artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII.171.2021

UCHWAŁA NR XXII.171.2021 RADY GMINY W IMIELNIE  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.29.2015 Rady Gminy Imielno z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
artykuł nr 2

Uchwała Nr II.3.2018

Uchwała Nr II.3.2018 RADY GMINY W IMIELNIE  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Imielno

 

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV.161.2017

UCHWAŁA Nr XXIV.161.2017 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno

 

artykuł nr 4

Uchwała Nr VI.29.2015

 

Uchwała Nr VI.29.2015
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29 maja 2015 roku
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno

 

artykuł nr 5

Uchwała Nr XI/58/07

Uchwała Nr XI/58/07

Rady Gminy w Imielnie

z dnia 07 grudnia 2007 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno

 

 

  Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2, pkt 1, art.22 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203,  Nr 167, poz.1759;  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337;  z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr 173, poz.1218/  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale  Nr V/31/03 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno zmienionej uchwałą

Nr XXIV/178/06 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2006 roku, Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Imielno otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XI/58/07

  Rady Gminy w Imielnie z dnia

  07 grudnia 2007 roku

 

 

 

 

 

 

WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  GMINY  IMIELNO

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie,

2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie,

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie,

4. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół   w Imielnie z siedzibą w Stawach,

5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie,

6. Zespół Szkół w Mierzwinie,

7. Zespół Szkół w Motkowicach.