artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

 

komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Imielno jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Imielno prowadzi Wójt Gminy Imielno. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Imielno na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.   numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.   numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

2.   Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także: 

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności regulowanej  (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) Art. 65 ust. 5 Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zgodnie z k.p.a. zostanie wydane  w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj. 01.01.2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 
31 grudnia 2012r.