artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 11.2024

ZARZĄDZENIE NR 11.2024 WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 4.2016

Zarządzenie Nr 4.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 240.2014

Zarządzenie Nr 240.2014 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 123/12

 

Zarządzenie Nr 123/12
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie

 

 

 

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 79/12

Zarządzenie  Nr 79/12 Wójta  Gminy  w Imielnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie   Na podstawie  art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w  Imielnie  stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 63/12 Wójta  Gminy  w Imielnie z dnia 1 lutego 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.   W § 7 w ust.1 dodaje się następujące zdania: „Sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę i podległe jednostki organizacyjne.

Sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”.

2.   W § 32 dodaje się ust. 44 w następującym brzmieniu: „44. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.