Sprawozdanie z realizacji Programu w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2015 roku

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Imielno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018

Załączniki
Sprawozdanie za 2015 rok   186.697 KB

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2014 roku

 

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018

 

 

Uchwała Nr XXVIII.171.2013

 

 

 

Uchwała Nr XXVIII.171.2013r.
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2014 - 2018

 

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII.171.2013   108.167 KB

Sprawozdanie z konsultacji

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy gminy Imielno z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018.

Wójt Gminy

Zygmunt Brzeziński

Załączniki
Sprawozdanie z konsultacji   84.553 KB

Zarządzenie Nr 182.2013

 

Zarządzenie Nr 182.2013
Wójta Gminy Imielno
 z dnia 6 grudnia 2013 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018”
 
 Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
 i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały „ Programu
  Współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018”, stanowiący załącznik 
  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia
16 grudnia 2013 r.
§3
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Imielno.
 
§4
Ogłoszenia konsultacji dokonuje się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§5
 
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do
  projektu programu.
2. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Imielno, www.imielno.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Imielno,
3. Opinie i uwagi należy składać w:
  1) formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 
  poprzez dostarczenie osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Imielnie,
  ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno,
  2) formie elektronicznej na adres e-mail : kancelaria@imielno.pl
 
§6
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
 
§7
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Brzeziński
 

 

  Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 182.2013 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 grudnia 2013r.  
 
 
 
FORMULARZ KONSULTACJI
Projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Imielno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2018
 
1. Dane organizacji pozarządowej:
 

 
Nazwa podmiotu
 
 
 
Adres siedziby
 
 
 
 
Telefon i adres e-mail
 

 
2. Uwagi do projektu uchwały:
 

 
Lp.
Część dokumentu, którego dotyczy uwaga ( rozdział, paragraf, ustęp, punkt)
 
Treść proponowanej uwagi
 
Uzasadnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________
data, imię i nazwisko
  osoby zgłaszającej uwagi w imieniu organizacji
 
 
 
 
Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
- Urząd Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno,
- Poczty elektronicznej: kancelaria@imielno.pl
 
W terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku.
 

 

Załączniki
Załącznik Nr 1   82.929 KB
Program współpracy   104.297 KB
Załącznik Nr 2   91.729 KB
Załącznik Nr 3   136.864 KB