artykuł nr 1

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Postępowanie nr PKZ.271.5.2023 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Imielno.

Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu: Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

  1. Część nr I - Dostawa sprzętu i serwera wraz z oprogramowaniem.

 

  1. Część nr II - Dostawa dwunastu zestawów komputerowych typu All-In-One z oprogramowaniem.

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

 

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/100551/details

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójta Gminy Imielno

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Wójta  Gminy  Imielno
Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. / oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 / ogłaszam:
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 08 Imielno jako działka nr ewiden. 249/6  o pow. 0,2094 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie  Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr KI1J/00069715/1.
Wójt Gminy Imielno
(-) Zbigniew Huk
artykuł nr 3

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno

Postępowanie nr PKZ.271.3.2023 „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj-wybuduj” rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno poprzez:

  1. Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej przy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach przy ul. Szkolna 2. wraz z zagospodarowaniem terenu,
  2. Budowę szatni kontenerowych dla piłkarzy przy istniejącym boisku trawiastym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zapewniającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w miejscowości Stawy 2B
  3. Budowę ogrodzenia terenu działek wraz z bramami wjazdowymi i furtkami oraz wygrodzenie instalacji fotowoltaicznej, w miejscowości Stawy 2B
  4. Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu działki wraz z budową altany drewnianej oraz wyposażeniem, w miejscowości Stawy 2B.

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/92394/details

 

 

artykuł nr 4

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”

Postępowanie nr OŚR.271.1.2023 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez okres 1,5 roku (18 miesięcy), wskazanych w SWZ od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Imielno z miejscowości: Borszowice, Motkowice, Stawy, Wygoda, Imielno, Jakubów, Dalechowy, Dzierszyn, Imielnica, Sobowice, Karczunek, Rajchotka, Helenówka, Bełk, Zegartowice, Mierzwin, Grudzyny, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Cysterskie, Kawęczyn, jednostek organizacyjnych Gminy oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Imielnie.
Usługa będzie polegała na odbiorze zgromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami obowiązującego w czasie trwania umowy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno.
Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:
https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/90811/details
artykuł nr 5

Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie

Postępowanie nr PKZ.272.2.2023 „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj-wybuduj” rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie przy ul. Kościelnej 3. wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w Imielnie na działce nr ewid. 99, obręb 0008 Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. W zakresie robót Wykonawcy będzie wykonanie pełnego zakresu prac projektowych, uzgodnień formalno-prawnych, pozwoleń na budowę oraz robót budowlanych niezbędnych do wybudowania i oddania do użytkowania ww. obiektu budowlanego oraz dostarczenie wyposażenia określonego w załącznikach do PFU.

Zadanie 1- zaprojektowanie wybudowanie i wyposażenie w sprzęt o zabudowie stałej

Zadanie 2 – Dostawa wyposażenia  kuchni  – określa  załącznik nr 12a do PFU

Zadanie 3 – Dostawa wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy do szkół – określa załącznik nr 12b do PFU

Zadanie 4 – Dostawa w sprzęt informatyczny wyposażenia pracowni edukacyjnych – określa załącznik nr 12c  do PFU

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/87856/details