artykuł nr 1

Centralny rejestr umów 2022

CENTRALNY REJESTR UMÓW 2022

 

Nr CRU
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
03.01.2022
OPS.640.02.2022
Szymon Kiziński
Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień  i Przemocy
540,00 zł/mc
Od 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
 
2.
03.01.2022
OPS.640.01.2022
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Prowadzenie poradnictwa osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar oraz świadków przemocy domowej w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
540,00 zł/mc
 
Od 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
 
3.
10.01.2022
59/2022/13/OZ-UP-go/D
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”
Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 27 000,00 zł
W tym koszty kwalifikowane 25 000,00 zł.
Dotacja w kwocie do 25 000,00 zł
 
Od 04.01.202r do 30.06.2022r.
 
4.
25.01.2022
DOD.272.2.2022
P.T.U. „TRANS -BUD” Łukasz Janiga
Dostarczenie materiału kamiennego do remontu i budowy dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych  
31,00zł netto/ 1tonę
25.01.2022r. do 31.12.2022r.
 
5.
20.01.2022
OZD.272.1.2022
Usługi Geodezyjne inż.
Stefan Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działka nr 312 z działkami sąsiednimi nr 311 i nr 313 wraz ze stabilizacją punktów granicznych położonych w miejscowości Zegartowice, obręb geodezyjny 0022 Zegartowice
Wg. cennika
Od 20.01.2022r.
Do 30.12.2022r.
 
6.
20.01.2022
OZD.272.2.2022
Usługi Geodezyjne inż.
Stefan Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działka nr 380 z działką sąsiednią nr 381/2 wraz ze stabilizacją punktów granicznych położonych w miejscowości Motkowice, obręb geodezyjny 0013 Motkowice
5 400,00 zł brutto
Od 20.01.2022r. do 30.12.2022r.
 
7.
24.01.2022
 
Województwo Świętokrzyskie
 
 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego przeznaczona na realizację zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”
16.500,00 zł
Termin wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2022 roku
 
8.
26.01.2022
Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 25.02.2021
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
Świadczenie usług droga elektroniczną
8 040,00 zł netto
Od 25.02.2022r. na okres dwóch lat (24 miesięcy) .
 
9.
03.02.2022
Aneks do Umowy licencyjnej Nr 40/ZOO/13
KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Rozszerzenie licencji do oprogramowania „DISTRICTUS-Kadry i Płace”
Koszt rozszerzenia licencji – 1 289,00 zł netto(1 585,47 zł brutto)
 
 
10.
28.02.2022
DOD.272.1.2022
Zakład Budowlano Drogowy
Marcin Słoma
„Budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin – Bełk – Kwasków na długości 1725m”
679 944,00 zł
Do 6 miesięcy od podpisania umowy
 
11.
03.03.2022
DOD.272.3.2022
MTINWEST
Marcin Tompolski
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w postępowaniu pn. DOD.271.2.2022 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin – Bełk –Kwasków na długości 1725m”
9 000,00 zł brutto
Od 03.03.2022r. do dnia zakończenia robót i odbioru końcowego
 
12.
10.03.2022
PKZ.426.1.2022
Gminny Klub Sportowy Imielno
Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Imielno pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno
Dotacja 50,000 zł
Od 10.03.2022r. do 31.12.2022r.
 
13.
15.03.2022
PKZ.272.2.2022
HUBER
Wieczorek Hubert
Realizacja usługi w zakresie: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Imielno w ramach zadania pn. „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap VIII”
Wg cennika
Od 15.03.2022 do 24.06.2022
 
14.
17.03.2022
 
ANEKS Nr 1 do Umowy Nr 2.2021
Firma Transportowa
„LECH-TRANS”
Świadczenie usług w zakresie dowozu, odwozu i opieki w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego Kacpra Kowalczyka zam. w miejscowości Helenówka nr 18, 28-313 Imielno do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach nr 17a, 28-340 Sędziszów
2 500,00 zł brutto miesięcznie
Od 01.03.2022r do 30.06.2022r.
 
15.
29.03.2022
Umowa Dotacji Nr 01790/22
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap VIII
Dotacja – 45.900,00 zł
Od 29.03.2022r. do 30.06.2022r.
 
16.
31.03.2022
Nr 1 /2022
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 w Jędrzejowie
Dofinansowanie przez Gminę zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jędrzejowie – budynek Posterunku Mieszanego
w Sędziszowie
20.000,00 zł
Do 30.12.2022r.
 
17.
18.03.2022
Umowa zlecenie
Skrzypczyk Studio
Łukasz Skrzypczyk
Wykonanie fotografii biometrycznych dla obywateli Ukrainy niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numery PESEL w Urzędzie Gminy Imielno
25,00 zł brutto dla jednej osoby
Zgodnie z okresem obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
18.
06.04.2022
PKZ.272.4.2022
PERFECT EVENT
Realizacja przedsięwzięcia pn. „XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
35 000,00 zł brutto
Od 06.04.2022r. do 18.07.2022r.
 
19.
20.04.2022
DOD.272.4.2022
New Power
Sp. z o.o.
Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3 000,00 zł netto
 
 
20.
31.03.2022
Umowa o powierzenie grantu o numerze 4217/2/2022
Skarb Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu
Od 31.03.2022r.   do 30.09.2023r.
 
