artykuł nr 1

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy


Włącz się w podejmowanie

decyzji o wodzie!

 

Woda w okolicznym jeziorze jest brudna?

 Twoją okolicę często zalewa pobliska rzeka?

 Denerwują Cię luki w przepisach

dotyczących gospodarki wodnej?

 

Na jakość naszego życia ma wpływ stan środowiska naturalnego, w jakim żyjemy, w tym stan środowiska wodnego. Usunięcie istniejących problemów związanych ze stanem wód oraz zapobieganie problemom nowym będzie możliwe tylko dzięki Twojemu współudziałowi w zarządzaniu gospodarką wodną. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest stworzenie listy istotnych problemów środowiska wodnego, występujących w poszczególnych regionach Polski. Tylko dzięki trafnemu zidentyfikowaniu tych problemów możliwe będzie podjęcie działań poprawiających stan wody w Twoim miejscu zamieszkania.

 

Nie rezygnuj ze swojego prawa do głosu!

Twój udział w prowadzonych przez nas konsultacjach będzie miał wpływ zarówno na poprawę stanu środowiska w ogóle, jak i na jakość środowiska wodnego w miejscu, w którym mieszkasz.

 

 

Czym są istotne problemy gospodarki wodnej (IP)?

Mieszkańcy różnych regionów Polski borykają się z rozmaitymi problemami związanymi z jakością i ilością wody. Terminu „istotne problemy gospodarki wodnej” (w skrócie: IP)  używamy właśnie na określenie najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi i będących skutkami działania człowieka w przyrodzie (wynikającymi między innymi z funkcjonowania sektora komunalnego, przemysłu czy rolnictwa).

Głównymi dokumentami prawnymi określającymi zasady gospodarki wodnej w Polsce są Ustawa Prawo wodne oraz Ramowa Dyrektywa Wodna, zgodnie z którymi wody muszą osiągnąć do 2015 roku konkretne cele środowiskowe – dobry stan[1] lub dobry potencjał[2]. Aby cele te mogły być osiągnięte, konieczne jest usunięcie wspomnianych istotnych problemów gospodarki wodnej. W codziennym życiu jesteśmy w stanie wskazać wiele z lokalnie występujących IP, takich jak odprowadzanie nieczyszczonych ścieków czy zaśmiecanie koryt rzek i potoków. Często odwrócenie takiego stanu wymaga czasu, dużych nakładów finansowych, kampanii uświadamiającej skutki zanieczyszczania środowiska wodnego i wielu innych działań. Zidentyfikowanie lokalnych IP jest więc konieczne do opracowania działań naprawczych i uwzględnienia ich w programie wodno – środowiskowym dla całego kraju.  

 

Miejsce Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej w procesie sporządzania planów gospodarowania wodami

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej jest dokumentem przedstawiającym wstępne listy najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami na obszarach dorzeczy[3]. Są to zestawienia wstępne, gdyż przeznaczone do konsultacji społecznych. Ponadto Przegląd zawiera katalog problemów, którym posłużono się przy formułowaniu poszczególnych list IP wraz z wyjaśnieniem tematyki. Oprócz tego w dokumencie załączono mapy obrazujące intensywność występowania wstępnie określonych problemów w danym dorzeczu (w odniesieniu do mniejszych obszarów - zlewni).

Proces opracowania planów gospodarowania wodami w Polsce został podzielony na kilka etapów. Realizacja wszystkich etapów prac obejmuje lata 2006 do 2009. Do tej pory przeprowadzono I turę konsultacji społecznych, których celem było zasięgnięcie opinii nt. opracowanego „Harmonogramu i programu prac…”, obejmującego wszystkie etapy planowania, aż do sporządzenia planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. Obecnie, podczas II tury konsultacji, chcemy poznać Państwa opinię na temat omawianego w tej broszurze dokumentu, czyli: „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.


IP w dorzeczu Pregoły:

1. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych

2. odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód chłodniczych

3. zanieczyszczenia odciekami ze składowisk odpadów

4. nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

5. ochrona przed powodzią

IP w dorzeczu Świeżej:

- nie występują

Obszary dorzeczy w Polsce (wstępne listy IP)

 

IP w dorzeczu Ucker:

- zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych

IP w dorzeczu Niemna:

1. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych

2. odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód chłodniczych

3. zanieczyszczenia odciekami ze składowisk odpadów

4. zagrożenie ekosystemów od wód zależnych

 

IP w dorzeczu Odry:

1. ochrona przed powodzią 

2. zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i potoków

3. odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód chłodniczych

4. zmiana naturalnych warunków hydromorfologicznych wód powierzchniowych poprzez zabudowę hydrotechniczną i regulację rzek i potoków

5. zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych

6. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych

7. utrata naturalnej retencji zlewni

8. nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

9. zaśmiecenie koryt rzek i potoków

10.   odprowadzanie zanieczyszczeń ze stawów rybnych

 

 

 

 

 

 

 

IP w dorzeczu Wisły:

1. ochrona przed powodzią

2. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych

3. odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód chłodniczych

4. przeciwdziałanie skutkom suszy

5. zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych

6. zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i potoków

7. nadmierne rozdysponowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

8. zaśmiecenie koryt rzek i potoków

 

 

 

 

 

 

 

IP w dorzeczu Łaby:

- nie występują

 

IP w dorzeczu Dunaju:

1. odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód chłodniczych

2. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych

3. zaśmiecenie koryt rzek i potoków

4. zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych

5.  

