korzystania z pasa
drogowego,
  15) oznakowanie numerem porządkowym nieruchomości poprzez umieszczenie  
  w widocznym od strony drogi tablicy z numerem nazwą ulicy lub miejscowości,
  16) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych regulaminów korzystania z nich,
  17) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających 
dane właściciela lub zarządcy, podmiotu wykonującego czynności z zakresie utrzymania
czystości i porządku, regulamin porządkowy spis numerów telefonów alarmowych,
18) utrzymywanie w należytym stanie porządkowym i czystości części w budynkach
wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
19) utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym,
20) uprzątanie nieruchomości z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wraków pojazdów
mechanicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
21) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa
rolnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2. Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do :
  1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub kontenerów
  właściwych do gromadzenia wytwarzanych odpadów pochodzących z prowadzonej
  działalności,
  2) zapobiegania zanieczyszczenia terenów przyległych,
  3) selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych według zasad niniejszego
  Regulaminu.
§ 12
1. Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, zobowiązani są do:
  1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
  udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przyległych do nieruchomości,
  niezwłocznie po opadach i w miarę potrzeb,
  2) uprzątania z dachowych połaci warstw śniegu i lodu w miarę potrzeb, jak również
  usuwanie nawisów (sopli lodu).
§ 13
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci place zabaw
  i piaskownice maja obowiązek:
  1) umieszczenia tablicy informacyjnej o zakazie wprowadzania na teren placu zabaw
  zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z podanym numerem telefonu,
  2) umieszczenia regulaminu korzystania z placu zabaw,
  3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz w roku lub każdorazowo po
  stwierdzeniu zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu korzystających,
  4) utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej
  czystości i estetce oraz właściwym stanie technicznym,
  5) wykonania ogrodzenia placów zabaw zlokalizowanych na przestrzeni otwartej.
§ 14
1. Właściciele nieruchomości w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mają obowiązek stosować się do następujących zasad:
  1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne wyłącznie 
  w miejscach a więc :
  a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,
  że powstające ścieki nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników
  wodnych lub do ziemi,
  b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego
  przygotowanych i oznaczonych,
2) naprawy drobne, jak wymiana kół, świec, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje
   pojazdów wykonywane poza warsztatami samochodowymi, są dozwolone tylko wtedy,
gdy spełnione są warunki :
a)   bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu miejsca naprawy,
b)   porządku i czystości w miejscu naprawy oraz nie powstania ścieków zawierających oleje, smary i zanieczyszczenia ropopochodne,
c)   nie powodują uciążliwości dla środowiska.
§ 15
1. Na terenie gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1) spalania gumy, tworzyw sztucznych, odzieży, mebli i innych odpadów komunalnych
na powierzchni ziemi, w instalacjach grzewczych budynków oraz w pojemnikach na
   odpady,
2) niszczenia lub uszkadzania urządzeń do zbierania odpadów, wyposażenia placów
zabaw, urządzeń do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy
   infrastruktury komunalnej  np., hydrantów, transformatorów, rozdzielni, lamp
oświetleniowych, urządzeń telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności
w parkach i miejscach publicznych, deptania trawników oraz zieleńców,
3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, plakatów, ogłoszeń itp.,
4) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
6) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,
7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
8) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości,
9) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, które nie
spełniają wymagań przepisów w zakresie warunków technicznych,
10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystości ciekłych, wód opadowych i roztopowych,
11) wykorzystywania ustabilizowanych osadów ściekowych do celów rolniczych,
12) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy
ulicznych i pojemników na odpady z miejsc publicznych,
13) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do zwalczania śniegu
  i lodu,
14) zajmowania pasa drogowego celem składowania odpadów lub materiałów
   budowlanych,
15) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne, śniegu, lodu, gorącego popiołu,
żużla, nieczystości ciekłych, szlamów, substancji toksycznych, żrących,
wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych  
  i rozbiórkowych oraz odpadów z działalności gospodarczej,
  16) zagęszczania mechanicznego odpadów gromadzonych w pojemnikach lub
  kontenerach,
  17) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych, odsiąków z obornika oraz
  ciekłych odpadów z działalności gospodarczej do zbiorników bezodpływowych,  
  w którym gromadzone są ścieki bytowe.
2. Na terenie gminy dopuszcza się spalanie w instalacjach grzewczych odpadów z drewna
  / wióry, trociny , ścinki / oraz korę i korek jak również papier i tekturę , które nie
  zawierają substancji niebezpiecznych, impregnatów, farb, folii, klejów itp.
ROZDZIAŁ  III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 16
1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych ustala
  się następujące rodzaje pojemników i ich minimalną pojemność.
