artykuł nr 1

Informacja - Zakończyły się prace nad projektem zaktualizowanej strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie, które tworzą: miasto i gmina Jędrzejów, miasto i gmina Nowy Korczyn, gmina Imielno, gmina Kije, gmina Michałów, miasto i gmina Pińczów, gmina Sobków, miasto i gmina Wiślica, gmina Złota oraz powiat pińczowski. W strategii rozwoju Partnerzy określili, co jest celem głównym ich działań.

Szanowni Mieszkańcy
Zakończyły się prace nad projektem zaktualizowanej strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie, które tworzą: miasto i gmina Jędrzejów, miasto i gmina Nowy Korczyn, gmina Imielno, gmina Kije, gmina Michałów, miasto i gmina Pińczów, gmina Sobków, miasto i gmina Wiślica, gmina Złota  oraz powiat pińczowski. W strategii rozwoju Partnerzy określili, co jest celem głównym ich działań.
Działania te powinny doprowadzić do tego, by Ponidzie było regionem
  • słynącym z czystego środowiska naturalnego, atrakcyjnym turystycznie (…),
  • prężnie się rozwijającym, z atrakcyjnymi miejscami pracy oraz wysokiej jakości usługami (…),
  • regionem ludzi przedsiębiorczych, dbających o środowisko naturalne, aktywnie spędzających czas na łonie natury, którzy angażują się w sprawy ważne dla swojej lokalnej społeczności,
  • regionem wnoszącym wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Województwa Świętokrzyskiego, Polski i Europy.”
Partnerzy przygotowali propozycje sześciu dużych projektów strategicznych. Noszą one nazwy:
1. ZIELONE PONIDZIE
2. SZLAK TURYSTYCZNY NIDA
3. PONIDZIAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
4. BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
5. BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
6. AKTYWNA I ZDROWA KADRA SAMORZĄDOWA FILAREM PONIDZIAŃSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.
Są to przedsięwzięcia partnerskie, ponieważ odpowiadają one na wspólne potrzeby nie jednej, a wszystkich społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.
Jak zawsze głos Mieszkańców jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo formularz.
Tu można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do strategii. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres
  fundusze@imielno.pl,  do  19.01.2024r. br.
Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w udoskonaleniu zapisów strategii rozwoju Partnerstwa.
Więcej informacji na temat strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie i planowanych przedsięwzięć znajdą Państwo również w prezentacji  zamieszczonej na stronach internetowych wszystkich partnerskich gmin i powiatu pińczowskiego.
Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu!
 
 
 
artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Kije (Projekt 1.0) do konsultacji

Strategia Rozwoju Gminy Kije (Projekt 1.0) do konsultacji
artykuł nr 3

RAPORT O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI, DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ STATUTÓW SOŁECTW NA TERENIE GMINY IMIELNO

RAPORT O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI,
DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ STATUTÓW SOŁECTW
NA TERENIE GMINY IMIELNO
 
Na podstawie Uchwały Nr XXII.172.2021 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Imielno oraz Zarządzenia Nr 65.2021 Wójta Gminy  Imielno z dnia  27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów sołectw na terenie Gminy Imielno, informuję:
Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami były projekty uchwał statutów sołectw na terenie Gminy Imielno: sołectwa Bełk, sołectwa Borszowice, sołectwa Dalechowy, sołectwa Dzierszyn, sołectwa Grudzyny, sołectwa Helenówka, sołectwa Imielno, sołectwa Imielnica, sołectwa Jakubów, sołectwa Karczunek, sołectwa  Kawęczyn, sołectwa Mierzwin, sołectwa Motkowice, sołectwa Opatkowice Drewniane,  sołectwa Opatkowice Murowane, sołectwa Opatkowice Cysterskie i Pojałowskie,  sołectwa Rajchotka, sołectwa Sobowice, sołectwa Stawy, sołectwa Wygoda i sołectwa Zegartowice.
Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Imielno zostały przeprowadzone w dniach od 2 sierpnia 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku.
 
Celem konsultacji  była możliwość zgłaszania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na temat projektów statutów sołectw.
Zarządzenie Nr 65.2021 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów sołectw na terenie Gminy Imielno wraz z projektami uchwał statutów sołectw, obwieszczeniem oraz formularzem zgłaszania opinii, uwag i propozycji do projektu uchwały statutu sołectwa zostały przekazane do sołtysów oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Imielno, Biuletynie Informacji Publicznej, a także przekazane Sołtysom poszczególnych sołectw.
W terminie do 13 sierpnia 2021 roku mieszkańcy poszczególnych sołectw mieli możliwość przekazania wypełnionych formularzy osobiście w Urzędzie Gminy
w Imielnie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@imielno.pl.
W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Imielnie nie wpłynęły żadne opinie, uwagi i propozycje do żadnego projektu statutu jednostki pomocniczej.
Niniejszy raport zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
Imielno, 31 sierpnia 2021r.
 
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 65.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów sołectw na terenie Gminy Imielno

ZARZĄDZENIE NR 65.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów sołectw na terenie Gminy Imielno
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 27 lipca 2021r.
Na podstawie art. 5a, art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII.172.2021 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Imielno w celu przeprowadzania konsultacji dotyczącej projektów statutów sołectw Gminy Imielno
WÓJT GMINY IMIELNO
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY DO KONSULTACJI
w sprawie  projektu statutu wszystkich sołectw Gminy Imielno: sołectwa Bełk, sołectwa Borszowice, sołectwa Dalechowy, sołectwa Dzierszyn, sołectwa  Grudzyny, sołectwa Helenówka,  sołectwa Imielno,  sołectwa Imielnica,  sołectwa Jakubów,  sołectwa Karczunek, sołectwa Kawęczyn,  sołectwa Mierzwin, sołectwa Motkowice, sołectwa Opatkowice Drewniane,  sołectwa Opatkowice Murowane, sołectwa Opatkowice Pojałowskie i Cysterskie, sołectwa Rajchotka,  sołectwa Sobowice, sołectwa Stawy,  sołectwa Wygoda i sołectwa Zegartowice
Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Imielno i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.
Projekt statutu wraz z formularzem zgłaszania opinii, uwag i propozycji do projektu statutu sołectwa dostępny jest: na stronie internetowej Gminy Imielno www.imielno.pl, BIP Urzędu Gminy Imielno  www.bip.imielno.akcessnet.net  w zakładce Konsultacje Społeczne, u sołtysa lub w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat).
Wypełniony formularz dotyczący opinii, uwag i propozycji należy składać w terminie: od 2 sierpnia 2021r. do dnia 10 sierpnia 2021r. w Urzędzie Gminy Imielno, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@imielno.pl
Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.
Wójt Gminy Imielno
Zbigniew Huk
Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 65.2021 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów sołectw na terenie Gminy Imielno 14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 16289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 17289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 18288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 19288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 20289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 21288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 22142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 23343 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer