artykuł nr 1

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 06 września 2023 roku o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 06 września 2023 roku o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania wyznaczonego na dzień 24 września2023 r. w  w okręgu wyborczym Nr 12 w Imielnie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
artykuł nr 2

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 4 września 2023 roku o zarejestrowaniu kandydatów w okręgu wyborczym Nr 12 w Imielnie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Imielnie z dnia 4 września 2023 roku o zarejestrowaniu kandydatów w okręgu wyborczym Nr 12 w Imielnie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE z dnia 07 sierpnia 2023 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Imielnie

OBWIESZCZENIE
z dnia 07 sierpnia 2023 roku
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Imielnie
w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Na podstawie uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej nr 4/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku informuję, że została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza w Imielnie w składzie:
1. Włodzimierz Węglowski – Przewodniczący
2. Andrzej Domagała – Zastępca Przewodniczącego
3. Wioleta Starzyńska – Sekretarz
4. Kamil Pietrzyk – Członek
5. Grzegorz Skrabucha – Członek
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7.
Jednocześnie przypominam, że na podstawie uchwały nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych dokumenty w celu zarejestrowania kandydatów na członków rady powiatowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. do godziny 16:00 (w godzinach pracy Urzędu Gminy), do Komisji Okręgowej w Imielnie.
Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej ŚIR: www.sir-kielce.pl oraz w Urzędzie Gminy w Imielnie, II piętro, pok. nr 21.
 
      Przewodniczący
 Okręgowej Komisji Wyborczej
(-) Włodzimierz Węglowski
artykuł nr 4

Wojewódzka Komisja Wyborcza działając na podstawie § 8 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, przekazuje wykaz okręgów wyborczych, wraz z nadanymi im numerami i ustaloną liczbą członków wybieranych do rad powiatowych ŚIR w poszczególnych okręgach.

Wojewódzka Komisja Wyborcza działając na podstawie § 8 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, przekazuje wykaz okręgów wyborczych, wraz z nadanymi im numerami i ustaloną liczbą członków wybieranych do rad powiatowych ŚIR w poszczególnych okręgach.
artykuł nr 5

Wybory do Izby Rolniczej 2023 rok

Wybory do Izby Rolniczej 2023 rok
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje, iż w poszczególnych gminach lub miastach (okręgu wyborczym) powołana zostanie pięcioosobowa Komisja Okręgowa, składająca się wyłącznie z członków izby mających prawa wyborcze, która przeprowadzi wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Zasady zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych:
  • Członek Komisji Okręgowej musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej określone w ustawie o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 183). Musi być płatnikiem podatku rolnego na obszarze okręgu wyborczego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar danej gminy. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych.
  • Kandydaci na członków Komisji Okręgowej mogą się zgłaszać do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach, z siedzibą w biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ul. Chopina 15/3; 25-356 Kielce lub koordynatora ds. wyborów w swojej gminie z czytelnie wypełnionym zgłoszeniem zawierającym oświadczenie o byciu podatnikiem podatku rolnego i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2023 r. Wojewódzka Komisja Wyborcza powoła 5 osobowe składy Komisji Okręgowych. Jeżeli do Komisji Okręgowej zgłoszonych będzie więcej niż 5 kandydatów WKW wyłoni skład Komisji Okręgowej w drodze losowania.
Wymagane dokumenty osób, które wyrażą zgodę na pracę w Komisji Okręgowej prosimy składać osobiście do dnia 20 lipca 2023 r. w godzinach pracy biura ŚIR lub nadać listownie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego we wskazanym powyżej terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Każdy członek Komisji Okręgowej otrzyma łączną kwotę 110 zł netto jako zwrot poniesionych kosztów dojazdu związanych z udziałem w pracach Komisji.