21.
19.04.2022
Umowa o powierzenie grantu nr 1184/2022
Skarb Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu
10 miesięcy od dnia podpisania umowy
 
22.
13.04.2022
8/II/2022
Wojewoda Świętokrzyski
 Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla  cudzoziemców z terenu Ukrainy
Finansowanie albo zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadania – kwota nie wyższa niż 412.800,00 zł
Finansowanie za faktycznie udzielone świadczenia w okresie od 19 marca 2022r. do 30 kwietnia 2022r.
 
23.
26.04.2022
Aneks Nr 3 do umowy nr PKZ.272.6.2021
GRUMIX Sp. z o.o.
Wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie”
684 900,00 zł
Do 20.05.2022r.
 
24.
14.04.2022
OPS.640.06.2022
Centrum Działań Profilaktycznych
Grzegorz Kucharczyk
Prowadzenie 19 realizacji warsztatów profilaktycznych dotyczących zagrożeń i uzależnień behawioralnych „Bezpieczne smyki” oraz „W wirtualnej (nie)rzeczywistości” dla szkół z terenu Gminy Imielno.
8 500zł brutto
26.04.2022r. do 05.05.2022r.
 
25.
10.03.2022
Nr 46/M/2022
Wojewoda Świętokrzyski w imieniu którego działa Świętokrzyski Kurator Oświaty
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wg załącznika nr 1 do umowy
Dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników poniesionych od 1 stycznia 2022r. i obowiązuje do czasu rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pracy.
 
26.
21.04.2022
OŚR.272.2.2022
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s.c.
Janusz Socha
Realizacja zamówienia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Wg cennika
Od 21.04.2022r. do 30.06.2022r.
 
27.
 
24.05.2022
OPS.640.07.2022
Anna Blicharska
Przeprowadzenie badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie
200,00 zł brutto za każdorazowe badanie i sporządzoną opinię 
Od 24.05.2022r. do 31.12.2022r.
 
28.
24.05.2022
OPS.640.08.2022
Pracownia Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Przeprowadzenie badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie
200,00zł brutto
za każdorazowe badanie i sporządzoną opinię 
Od 24.05.2022r. do 31.12.2022r
 
29.
24.05.2022
OPS.640.09.2022
Janusz Pasik
Scena Profilaktyczna
Zapewnienie i wykonanie programu profilaktyki uzależnień w  SSP w Mierzwinie, SSP w Motkowicach
3900,00 zł brutto
Termin realizacji 07.06.2022r.
 
30.
01.02.2022
PKZ.272.1.2022
Firma Projektowo-Usługowo-Handlowa Krzysztof Krupiński
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Polski Ład”
10 000,00 zł brutto
Od 01.02.2022r. do 31.03.2022r.
 
31.
29.06.2022
OŚR. 272.3.2022
EKOM
Madejczyk  Sp.J. 
Wykonanie usługi pn.:”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
1115,00 zł/Mg brutto
Od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.
 
32.
22.06.2022
1/2022
Powiat Jędrzejowski
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Imielno
80 000,00 zł
Umowa zawarta na 2022 rok
 

 
 
artykuł nr 2

Centralny rejestr umów 2021

artykuł nr 3

Centralny rejestr umów 2020

CENTRALNY REJESTR UMÓW
2020
Nr CRU
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
 
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
02.01.2020
 
Szymon Kiziński
Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień   i Przemocy
490,00 zł/mc
od 01.01.2020
do 31.12.2020
 
2.
02.01.2020
 
Pracownia Psychoprofilaktyki i  Psychoedukacji
Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla ofiar oraz świadków przemocy domowej w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
 
 
490,00 zł/mc
 
od 01.01.2020
do 31.12.2020
 
3.
23.01.2020
 
 
BGP.272.1.2020
Osoba fizyczna
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Imielno
13.000,00 zł
Od 23.01.2020 do 31.03.2020
 
 
4.
17.01.2020
OŚR.272.1.2020
Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik
 
Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Imielno w zakresie opieki nad zwierzętami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz właściwymi aktami prawa miejscowego
 
432,00 zł/mc
 
Od 17.01.2020
Do 31.12.2020
 
5.
 
17.01.2020
OŚR.272.2.2020
  JUKO Sp. z o.o.
 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki na nimi w schronisku dla bezdomnych  zwierząt
 
1 pies
2.000,00 zł
Od 17.01.2020 do 31.12.2020
 
 
6.
17.01.2020
DOŚ.272.1.2020
ELPRIM   Stanisław Sobierajski
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2020 roku
 
r/g 25,00 zł bez VAT
Od 17.01.2020do
31.12.2020
 
7.
31.01.2020
 
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji sędziego zawodów podczas Turnieju piłki halowej w Puchar Wójta Gminy Imielno
 
205,00 zł
02.02.2020
 
8.
24.01.2020
OZD.272.1.2020
Biuro wycen Majątkowych „TAKSOR”
Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości obręb Jakubów nr 135/1
 
500,00 zł
Do 30.01.2020
 
9.
13.02.2020
 
 
 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Umowa na korzystanie z utworów do tańca
 
196,80 zł
22.02.2020
 
10.
13.02.2020
----------
„”KROKUS” Sławomir Wierzba
Obsługa muzyczna Dnia Kobiet
 
1600,00 zł
22.02.2020
 
11.
25.01.2019
PKZ.272.1.2020
SOUNDTECH
D. Gołąb
Usługa realizacji przedsięwzięcia pn. „ XII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
 
 
 
32.000,00 zł
12.07.2020
Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z dnia 30.06.2020
12.
19.02.2020
2.1/ML/2020
ITLU Sp. zo.o.
Zaprojektowanie i wykonanie strony www
 
3.936,00 zł
Do 13.03.2020
 
13.
03.03.2020
DOŚ.272.1.2020
„KADAKS”
 Kamil Kowalczyk
Świadczenie usług transportowych polegające na przewozie materiału kamiennego do budowy i remontu dróg gminnych Kopalni „Suchowola” k/Chmielnika
17,80 zł(netto), tj.21,89 zł brutto za 1 tonę
Do
31.12.2020
 
14.
16.03.2020
Aneks Nr 1  ORG.272.1.41.
2016
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Opatkowice Murowane
Dot. zmiany z przekazanego w użyczenie budynku strażnicy OSP
 
 
 
15.
18.03.2020
PKZ.272.3.2020
DELTA
Tomasz Wejman
Realizacja usługi w zakresie: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, zadanie pn. „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap VI”
7,48 zł/m2,
354,36 zł/tonę
28.08.2020
 
16.
18.03.2020
Aneks Nr 1
056/10/2018
DSSS Sp. z o.o.,
 Sp. k.
Sprzedaż i licencja, usługa wsparcia technicznego przy użytkowaniu oprogramowania
 
Na czas nieoznaczony
 
17.
09.04.2020
Porozumienie
Nr 28/2020
Wojewoda Świętokrzyski
Powierzenie zadań, przyznania dotacji i ustalenie wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania, remontów, oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2 000,00 zł
31.12.2020
 
18.
17.04.2020
PKZ.272.3.2020
„DRAW-TECH”
Piotr Tompolski
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej
 w Imielnie
12 300,00 zł
30.11.2020
 
19.
31.03.2020
Aneks Nr 2
ORG.272.14.
2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych
„GEOMIAR”
S. Majcher,
 R. Majcher,
 A. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia działki nr 576 z działką sąsiednią nr 564
w Borszowicach
3 000,00 zł
 Do
31.07.2020
 
20.
31.03.2020
Aneks Nr 2
ORG.272.15.
2019
Biuro Usług Geodezyjno „GEOMIAR”
S. Majcher,
R. Majcher,
A. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 578 z działką sąsiednią nr 564
 w Borszowicach
3 000,00 zł
Do
31.07.2020
 
21.
31.03.2020
Aneks Nr 2
ORG.272.16.
2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych
„GEOMIAR”
S. Majcher,
R. Majcher,
A. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 578 z działką sąsiednią nr 564
 w Borszowicach
3 000,00 zł
Do
31.07.2020
 
22.
23.04.2020
PKZ.272.2.2020
GRUMIX Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie
535 665,00 zł
30.10.2020
 
23.
24.04.2020
Grant nr 2014/2020
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
60 000,00 zł
24.10.2020
 
24.
04.05.2020
 
Firma Handlowo Usługowa „M&M”
Marek Warchoł
Dostawa 24 sztuk laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
60 000,00 zł
Do
15.05.2020
 
25.
02.06.2020
Umowa dotacji
Nr 1901/20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap VI”
51 199,13 zł
29.09.2020
 
26.
15.07.2020
 
Orange Polska
Spółka Akcyjna
Świadczenie Internetu stacjonarnego
 
Do 15.07.2021
 
27.
13.07.2020
OPS.640.05.2020
Fundacja „Bądź między nami”
Udział 14 dzieci w letniej kolonii profilaktycznej, organizowanej w miejscowości Karpacz
960 zł/osobę
 
 
28.
04.06.2020
Aneks Nr 1
ORG.272.18.
2019
  Centrum Zabezpieczeń Informacji Sylwester Cieśla
Świadczenie usług w charakterze Inspektora Danych Osobowych
450 zł/mc
Do
31.12.2020
 
29.
 
Grant numer 6562290408
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
55 000,00 zł
24.10.2020
 
30.
01.07.2020
OŚR.272.4.2020
EKOM
Maciejczyk Sp.J.
 Wykonanie usługi pn. „Odbieranie odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
1420,00zł/tonę
Od 01.07.2020 do
30.06.2021
 
31.
20.08.2020
PKZ.272.4.2020
WEB-Profit
Maciej Kuźlik
Sprzedaż sprzętu komputerowego w ramach postępowania pn. „Doposażenie pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie w ramach projektu pn. Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno”.
57 884,80 zł
 
 
32.
25.08.2020
 
Urząd Statystyczny
W Kielcach
Użyczenie sprzętu komputerowego w związku z powszechnym spisem rolnym w 2020 roku
2 829,00 zł
Od 25.08.2020 do 10.12.2020
 
33.
 
27.08.2020
OZD.6850.4.2020
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Jakubowie „Jakubowianki”
Bezpłatne użyczenie pomieszczenia użytkowego o pow.12,9 m2 w budynku w miejscowości Jakubów 31
0,00 zł
Od 27.08.2020
do
27.11.2020
 
34.
28.08.2020
Umowa Nr 1.2020
P.P.T. KRAL Sp.j.
Strzelec Krzysztof
 i wspólnik
Zamówienie publiczne na: „Dowóz i odwóz uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w roku szkolnym 2020/2021”
68,85 zł
34,43 zł
Od 01.09.2020
do
30.06.2021
 
35.
25.08.2020
Umowa Nr 08/2020/02557
PGE Obrót S.A.
Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji
 
Na czas nieokreślony
 
 
36.
02.09.2020
Aneks Nr 1
ORG.272.1.R.36.2016
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Borszowice
Użyczenie budynku strażnicy położonego w obrębie Borszowice , działka nr 892 o pow. 0,5700 ha
 
 
 
37.
04.09.2020
Umowa Nr OZD.6845.1.3.
2020
Beata Chołota
Umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 44,00 m2 położonym w Borszowicach nr 98/strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Borszowicach/działka ewid.892
220,00 zł/m-c netto
Od 04.09.2020
do
04.12.2020
 
 
38.
27.08.2020
Umowa Nr 2.2020
Łukasz Lech
Firma Transportowa LECH-TRANS
Świadczenie usług w zakresie dowozu, odwozu i opieki w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego Kacpra Kowalczyka zam. Helenówka nr 18 do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach nr 17a 38-340 Sędziszów
2 000, 00 zł/m-c
Od 01.09.2020
do 30.06.2021
 
39.
04.06.2020
Umowa OŚR.272.3.2020
Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy Sp.k.
Nadzór formalny i merytoryczny przy udzieleniu zamówienia publicznego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
3 500 zł netto
 
 
40.
07.09.2020
Umowa Nr DOD.272.2.2020
New Power
Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej
1 500,00 zł netto
Od
01.01.2021
do
31.12.2021
 
41.
21.09.2020
Umowa zlecenie
OPS.640.07.2020
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w wymiarze 8 godzin dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
700, 00 zł
 
 
42.
29.09.2020
Umowa Nr PKZ.272.5.2020
Firma Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Krzysztof Krupiński
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.:”Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno”
25 000, 00 zł brutto
Od 29.09.2020
do 25.02.2021
 
43.
28.09.2020
Umowa zlecenie Nr OPS 640.08.2020
Centrum Działań Profilaktycznych
Grzegorz Kucharczyk
Przeprowadzenie 12 realizacji Programu Rekomendowanego „Debata” dot. opóźnienia inicjacji alkoholowej dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Imielno
7 800,00 zł
Termin realizacji 20.10.2020-22.10.2020
 
44.
30.09.2020
NS.44/CS/2020
ZHP Chorągiew Kielecka
Najem dwóch sal mieszczących się w budynku jednokondygnacyjnym  usytuowanym na działce nr 488 położonej w Imielnie. Usługa wynajmu w ramach realizacji projektu „Cyfrowy Senior” współfinansowanego przez UE  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020 działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
2 688,00 zł
05.10.2020
do
16.11.2020
 
45.
16.10.2020
DOD.272.1.2020
Usługi Transportowo-Budowlane „TRANS-BUD”
Wykonanie usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych oraz ulic na terenie Gminy Imielno oraz do zwalczania gołoledzi w miejscu i zakresie każdorazowo określonym przez Zamawiającego
Usuwanie śniegu ładowarką-200,00zł/h,
usuwanie śniegu pługiem ciężkim-30,00zł/km, zwalczanie gołoledzi z materiałem własnym-85,00 zł/km
 
Od 01.11.2020 do
31.03.2021
 
46.
16.10.2020
DOD.272.2.2020
F.H.U. BUD-KOS
Wykonanie usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych oraz ulic na terenie Gminy Imielno
Usuwanie śniegu koparko –ładowarką - 90,00 zł/h
01.11.2020
do
31.03.2021
 
47.
27.10.2020
DOD.272.1.2020
„WOJTRANS”
Sp. z o.o.
Przebudowa drogi wewnętrznej Helenówka-Imielnica
237 549,78 zł
Od 28.10.2020 do 27.11.2020
 
48.
29.10.2020
BGP.272.2.2020
P.H.U. ALBERTO
Albert Szymkiewicz
Dostarczenie węgla kamiennego
552,00 zł brutto za 1 tonę
Od 29.10.2020 do 30.04.2021
 
49.
19.10.2020
PKZ.272.6.2020
DOTACJE
Rafał Graczkowski
Opracowanie dokumentacji dla projektu pn.”Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”
8 345, 00 zł brutto
Od 19.10.2020 do 09.11.2020
 
50.
02.11.2020
OZD.272.2.2020
Biuro Wycen Majątkowych „TAKSOR”
Opracowanie klauzuli określającej aktualną wartość nieruchomości zabudowanej w jednostce ewidencyjnej  Imielno, obręb 19 Sobowice, działka nr ewid. 264 o pow. 0,68 ha wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej
600, 00 zł brutto
Od 02.11.2020 do 13.11.2020
 
51.
20.11.2020
Aneks nr 1 do Umowy ID nr 433 293/T
Poczta Polska S.A.
Usługi pocztowe
Według obowiązującego cennika
Od 20.11.2020 do 31.12.2021
 
52.
27.11.2020
OZD.6850.5.2020
Koło Gospodyń Wiejskich „Jakubowianki”
Użyczenie pomieszczenia użytkowego o pow. 12,9 m2 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jakubowie
bezpłatnie
Od 28.11.2020
do 31.07.2023
 
