artykuł nr 1

Informacja 500+

obrazek

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

 

 

artykuł nr 2

INFORMACJA - Rodzina 500+

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:
online od 1 lutego 2021 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno.
Prawo do świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 ustalane jest na okres
od dnia 1 czerwca 2021 r.  do dnia 31 maja 2022 r.
Ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego uzależnione jest od miesiąca złożenia wniosku:
WAŻNE! Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
artykuł nr 3

INFORMACJA - PROGRAM 500+

Do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu Rodzina 500+ udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie

ul. Cmentarna 6

28-313 Imielno

tel. 41- 385-12-99

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Huk

Więcej informacji na stronie:

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

artykuł nr 4

Prezentacja - Program 500+

Prezentacja - Program 500+

artykuł nr 5

Informacja Wyjaśnienie krok po kroku

  „Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Więcej informacji o programie można znaleźć -  tutaj

 Aktualności