 

IP w dorzeczu Dniestru:

1. niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych

2. utrata naturalnej retencji zlewni

3. przeciwdziałanie skutkom suszy

4. zanieczyszczenia wodami opadowymi

 

 


Ponadto dla wszystkich obszarów dorzeczy w Polsce zidentyfikowano następujące IP:

 

  1. występujące konflikty interesów użytkowników
  2. niedostateczna edukacja i świadomość ekologiczna społeczeństwa
  3. nieodpowiedni system opłat i dopłat
  4. brak dostatecznego finansowania gospodarki wodnej
  5. brak współdziałania instytucji w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i kontroli gospodarowania wodami, problemy organizacyjno kompetencyjne utrudniające sprawne zarządzanie zasobami wodnymi, rozproszona struktura zarządzania zasobami wodnymi
  6. brak systemu przekazywania i udostępniania danych dot. gospodarki wodnej, utrudniony obieg informacji; brak spójności pomiędzy bazami danych o środowisku w różnych instytucjach
  7. brak organizacji odbioru segregowanych odpadów, punktów skupu butelek itp.
  8. niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych
  9. brak legislacyjnych rozwiązań promujących proekologiczne kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym

 

KONSUTLACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE

 PRZEGLĄDU ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ

 

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje?

Ustawa Prawo wodne oraz Ramowa Dyrektywa Wodna mówią o potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, a więc do udostępnienia tego dokumentu opinii publicznej. Zapis ten wynika z przekonania, że, po pierwsze, społeczności lokalne są w stanie najlepiej zidentyfikować występujące w ich regionie istotne problemy gospodarki wodnej, a po drugie,

- zaproszenie obywateli do wyrażenia opinii na temat Przeglądu jest sposobem na włączenie ich w proces współzarządzania zasobami wodnymi w Polsce – taki udział obywateli w zarządzaniu środowiskiem naturalnym jest zaś niezbędnym elementem demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego.

Celem prowadzonej obecnie II tury konsultacji społecznych jest uzyskanie Państwa opinii, na podstawie których powstanie ostateczna wersja Przeglądu.

 

Kto przeprowadza konsultacje?

Konsultacje prowadzone są przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przy współudziale siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

Jaką formę mają konsultacje?

Broszura, którą trzymacie Państwo w rękach, zawiera jedynie ogólne informacje o trwających właśnie konsultacjach IP. Aby umożliwić Państwu aktywne włączenie się w proces decyzyjny, opracowano ankietę dotyczącą istotnych problemów gospodarki wodnej. Państwa opinie wyrażone w tej ankiecie pozwolą nam określić trudności i przeszkody (czyli: ostateczną listę IP), które należy pokonać w drodze do osiągnięcia dobrego stanu wód.

 

Terminy konsultacji

Konsultacje dokumentu prowadzone są od 22 grudnia 2007 do 22 czerwca 2008 roku. W trakcie sześciu miesięcy konsultacji będziemy Państwa prosić o opinię na temat Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Po tym okresie możliwe będzie uwzględnienie poznanych propozycji i sugestii w ostatecznej wersji dokumentu.

 

Do czego posłużą wyniki konsultacji?

Wyniki konsultacji dotyczących Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy posłużą do stworzenia ostatecznej wersji tego dokumentu, a tym samym pomogą w formułowaniu działań naprawczych w kolejnym etapie prac – w utworzeniu planów gospodarowania wodami.

Po zakończeniu II tury konsultacji wszystkie Państwa opinie zostaną dokładnie przeanalizowane i uwzględnione w końcowej wersji dokumentu, z którą będą się Państwo mogli zapoznać już w październiku 2008 roku (strony internetowe KZGW, rzgw).

 

Poprawa stanu gospodarki wodnej wymaga trafnego zdiagnozowania problemów. Te problemy najlepiej znają sami obywatele – i dlatego bardzo zależy nam na tym, aby wzięli Państwo udział w konsultacjach i współtworzyli w ten sposób plan gospodarowania wodami w Polsce. 

 

Każdy głos oddany dziś ma wpływ na to, co w przyszłości stanie się z naszym środowiskiem.

Wypowiedz się!

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

 

Gdzie dostępne są dokumenty do konsultacji?

Ankieta, jak również konsultowany dokument oraz materiały informacyjne dostępne są na stronach internetowych www.kzgw.gov.pl oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Ankietę można wypełnić elektronicznie i odesłać na adres Sekretariat.DPiZW@kzgw.gov.pl lub na adresy poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Ankietę wypełnioną ręcznie prosimy przekazać na adres: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa lub na adresy zamieszczone poniżej.

 

RZGW w Gdańsku  ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk   www.rzgw.gda.pl  office@rzgw.gda.pl

RZGW w Gliwicach    ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice www.rzgw.gliwice.pl dyrekcja@rzgw.gliwice.pl

RZGW w Krakowie    ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków www.krakow.rzgw.gov.pl konsultacje@krakow.rzgw.gov.pl

RZGW w Poznaniu    ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań   www.rzgw.poznan.pl zasoby.wodne@rzgw.poznan.pl

RZGW w Szczecinie   ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin www.rzgw.szczecin.pl   konsultacje@rzgw.szczecin.pl

RZGW w Warszawie  ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa   www.rzgw.warszawa.pl dyrektywa@rzgw.warszawa.pl

RZGW we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław www.rzgw.wroc.pl   public@rzgw.wroc.pl[1] „Dobry stan” dla wód powierzchniowych oznacza dobry stan ekologiczny i chemiczny, dla wód podziemnych oznacza dobry stan ilościowy i chemiczny

[2] „Dobry potencjał” wymagany jest dla silnie zmienionych i sztucznych części wód czyli odpowiednio takich których charakter został zmieniony bądź powstałych na skutek działalności człowieka (np. sztuczne zbiorniki wodne)

[3] Obszar dorzecza to obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu jednej rzeki, zwanej rzeką główną (np. obszar dorzecza Wisły).