1)   pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to :
a)   worki o pojemności od 60 L do 120 L,
b)   pojemniki o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L,
c)   kontenery KP – 7 o pojemności 6500 L do 7000 L,
  o odpowiednio zastosowanej kolorystyce dla danej zbieranej frakcji odpadu,
 2) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to :
  a) worki o pojemności od 60 L do 120 L,
  b) kosze uliczne o pojemności do 30 L
  c) pojemniki o pojemności 120L, 240 L, 1100 L,
  d) kontenery KP – 7 o pojemności 6500 L – 7000 L,
3) nieczystości ciekłe odprowadzane są do :
  a) przydomowych oczyszczalni ścieków,
  b) zbiorników bezodpływowych,
2. Ustala się średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców i w obiektach struktury społeczno – gospodarczej z KPGO :
1) dla budynków mieszkalnych 20 L na mieszkańca, jednak, co najmniej jeden pojemnik
120 L na każdą nieruchomość , odpady segregowane gromadzone w workach 
o pojemności co najmniej 60 L,
2) dla szkól wszelkiego typu 3 L na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli 3 L na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 50 L na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak, co
najmniej jeden pojemnik 120 L na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 L na każdego zatrudnionego, jednak, co
najmniej jeden pojemnik 120 L na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 L na każdych 10 pracowników,
8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika na odpady.
3.   Ilość oraz pojemność pojemników i urządzeń dla gromadzenia nieczystości ciekłych musi
być indywidualnie dostosowana do liczby osób, częstotliwości i sposobów pozbywania
się ich z nieruchomości.
§ 17
1. Uwzględniając wskaźniki określone w § 16 pkt. 2 przyjmuje się za pożądane dla
zobowiązanych podmiotów następujące rodzaje pojemników lub kontenerów, w których
należy gromadzić:
1)   dla odpadów komunalnych zmieszanych, niesegregowanych :
a) w budynku jednorodzinnym i w gospodarstwie rolnym  przy ilości zamieszkałych osób 1 – 4 – pojemnik 120 L lub worek 120 L,
b) w budynku jednorodzinnym i w gospodarstwie rolnym przy ilości zamieszkałych osób powyżej 4   - pojemnik 240 L lub 2 x 120 L lub worek 2 x120 L,
2) dla odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w podziale na frakcje mokrą  
  / § 6 pkt. 1 a / i suchą / § 6 pkt.1 b / :
a)   w budynku jednorodzinnych i gospodarstwie rolnym pojemniki 120 L lub 
  worki 60 – 120 L ,
b)   w zabudowie wielorodzinnej pojemniki od 1100 L do 7000 L worki 120 L.
§ 18
1. Miejsca publiczne w tym przystanki komunikacji wyposażone w zamocowane na stałe
  kosze uliczne zgodnie z zasadami :
  1) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą przystankową lub 
  w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 19
1. Podmioty uprawnione stosują dwa systemy odbioru odpadów od podmiotów
  zobowiązanych jako :
1)   odpady segregowane,
2)   odpady niesegregowane.
§ 20
1. Ustala się częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
  z terenów nieruchomości :
  1) odpady segregowane - 1 raz w miesiącu,
  2) odpady niesegregowane - 1 raz w miesiącu,
  3) przeterminowane leki i zużyte baterie systematycznie do specjalnych pojemników na
  terenie gminy,
4) chemikalia i akumulatory – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego
punktu odbioru odpadów lub raz w roku odbiór z nieruchomości według
harmonogramu,
 5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dostarczane według potrzeb właścicieli do
gminnego punktu odbioru odpadów lub raz w roku odbiór z nieruchomości według
harmonogramu,
6) meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczane według potrzeb właścicieli do
gminnego punktu odbioru odpadów lub raz w roku odbiór z nieruchomości według
harmonogramu,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenia,
2.   Ustala się częstotliwość odbioru odpadów z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego :
1)   z koszy na przystankach – wg potrzeb,
2)   z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy,
3)   z punktów handlowych i usługowych - raz w tygodniu
3.   Organizatorzy imprez masowych – zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne
toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21
1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów komunalnych
   należy do zadań własnych gminy.
§ 22
1. Wykonanie obowiązku określonego w pkt. 1 odbywa się według warunków wynikających
  z przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.  
§ 23
1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właściciela
  nieruchomości, na których odpady powstają.
§ 24
1. Właściciele nieruchomości uiszczają należności za odbiór i unieszkodliwienie odpadów 
w formie opłat na rzecz gminy według odrębnych przepisów prawa miejscowego.
§ 25
1. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie składanych deklaracji w przedziale :
1) deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych,
2) deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych,
2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywać :
1) umowy na odbiór nieczystości ciekłych,
2) dowody uiszczenia opłat za odbiór odpadów i nieczystości ciekłych, w celach
   kontrolnych przez okres dwu lat.
§ 26
1. W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty przez właściciela nieruchomości za odbiór
i unieszkodliwienie odpadów mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej oraz
przepisy postępowania o egzekucji w administracji.
§ 27
1. Podmioty uprawnione, które realizują zadania odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy są zobowiązane do przekazywania odebranych z nieruchomości odpadów do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu 3, w którym znajduje się gmina Imielno – zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
2. zagospodarowanie odpadów komunalnych winno polegać następującym zasadom ;
1) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
2) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych,
3) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik.
§ 28
1. Wykonanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia
  nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania
  ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jeżeli jest dostępna lub
  wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia w przydomową
  oczyszczalnię ścieków,
2. Wykonanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie uprzątanie błota,
  śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez
  upoważnione służby Wójta Gminy Imielno i Policji,
3. W sytuacjach stwierdzenia nie wykonania obowiązków określonych w pkt. 1 Wójt
Gminy Imielno wydaje decyzję nakazująca ich wykonanie,
4. Wójt Gminy Imielno dokonuje kontroli wykonania obowiązku zawarcia przez właścicieli
  wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki
 bezodpływowe, umów na usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz
 wykonania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat,
5. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków opisanych w pkt. 4 Wójt Gminy
 Imielno wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczenia opłat, ich
  wysokość, termin uiszczenia oraz sposób udostępnienia urządzeń w celu ich opróżnienia.
  Decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.
6. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych
zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –
Ordynacja podatkowa.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 30
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
  opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.
§ 31
1.   Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  1) zapewnienie zwierzętom schronienia przed niesprzyjającymi warunkami
  atmosferycznymi oraz prawidłowego wyżywienia,
  2) wykonywanie wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami szczepień ochronnych
  przed chorobami stanowiącymi zagrożenie w środowisku i okazywanie dowodów
  powyższych szczepień na żądanie służb kontrolujących,
  3) zapewnienie zwierzętom właściwą opiekę weterynaryjną,
  4) zwierzęta mogące zagrażać osobom obcym, poza obejściem lub lokalem mieszkalnym
 mogą być wyprowadzane tylko po wyposażeniu zwierząt w zabezpieczenia – smycze,
  kagańce itp. uniemożliwiające zachowanie się zwierząt ze szkodą dla ludzi i rzeczy,
  5) natychmiastowe sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta,
  na klatkach schodowych, i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, chodnikach,
  alejach, a także w miejscach publicznych,
  6) niedopuszczanie przez zwierzęta do zakłócania spokoju innym użytkownikom
  nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich,
  7) w przypadku właścicieli psów – zarejestrowanie, opłacenie podatku i dokonanie
  oznakowania rejestracyjnego,
2.   Zakazuje się właścicielom zwierząt domowych:
1) umożliwiana załatwiania ich potrzeb fizjologicznych na klatkach schodowych,
  piwnicach, zieleńcach, piaskownicach dla dzieci i w otoczeniu obiektów użyteczności
  publicznej,
  2) wprowadzania do placówek handlowych, gastronomicznych lub innych obiektów
 wspólnego lub publicznego użytku, na tereny placów gier i zabaw dla dzieci, przepisów
  nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych,
3)utrzymywania gołębi na terenach zabudowy wielolokalowej.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych   z produkcji rolniczej
§ 32
1   Hodowla i utrzymywanie zwierząt gospodarskich może odbywać się na terenie
  nieruchomości  indywidualnych tylko i wyłącznie w odpowiednio przystosowanych
  i wybudowanych obiektach inwentarskich wg obowiązujących przepisów,
2. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy
  nieruchomości w taki sposób, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
  nieruchomości sąsiednich.
§ 33
1. Osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta gospodarskie z naruszeniem ustaleń zawartych  
  w Regulaminie obowiązane są w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie Regulaminu
 do dostosowania utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich do tych zasad lub jej
  likwidacji.
 
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 34
1. W celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta
przez gryzonie zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia
  deratyzacji:
  1) w zabudowie zagrodowej w miarę potrzeb,
  2) w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w roku
a) 1 termin: marzec – kwiecień,
b) 2 termin: listopad – grudzień,
2. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów ogólnodostępnych, zatwierdzonych,
  o wysokiej skuteczności i małej toksyczności dla środowiska naturalnego,
3. Wykonanie obowiązku deratyzacji właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić
  przy pomocy osób uprawnionych,
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości,
5. Poza nieruchomościami mieszkalnymi obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące
  obiekty :
  1) stołówki szkolne,
 2) szkoły,
  3) zakłady gastronomiczne,
  4) sklepy spożywcze i inne,
  5) obiekty służby zdrowia,
  6) zakłady pracy, w szczególności produkujące żywność,
  7) obiekty użyteczności publicznej : biblioteki, urzędy itp.
6. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt
  Gminy Imielno w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
  określi obszary  podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie,
  termin jej przeprowadzenia.
 
 
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
 
§ 35
1. Nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
sprawuje Wójt Gminy Imielno,
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze
  grzywny,
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 toczy się według przepisów Kodeksu
  postępowania w sprawach o wykroczenia.