53.
03.12.2020
OZD.6845.1.5.
2020
F.H. Beata Chołota
Wynajem lokalu użytkowego o pow. 44,00 m2 położonego w Borszowicach nr 98- strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Borszowicach
440 zł/m2
Od 05.12.2020 do 31.08.2023
 
54.
01.12.2020
BGP.272.3.2020
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Busko-Zdrój
Wykonanie badań wody w ramach wewnętrznej kontroli zgodnie z harmonogramem oraz przeglądem zlecenia
Wynagrodzenie wg. cennika
Od 02.01.2021 do 31.12.2021
 
55.
17.12.2020
DOD.272.3.2020
ELPRIM
Stanisław Sobierajski
Wykonanie robót elektrycznych pod nazwą „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2021 roku”
Wynagrodzenie wg. cennika
Od 01.01.2021
do 31.12.2021
 
56.
22.12.2020
BGP.272.4.2020
Draw-Tech
Piotr Tompolski
Obsługa zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Imielnie
750,00 zł miesięcznie
Od 01.01.2021
do 31.12.2021
 
57.
23.12.2020
OZD.272.3.2020
RZM Rzeczoznawstwo Majątkowe Szczepan Jaczyński
Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 488/2 położonej w miejscowości Imielno
1 000,00 zł
Od 08.12.2020 do 31.12.2020
 
58.
23.12.2020
DOD.272.3.2020
Piotr Suwała
Wykonanie prac inwestora nadzoru na zadaniu: „Przebudowa drogi wewnętrznej Helenówka-Imielnica nr ewid. 433 od km 0+299 do km 0+589, nr ewid. 7/10 i 439 od km 0+000 do km 0+740”
2 000,00 zł
Od 28.10.2020 do zakończenia robót i odbioru końcowego
 
59.
28.12.2020
DOD.272.3.2020
ENERGA OBRÓT S.A.
Sprzedaż energii elektrycznej
0,2740 zł/1 kWh netto
Od 01.01.2021 do 31.12.2021
 
60.
28.12.2020
DOD.272.5.2020
Gabinet Weterynaryjny
Grzegorz Wójcik
Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami
Wynagrodzenie wg. cennika
Od 01.01.2021 do 31.12.2021
 
61.
31.12.2020
ODO/2020/12/07
Centrum Zabezpieczeń Informacji
 Sp. z o.o.
Świadczenie usług w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych
450,00 zł netto
Od 01.01.2021 do 31.12.2021
 
62.
31.12.2020
OZD.6850.6.2020
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
Użyczenie lokalu o pow. 56,13 m2 usytuowany na pierwszym piętrze budynku administracyjnego wraz z udziałem w dwóch częściach wspólnych o pw. 37,86 m2i udział w gruncie o pw. 580,21 m2 na działce nr 115/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
bezpłatnie
Na czas nie
oznaczony
 
63.
31.12.2020
OZD.6850.7.2020
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie
Użyczenie lokalu o pow. 69,38 m2 usytuowany w budynku po byłej bibliotece wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem i wokół budynku umożliwiający i niezbędny do bezpośredniego dostępu do budynku o pow. 172.39 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
bezpłatnie
Na czas nieoznaczony
 
64.
31.12.2020
DOD.272.4.2020
JUKO Sp. z o.o.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, ich sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie nad nimi opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Według obowiązującego cennika
Od 01.01.2021 do 31.12.2021
 
 
artykuł nr 4

Rejestr umów 2019

REJESTR UMÓW
2019
Lp.
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
02.01.2019
ORG.272.1.2019
Pracownia Psychoprofilaktyki i  Psychoedukacji
Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla ofiar oraz świadków przemocy domowej
490,00 zł/mc
od 01.01.2019
do 31.12.2019
 
2.
02.01.2019
ORG.272.2.2019
Szymon Kiziński
Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy
490,00 zł/mc
 
od 01.01.2019
do 31.12.2019
 
3.
08.01.2019
 
 
Orange Polska S.A.
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 
Od 08.01.2019 do 08.01.2021
Aneks do umowy
4.
10.01.2019
ORG.272.3.2019
Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik
Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Imielno w zakresie opieki nad zwierzętami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt, obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz właściwymi aktami prawa miejscowego
378,00/mc
 
Od 10.01.2019
Do 31.12.2019
 
5.
14.01.2019
ORG.272.4.2019
ELEKTROTECH
Ewelina Mucha
 
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2019 roku
r/g 30,00 zł bez VAT
Od 14.01.2019r do
31.12.2019
 
6.
14.01.2019
ORG.272.5.2019
JUKO Sp. z o.o.
 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki na nimi w schronisku dla bezdomnych  zwierząt
1 pies
1845,00 zł
Od 14.01.2019r
Do 31.12.2019
 
7.
14.01.2019
ORG.272.6.2019
ATM Energetics
Tomasz Mazur
 
Opracowanie audytu oświetlenia ulicznego gminy Imielno
7000,00 zł
Do 15.02.2019r
 
8.
17.01.2019
----------
„”KROKUS” Sławomir Wierzba
Obsługa muzyczna Dnia Kobiet
1600,00 zł
02.03.2019
 
9.
25.01.2019
ORG.272.7.2019
Rafał Graczkowski DOTACJE
 
Wykonanie dokumentów dla projektu „ Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno”
7500,00 zł
Do 26.02.2019
 
10.
06.02.2019
ORG.272.8.2019
Osoba fizyczna
Najem lokalu mieszkalnego ul. Cmentarna 6
124,01 zł/mc
od 06.02.2019
 
11.
25.02.2019
 
 
MAKABU Milena Michałkiewicz –Krzyżyk
Montaż klimatyzatora
3000,00 zł
25.02.2019
 
12.
15.02.2019
ORG.9.2019
Kancelaria Adwokacka Paweł Pszeniczny
Pomoc prawna w Rodzinnym Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym do spraw uzależnień i przemocy w Imielnie
150,00 zł/mc
Od 01.03.2019 do 31.07.2019
 
13.
15.02.2019
TEL000121878813/2019
Orange Polska S.A.
Świadczenie usług ISDN
89,00 zł
Od 01.03.2019 do 28.02.2021
 
 
14.
15.02.2019
1/2019
Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego
Pomoc finansowa dla Powiatu na wykonanie inwestycji drogowych
120000,00 zł
Do 31.12.2019r.
 
15.
01.03.2019
ORG.272.11.2019
 
-----
------
------
-----
 
16.
04.03.2019
ORG.272.12.2019
Gminy Klub Sportowy Imielno
Realizacja zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Imielno
45000,00 zł
Od 04.03.2019 do 31.12.2019
 
 
17.
12.03.2019
 
Wojewoda Świętokrzyski
Dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 roku
2000,00 zł
Do 31.12.2019
 
18.
22.01.2019
Nr 46/M/2019
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Kwota na podstawie wniosku Gminy
Do 10.01.2020
 
19.
11.03.2019
 
Usługi Geodezyjne „GEODESTA”
Wiktor Szkadłubowicz
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 563 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
4500,00 zł
Do 31.12.2019
 
20.
11.03.2019
ORG.272.13.2019
Usługi Geodezyjne „GEODESTA”
Wiktor Szkadłubowicz
 
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 574 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
4500,00 zł
Do 31.12.2019
 
21.
11.03.2019
ORG.272.14.2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”
S. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 576 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
3000,00 zł
Do 31.12.2019
 
22.
11.03.2019
ORG.272.15.2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”
S. Majcher
 
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 578 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
3000,00 zł
Do 31.12.2019
 
23.
11.03.2019
ORG.272.16.2019
Biuro Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOMIAR”
S. Majcher
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 575 z działką sąsiednią nr 564 w Borszowicach
3000,00 zł
Do 31.12.2019
 
24.
22.03.2019
ORG.272.17.2019
Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy
Nadzór formalny i merytoryczny przy udzieleniu zamówienia publicznego „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
4000,00 zł
Do czasu zakończenia postępowania
 
25.
04.03.2019
ORG.272.10.2019
MTINWEST M. Tompolski
Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg gminnych oraz wewnętrznych
3000,00 zł
Do 10.05.2019
 
26.
01.03.2019
ORG.272.18.2019
Centrum Zabezpieczenia Informacji
S. Cieśla
 
Świadczenie usług w charakterze Inspektora Ochrony Danych
450,00 zł/mc
Do 31.12.2020
 
27.
10.04.2019
ORG.272.19.2019
 
Osoba fizyczna
Umowa sprzedaży garażu blaszanego
3000,00 zł
10.04.2019
 
28.
10.04.2019
ORG.272.20.2019
SOUNDTECH
D. Gołąb
Usługa realizacji przedsięwzięcia pn.  „ XI Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
30000,00 zł
14.07.2019
 
29.
15.04.2019
ORG.272.21.2019
PUH M. Podolski
Usługa transportowa przewozu materiału kamiennego
20,91 zł brutto za 1 tonę
Do 31.12.2019
 
30.
07.05.2019
ORG.272.23.2019
Osoba fizyczna
Koordynator gminny ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego
548,00 zł
Do 27.05.2019
 
31.
07.05.2019
ORG.272.24.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
32.
07.05.2019
ORG.272.25.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
33.
07.05.2019
ORG.272.26.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
34.
07.05.2019
ORG.272.27.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do PE
350,00 zł
Do 27.05.2019
 
35.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 1
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
36.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 2
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
37.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 3
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
38.
07.05.2019
ORG.272.28.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego Nr 4
150,00 zł
Do 26.05.2019
 
 
39.
06.05.2019
 
Biuro Usług Geodezyjnych KRUK-GEO
Ustalenie przebiegu granic drogi gminnej Mierzwin– Bełk- Kwasków   dz. nr ew. 554
2.200,00 zł
Do 28.06.2019
 
40.
15.05.2019
ORG.272.32.2019
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji  M. Tkacz
Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnień dla uczniów szkół na terenie gminy
3.600,00 zł
Do 28.05.2019
 
41.
15.05.2019
ORG.272.33.2019
Brzozowski Geodezja, Inżynieria, Nieruchomości Ł. Brzozowski
Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości dz. nr ew. 287 z dz. nr ew. 288
4.024,39 zł
31.12.2019
 
42.
17.05.2019
ORG.272.34.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do PE
300,00 zł
26.05.2019
 
43.
17.05.2019
ORG.272.35.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w dniu wyborów do PE
150,00 zł
26.05.2019
 
44.
17.05.2019
ORG.272.36.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w dniu wyborów do PE
150,00 zł
26.05.2019
 
45.
17.05.2019
ORG.272.37.2019
Rafał Graczkowski Dotacje
Opracowanie dokumentacji do ubiegania się o dotacje Nr RPSW.09.02.01-IŻ.00-26- 251/19
6.500,00 zł
30.05.2019
 
46.
24.04.2019
ORG.272.22.2019
New Power Sp. z o.o.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
2.700,00 zł
31.12.2020
 
47.
28.05.2019
ORG.272.38.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1117 ul. Kresowa w Motkowicach”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
48.
28.05.2019
ORG.272.39.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi gminnej nr ew. 360 w Dzierszynie”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
49.
28.05.2019
ORG.272.40.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 451 ul. Cmentarna w Motkowicach”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
50.
28.05.2019
ORG.272.41.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru na zadaniu „przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  nr ew.  38/1, 33, 293 w Helenówce”
1.000,00 zł
Do 31.10.2019
 
51.
03.06.2019
ORG.272.43.2019
Zakład Robót Drogowych „DUKT”
„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  nr ew.  38/1, 33, 293 w Helenówce”
80.171,40 zł
Do
31.08.2019r.
 
52.
03.06.2019
ORG.272.42.2019
Zakład Robót Drogowych „DUKT”
„Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów- kamieniec- Dzierszyn nr ew. 360 w Dzierszynie”
35.662,62 zł
Do
31.08.2019r.
 
53.
03.06.2019
ORG.272.44.2019
Zakład Robót Drogowych „DUKT”
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 451 ul. Cmentarna w Motkowicach”
45.202,50 zł
Do
31.08.2019r.
 
54.
03.06.2019
ORG.272.45.2019
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1117 ul. Kresowa w Motkowicach”
34.070,02 zł
Do
31.08.2019r.
 
55.
18.06.2019
RPSW.07.04.00-26-0041/18-00
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
„Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno”
Wartość projektu:  817.797,72 zł Dofinansowanie: 500.000,00 zł
Do 31.12.2021r.
 
56.
28.06.2019
 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
„Szkolne Pracownie Informatyczne województwa świętokrzyskiego”
Dotacja celowa 5.703,96 zł
Do 30.09.2019r.
 
57.
24.06.2019
ORG.272.46.2019
Biuro Wycen Majątkowych „TAKSOR”
Wycena nieruchomości
700,00 zł
Do 15.07.2019r.
 
58.
24.06.2019
ORG.272.47.2019
Biuro Wycen Majątkowych „TAKSOR”
Wycena nieruchomości
1.200,00 zł
Do
15.07.2019r.
 
59.
25.06.2019
ORG.272.49.2019
Rafał Graczkowski Dotacje
Opracowanie dokumentacji do ubiegania się o dotacje z poddziałania 9.2.1
4.000,00 zł
Do 12.07.2019r.
 
60.
03.07.2019
ORG.272.50.2019
Fundacja  „Bądź między nami”
Udział dzieci w kolonii profilaktycznej
8.500,00 zł
Do 19.08.2019r.
 
61.
24.06.2019
ORG.272.48.2019
„EKOM” Maciejczyk Sp. j.
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Imielno”
528.000,00 zł
Do 30.06.2020r.
 
62.
31.07.2019
Umowa Nr 44/FDS-1/2019
Wojewoda Świętokrzyski
Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 326001T Mierzwin- Bełk- Kwasków od km 1+728 do km 2+882”
122.197,00 zł
Do 31.12.2019r.
 
63.
30.07.2019
ORG.272.51.2019
HUBER Wieczorek Hubert
Realizacja usługi w zakresie „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap V”
 
Do 15.10.2019r.
 
64.
01.08.2019
Aneks do umowy ORG.9.2019
Kancelaria Adwokacka Paweł Pszeniczny
Pomoc prawna w Rodzinnym Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym do spraw uzależnień i przemocy w Imielnie
 
Do 31.12.2019r.
 
65.
06.08.2019
ORG.272.53.2019
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
 Wykonanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej 326001T Mierzwin- Bełk- Kwasków od km 1+728 do km 2+882”
204.828,27 zł
Do 10.10.2019r.
 
66.
07.08.2019
ORG.272.54.2019
Osoba fizyczna
Praca inspektora nadzoru „Przebudowa drogi gminnej 326001T Mierzwin- Bełk- Kwasków od km 1+728 do km 2+882”
3.000,00 zł
Do 31.10.2019r.
 
67.
08.08.2019
ORG.272.55.2019
Osoba fizyczna
Przygotowanie do malowania i malowanie samochodu strażackiego oraz zakup i montaż zaczepu
2.000,00 zł
Do 30.08.2019r.
 
68.
06.08.2019
Umowa nr 2019/0380/1417/SubA/DIS/OSA
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności”
139.900,00 zł
Do 15.10.2019r.
 
69.
12.08.2019
ORG.272.56.2019
Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe KRAL Sp. J.
„Dowóz i odwóz uczniów do samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie w roku szkolnym 2019/2020”
68,85 zł/os
Do 30.06.2020r.
 
70.
28.08.2019
ORG.272.52.2019
AKCESS-NET F.H.U
Cezary Małota
Usługa publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
1.760,00 zł
Do
30.06.2021r.
 
71.
29.08.2019
OWŚ/OSP/13/2019
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Dotacja projektu „ Doposażenie OSP Opatkowice Murowane”
Dotacja 6.000,00 zł
Do 15.11.2019r.
 
72.
29.08.2019
OGR/8/2019
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Helenówce odcinek 408m”
28.000,00 zł
Do 30.11.2019r.
 
73.
20.08.2019
ORG.272.57.2019
Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
400,00 zł mc
Do 20.08.2021r.
 
74.
04.09.2019
ORG.272.58.2019
Oficyna Profilaktyczna w Krakowie
Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Imielno
3.300,00 zł
Do 15.11.2019r.
 
75.
16.09.2019
ORG.272.60.2019
FIT Park sp. zo.o. sp.k.
Wykonanie zadania: „Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno – edycja 2019”
121.893,00 zł
Do 11.10.2019r.
 
76.
25.09.2019
 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Umowa dofinansowania projektu „ Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno”
1.200.913,58 zł
Do
31.12.2021r.
 
77.
10.09.2019
 
Fundacja Pomocy osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”
Finansowanie kosztów dowożenia dzieci
1 km- 1,00 zł
Do 26.06.2019r.
 
78.
16.09.2019
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie
Finansowanie dowozu ucznia niepełnosprawnego
1 km- 1,40 zł
Do 26.06.2019r.
 
79.
08.10.2019
ORG.272.69.2019
MadiTech Sp. z o.o. Kielce
„Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno- przyrodniczej”
29.039,26 zł
Do 29.11.2019r.
 
80.
01.10.2019
ORG.272.61.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu RP
600,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
81.
01.10.2019
ORG.272.62.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
82.
01.10.2019
ORG.272.63.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
83.
01.10.2019
ORG.272.64.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
84.
01.10.2019
ORG.272.65.2019
Osoba fizyczna
Operator informatycznej obsługi OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP
400,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
85.
01.10.2019
ORG.272.66.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
86.
01.10.2019
ORG.272.67.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
87.
01.10.2019
ORG.272.68.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
88.
01.10.2019
ORG.272.69.2019
Osoba fizyczna
Ochrona lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
Do
14.10.2019r.
 
89.
01.10.2019
ORG.272.70.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do Sejmu i Senatu RP
300,00 zł
13.10.2019r.
 
90.
01.10.2019
ORG.272.71.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
13.10.2019r.
 
91.
01.10.2019
ORG.272.72.2019
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do Sejmu i Senatu RP
150,00 zł
13.10.2019r.
 
92.
11.09.2019
ORG.272.59.2019
Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
Dot. doradztwa podatkowego Mechanizmu Podzielonej Płatności
6.000,00 zł
 
 
93.
25.10.2019
ORG.272.74.2019
Usługi Transportowo- Budowlane „Trans-Bud” Łukasz Janiga
Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych oraz ulic
Od 30 zł do 170 zł w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
Od 01.11.2019r. do 31.03.2020r.
 
94.
04.11.2019
ORG.272.75.2019
FHU BUD-KOS Małgorzata Kośmider
Usługi w zakresie odśnieżania
90,00 zł/h
Od 04.11.2019r. do 31.03.2020r.
 
95.
26.09.2019
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap V
Dotacja 32.119,20 zł
Do 14.11.2019r.
 
96.
21.10.2019
ORG.272.73.2019
Pracownia Badań Społecznych SONDA
Szkolenie   ” Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców”
1.500,00 zł
Od 20.11.2019r. do 22.11.2019r.
 
97.
27.11.2019
ORG.272.77.2019
Osoba fizyczna
Umowa najmu  lokalu sklep spożywczo-przemysłowy
254,00 zł netto/mc
Od 01.12.2019r. do 30.10.2022r.
 
 
98.
25.11.2019
 
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Busku- Zdroju
Wykonanie badań wody
Wg. obowiązującego cennika
Od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
99.
05.12.2019
ORG.272.78.2019
„WĘGLOPASZ” Sp. zo.o.  Poznań
Dostarczenie węgla kamiennego
571.95zł brutto za 1T
Od 05.12.2019r. do 30.04.2020r.
 
100
14.11.2019
ORG.272.76.2019
PGE Obrót S.A.
Sprzedaż energii elektrycznej
0,3060 zł netto 1 kWh
Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
101
16.12.2019
ORG.272.79.2019
Rafał Graczkowski DOTACJE
Opracowanie wniosku
od  3.500 zł
Do 10.01.2020r.
 
 
102
18.12.2019
 
PGE Obrót S.A.
Sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x
wg. obowiązującego cennika
Na czas nieokreślony
 
103
18.12.2019
 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 
Pomocy dydaktyczne do „Szkolnych Pracowni informatycznych Województwa Świętokrzyskiego”
2.136,00 zł
 
 
104
13.12.2019
 
Poczta Polska S.A.
Usługi pocztowe
wg. obowiązującego cennika
Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 
 
105
30.12.2019
ORG.272.80.2019
MTINWEST Marcin Tompolski
 
Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych
1.840,00 zł
Do 14.02.2020r.
 
106
31.12.2019
 
Brzozowski Geodezja, Inżynieria, Nieruchomości             Ł. Brzozowski
Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości dz. nr ew. 287 z dz. nr ew. 288
 
Do 30.04.2020r.
Aneks do umowy ORG.272.33.2019