artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 55.2020

Zarządzenie Nr 55.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia użytkowników w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonego w aplikacji ŹRÓDŁO do przetwarzania danych osobowych
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 37.2020

Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Imielnie do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Imielno poprzez wydawanie dowodów osobistych, zaświadczeń i innych dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 241.2014

 

Zarządzenie Nr 241.2014 Wójta Gminy Imielno  z dnia 29 października 2014 roku
 
w sprawie upoważnienia podinspektora do spraw obywatelskich i wydawania dowodów osobistych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1

Upoważniam Panią Danutę Grad- podinspektora do spraw obywatelskich i wydawania dowodów osobistych, do wydawania: - odpisów aktów stanu cywilnego                           - zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego,                                               - dowodów osobistych.    
§2
Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 października 2014 roku.


 


 
  

artykuł nr 4

Urząd Stanu Cywilnego

1. Urząd Stanu Cywilnego

Elżbieta Jagusińska -  Z-ca Kierownika USC (041) 385-12-10 wew.38, (041) 385-12-25 wew.38.